Zoeken

Roofs 2008-10-06 Heeft NEN 6050 draagkracht?

In opdracht van de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) heeft Van Es Marketing Services een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder dakdekkerbedrijven in Nederland, met als doel inzicht te verschaffen in de bekendheid van de NVN/NEN 6050 onder dakdekkers en de mate waarin zij de nieuwe norm wenselijk vinden. In dit artikel een weergave van de resultaten.

Inmiddels is er al geruime tijd discussie over de norm waarin brandveilig werken op daken geregeld moet worden. De norm is door overleg tussen vertegenwoordigers van enkele partijen binnen de dakenbranche tot stand gekomen. De vraag is nu: in hoeverre zijn deze partijen representatief voor de dakenbranche? De vraag is relevant, omdat er nog steeds veel weerstand is tegen de nieuwe norm, niet in de laatste plaats vanuit de opdrachtgever voor het onderzoek, NDA. Desgevraagd geeft directeur Dirk Lahuis aan nog onverkort achter de kritiek te staan die hij bij verschillende gelegenheden heeft geuit.

De voornaamste kritiek van de NDA is dat de nieuwe norm niet de oorzaak van de dakbranden aanpakt, maar met de suggestie dat dit wel het geval is in de toekomst dakdekkerbedrijven in de problemen kan brengen: ook indien men volgens de NEN 6050 werkt, is het risico op een dakbrand niet uitgesloten (zie ook het artikel ‘NEN 6050 leidt tot schijnveiligheid?!’ in Roofs 2008-1). De NDA leek hiermee in eerste instantie een roepende in de woestijn, maar wie de resultaten van het onderzoek naar de draagkracht van NEN 6050 bekijkt, komt tot de conclusie dat de markt veel meer verdeeld lijkt dan men op basis van het overleg tussen de verschillende brancheverenigingen en partijen zou zeggen.

Opzet onderzoek
Van Es Marketing Services heeft in opdracht van NDA bv te Almere het onderzoek telefonisch uitgevoerd in de periode van 25 februari tot 6 maart 2008. De ervaren telemarketeers van het bureau hebben aselect op het bestand van de Kamers van Koophandel gebeld tot het gewenste aantal respondenten van 200 was behaald. Het gaat hier om economisch actieve ondernemingen die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd onder de BIK-code 4522 (dakdekken en bouwen van dakconstructies); het vraaggesprek is enkel gevoerd zodra bleek dat de onderneming werkzaamheden uitvoert aan platte daken. In totaal zijn er 202 geslaagde interviews in deze categorie bedrijven afgenomen, de vraaggesprekken zijn allen gevoerd met de bedrijfseigenaar. Men kreeg een gestructureerde vragenlijst voorgelegd waarin enkele open vragen zijn opgenomen. De onderzoeksresultaten zijn geografisch representatief voor Nederland.

Bekendheid met NVN/NEN 6050
Op de vraag of men bekend is met de NVN/NEN 6050, antwoordde 64?% bevestigend. 36?% gaf aan niet bekend te zijn met de nieuwe normering. Van de respondenten die aangaven bekend te zijn met de aanstaande nieuwe norm, gaf 19?% aan wel te weten dat er een nieuwe norm aankomt, maar niet te kunnen zeggen wat deze NEN behandelt. Onderstaande figuur geeft een weergave van de totale responsgroep van 202 respondenten, waarbij dus 55?% niet in staat was aan te geven waar de NVN/NEN 6050 over gaat.

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt verder dat zo’n 58?% van de respondenten dakdekken als een brand­gevaarlijke activiteit beschouwt. Daar waar respondenten een toelichting hebben gegeven, blijkt dat diverse respondenten dakdekken niet brandgevaarlijk vinden omdat ze alleen maar met kunststof dakbedekking werken of met de föhn. Daarentegen is slechts 40% van mening dat er inderdaad regelgeving moet komen die bepaalt hoe details dienen te worden gemaakt. Van de respondenten die bekend zijn met de inhoud van de NVN of NEN 6050 betreft het 46?%, tegenover 34?% van de respondenten die onbekend zijn met de inhoud van de norm.

De open vraag die vervolgens werd gesteld, biedt inzicht in deze percentages. Men vroeg namelijk: “Wat is volgens u de meest voorkomende oorzaak van dakbranden?” Hierop kon men meerdere antwoorden spontaan geven. In onderstaande figuur zijn de meest genoemde oorzaken van dakbranden gecategoriseerd weergegeven. Het percentage geeft aan hoeveel procent van de respondenten de desbetreffende oorzaak spontaan heeft genoemd. Veruit de meest genoemde oorzaak van dakbranden is het onoplettend, onachtzaam, nalatig, onvoorzichtig en onzorgvuldig werken. 15?% van de respondenten geeft aan dat het meestal door ondeskundig en onervaren personeel wordt veroorzaakt.

Informatie
Door wie en hoe worden dakdekkers over de NVN of NEN 6050 geïnformeerd? Deze vraag werd de respondenten als open vraag gesteld, waarbij men meerdere antwoorden spontaan kon geven. In onderstaande figuur zijn de meest genoemde informatiebronnen gecategoriseerd weergegeven. Ook hier geeft het percentage weer hoeveel procent van de respondenten de informatiebron spontaan heeft genoemd. 13?% van de respondenten gaf aan niet te worden geïnformeerd over het onderwerp. De respondenten worden met name geïnformeerd door leveranciers, VEBIDAK en de vakbladen.

68?% van de respondenten is van mening dat men voldoende objectief wordt geïnformeerd over het onderwerp. De in onderstaande figuur weergegeven figuur geeft 13?% geen mening/niet van toepassing: dit is de groep respondenten die aangaf helemaal niet te worden geïnformeerd. 19?% van de respondenten is daarentegen van mening dat men niet voldoende objectief wordt geïnformeerd. In veel gevallen gaf deze groep aan dat leveranciers en organisaties veelal bij de nieuwe normering gebaat zijn waardoor de informatie commerciële achtergronden heeft.

Moet NEN 6050 er komen?
44?% van de respondenten vindt dat de NEN 6050 er moet komen. Bijna de helft van de respondenten, 48?%, vindt dat de norm er niet moet komen. 8?% van de respondenten heeft geen mening omdat men te weinig op de hoogte is van de complete inhoud en consequenties van de norm.