Zoeken

Roofs 2008-10-40 Congres ‘Veilig werken op hoogte’ voor afstemming wetgeving op praktijk

Op 1 oktober 2008 waren de dakdekkers van Nederland ‘veilig’, want alle inspecteurs van de Arbeidsinspectie waren aanwezig bij het congres ‘Veilig werken op hoogte’ dat de Arbeidsinspectie in overleg met de SBD organiseerde op de locatie van opleidingsinstituut Tectum in Nieuwegein. Tijdens het congres werd uitgebreid ingegaan op de regelgeving en de concrete uitwerking daarvan in de praktijk.

Frits Wolfswinkel van de Arbeidsinspectie trapte de dag af als vervanger van de zieke projectleider Jan Boer. Hij presenteerde de eerste inspectieresultaten van het project Dakwerk, dat afgelopen zomer van start is gegaan. Het aantal geïnspecteerde projecten ligt met 395 (van de totaal geplande 802) ruim boven de planning. Bij 268 van deze projecten heeft de Arbeidsinspecteur actie ondernomen, variërend van een waarschuwing (35?%), via een boeterapport (in een enkel geval werd de werknemer beboet) (1,5?%) naar een stillegging (32?%). Valgevaar was in 64?% van de gevallen de aanleiding, en in 8?% van de gevallen vormde een verkeerde ladderopgang de aanleiding. Op het gebied van gezondheid en arbeidsomstandigheden scoorde men gunstiger.

Wolfswinkel hield zijn presentatie ter­wijl hij leunde tegen een omheining in de vorm van een dakrandbeveiliging, wat aan Karel Jan Batenburg, directeur van Tectum, de verzuchting ontlokte dat hij blij was dat de beveiliging ook in deze situatie op een juiste manier was bevestigd.

Workshops
Na de opening maakten de aanwezigen zich op om de workshops van de verschillende brancheverenigingen bij te wonen. De workshops werden verzorgd door VEBIDAK/SBD, Het Hellende Dak (HHD), Uneto-VNI en Metaalunie DUMEBO DWS. De workshops waren expliciet bedoeld om het contact tussen de branche­verenigingen en de Arbeidsinspectie te bevorderen en gezamenlijk na te denken over de problemen die de wetgeving in de praktijk op kunnen leveren. Van beide kanten werd dit contact als zeer nuttig ervaren en het ligt in de bedoeling om dit soort ontmoetingen op regelmatige basis te organiseren.

Een goed voorbeeld van deze wisselwerking vormde de workshop van DUMEBO DWS. Branchemanager Ruud Huisman van DUMEBO DWS en Ruud van Es, directeur van Cladding Partners en lid van de commissie Keurmerk van de branchevereniging, confronteerden de inspecteurs met diverse aspecten en problemen waar de bij de branche­vereniging aangesloten bedrijven mee te maken hebben.

Huisman en Van Es zetten uiteen dat de branchevereniging veel doet om de veiligheid tijdens het plaatsen van de stalen dak- en/of gevelsystemen zo optimaal mogelijk te maken, door het ontwikkelen en beheren van het keurmerk DUMEBO DWS, VCA-eisen, de uitgave van een veiligheidshandboek, etc., en men merkt ook dat deze inspanningen hun vruchten afwerpen.

Op het gebied van fysieke belasting heeft de branche echter een probleem. Volgens de tilnorm mag één persoon maximaal 25 kg dragen. Momenteel geldt de gedoogsituatie dat een dakplaat (2-velds, 0,75 mm dik) van 75 kg met vier personen mag worden verplaatst. De stelling van DUMEBO DWS is echter dat deze dakplaten in de verwerking niet worden getild, maar gesleept. De dakplaten worden mechanisch op het dak gehesen en aldaar gesleept en bij verwerking omgedraaid. De vraag aan de Arbeidsinspectie was dus of er ruimte bestond om te komen tot het handmatig verwerken van dakpanelen tot 75?kg die door twee personen worden versleept. Momenteel wordt in opdracht van meerdere branches uit de Metaalunie door TU Delft een onderzoek uitgevoerd naar de fysieke belasting van deze wijze van verwerken. De aanwezige inspecteurs stonden kritisch tegenover dit voorstel en stelden dat waar mogelijk hulpmiddelen dienden te worden ingezet, of toch de dakplaten met vier personen te verplaatsen. Volgens Huisman en Van Es levert dit echter juist onveilige situaties op. Afgesproken werd om eind eerste kwartaal 2009, als het onderzoek is afgerond, opnieuw contact met elkaar te hebben. Tevens werden de methoden besproken om een metalen dak tijdens de uitvoering en daarna te voorzien van veiligheid.

VEBIDAK en SBD verzorgden een toelichting op de arbo-aanpak van de BIKUDAK-branche. Ad Verhoeven nam de inspecteurs mee het dak van Tectum op om de verschillende beschikbare veiligheidssystemen nader te bespreken. Arnold Vermeulen van VEBIDAK gaf een toelichting bij een presentatie brandveilig werken volgens NVN 6050. Het Hellende Dak lichtte eveneens de eigen activiteiten op het gebied van veilig en gezond werken toe en sprak met de inspecteurs over collectieve en individuele randbeveiliging. Tevens werd nader ingegaan op het zagen van een dakpan (fijnstof) en de methoden om de fysieke belasting te beperken. Tenslotte verzorgde Uneto-VNI een workshop over verschillende aspecten van persoonlijke valbeveiliging.

Veilige bouwplaats
Aart van den Brink van CNV Hout en Bouw gaf aan het eind van de dag een afsluitende presentatie. Hij pleitte voor een goede afstemming van de binnen de verschillende branches aanwezige kennis en een centrale regeling van de veiligheid op een bouwproject. Hiertoe zou een platform opgericht moeten worden. De verantwoordelijkheid zou niet primair bij de werkgever moeten komen te liggen. Er kan dan bij de uitvoer van een project op het gebied van veiligheid sprake zijn van tegenstrijdige belangen. Bovendien vallen de ZZP’ers in deze praktijk buiten de boot. “Bij grote chemieconcerns mag men het pand of het gebied alleen betreden indien men voldoet aan de aldaar geldende veiligheidseisen,’ aldus Van den Brink. “Men krijgt vooraf een instructie over de veiligheidseisen en het gebruik van de veiligheidsvoorzieningen. Waarom zou dat bij de uitvoer van een bouwproject niet mogelijk zijn?? De verantwoordelijkheid voor het veilig werken op een bouwplaats zou dan primair bij de gebouweigenaar komen te liggen, een dergelijke organisatie zou in het Bouwbesluit moeten worden vastgelegd.”

Directeur Jan Laemers van de AI-bouw sloot de dag tenslotte af met een korte bespiegeling op de afgelopen dag. Hij stelde dat het nuttig was geweest dat de verschillende partijen met elkaar van gedachten hadden gewisseld. Het idee dat de Arbeidsinspectie de wijsheid in pacht heeft dient te worden losgelaten, er moet gebruik worden gemaakt van de binnen de branches aanwezige kennis en er dient door alle betrokkenen, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid, gewerkt te worden aan een optimaal veilige situatie op de bouwplaats. “Wij hebben vandaag laten zien dat het ons menens is,” aldus Laemers. In de toekomst zullen dus meer van dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd, zodat wetgeving, en handhaving daarvan, optimaal op de praktijk kan worden afgestemd.