Zoeken

Roofs 2008-11-20 Bronaanpak voor verbetering arbeidsomstandigheden

Op 28 oktober 2008 vond in Nieuwegein een overleg plaats tussen de drie verenigingen producenten dakmateriaal, namelijk kunststof, EPDM en bitumen met vertegenwoordigers van de vakbonden en VEBIDAK. Laatstgenoemden zijn partij bij de CAO BIKUDAK. Het overleg kwam tot stand op initiatief van de SBD als vervolg op de campagne “Als het gezond kan, doe het dan!”

Jos van der Borgt, coördinator SBD

Tijdens deze campagne, gericht op vermindering van fysieke belasting, lag het accent op bewustwording van risico’s en het stimuleren van het gebruik van hulpmiddelen. Terecht kwam met name vanuit de dakdekkers ook de vraag waarom er geen lichtere dakrollen worden geleverd en kleefmiddelen zonder gevaarlijke oplosmiddelen. De CAO partijen leggen op dit moment de laatste hand aan oplossingen voor risico’s die worden opgenomen in de arbocatalogus platte daken. Daarom was dit een goed moment om leveranciers en producenten te vragen vanuit hun positie ook direct meer aandacht te gaan besteden aan de verbetering van arbeidsomstandigheden bij het verwerken en monteren van hun producten.

Van het overleg mocht niet verwacht worden dat het gelijk nieuwe, lichtere materialen zou opleveren. Wel mag worden verwacht dat de producenten bij vernieuwing van producten, bijvoorbeeld in het kader van milieueisen, mogelijkheden voor energiewinning, meervoudig dakgebruik en brandpreventie, integraal de aandacht voor arbeidsomstandigheden mee zullen gaan nemen. Daarnaast is voorgesteld om pilots af te spreken om goede praktijken en oplossingen, gekoppeld aan het traject van invoering van de arbocatalogus, meer onder de aandacht te brengen.

Boetes
Inmiddels is duidelijk dat bij het lopende inspectieproject van de Arbeidsinspectie naast valgevaar ook nadrukkelijk de fysieke overbelasting een aandachtspunt blijkt te zijn. In een aantal situaties waar sprake was van handmatig tillen van dakrollen van meer dan 35 kg zijn waarschuwingen gegeven om maatregelen te treffen. Mocht bij een nieuw bezoek nog steeds geen lichtere rol of hulpmiddelen zijn ingezet, dan zal een boete niet uitblijven.

De producenten hebben aangegeven in 2009 bereid te zijn samen met de vakbonden en VEBIDAK te gaan werken aan oplossingen voor lichtere werkmethoden en lichter materiaal. De oplossingen kunnen dan vervolgens onderdeel worden van het A-Blad Platte daken en
de arbocatalogus platte daken.

Lichtere dakrollen technisch mogelijk
In april 2008 vond een eerste gesprek plaats met de producenten van bitumineus dakbedekkingsmateriaal, Probasys Benelux. De vertegenwoordigers van Probasys gaven aan zeker bereid te zijn mee te werken aan lichter materiaal. Technisch is dit zeker ook mogelijk. Tot nu toe was de vraag naar lichtere rollen echter nog beperkt vanwege de hogere kosten. Daarnaast was het van belang dat bij een aanpak van lichter materiaal alle partijen worden betrokken, dus ook de producenten van EPDM en kunststof dakbanen. Het gaat daarbij niet alleen om lengte en gewicht van de rol, de hele verwerking van het materiaal bepaalt immers de mate van fysieke belasting. Gebogen en geknield werken en het duwen en trekken aan grote lappen EPDM zijn zeker zo belastend als het op de schouder tillen van een bitumen dakrol van 34?kg. Bij die verwerking is verder ook het werken met chemische (kleef)stoffen een punt van zorg.

Dakbedekking wordt steeds meer ook gezien als mogelijkheid voor energiewinning en minder milieubelasting door recycling en hergebruik. Producenten moeten een uitdaging zien in het innovatief ontwikkelen van nieuwe producten die een antwoord geven op de maatschappelijke wensen op meerdere gebieden. Vanuit de wetenschap kan daarbij dan worden gemeld dat inzet op verdere mechanisatie de hoogste reductie zal geven op de fysieke belasting. Verwerkingsmethoden met aanpassing van de werkhoogte geven ook een goed resultaat, evenals het terugbrengen van gewicht. Tiltraining en taakroulatie scoren niet of weinig. Voor sociale partners is het van belang te weten welke nieuwe dakbedekkings-methode of – materiaal het meest effectief is, zodat ook deze zo snel mogelijk onderdeel kunnen worden van de nieuwe arbocatalogus platte daken.

Behalve aandacht voor lichtere materialen is het ook nog steeds van groot belang om de inzet van hulpmiddelen te verbeteren en vernieuwen. Daarom zijn er, behalve gesprekken met fabrikanten van dakrollen, ook gesprekken gaande met ladderfabrikanten en fabrieken en leveranciers van verreikers/werkbakken. Dit zowel voor aanpak fysieke belasting als aanpak valgevaar. Uit de vele contacten van SBD met producenten en leveranciers is overigens duidelijk dat er komende jaren nog verschillende nieuwe producten zullen volgen. Van groot belang is verder dat ook met nieuwe technieken zoals infrarood camera’s dakinspecties kunnen plaatsvinden, waardoor men niet aan de dakrand hoeft te komen.

SBD juicht ieder nieuw idee toe dat een verbetering betekent voor de arbeidsomstandigheden van de dakdekkers en staat dan ook altijd open voor ideeën en plannen. Wel is van belang om bij nieuwe oplossingen ervoor te zorgen dat deze ideeën ook echt voldoen aan de wettelijke wareneisen die aan nieuwe producten worden gesteld.