Zoeken

Roofs 2009-03-24 A-blad hellende daken aangepast

Het A-blad Hellende Daken is in geactualiseerde vorm aangeboden aan de branchevereniging Het Hellende Dak (HHD). John Kouwenberg van A&T Dakadvies is bestuurslid van HHD en voorzitter van de veiligheidscommissie. Hij zet in dit artikel uiteen wat de betekenis van het A-blad is en biedt een overzicht van de belangrijkste aanpassingen, zoals die in het document zijn geformuleerd.

John Kouwenberg,
A&T Dakadvies BV

Het A-blad hellende daken is gevuld met afspraken die werkgevers en werknemers in de bouw samen maken om het veilig dakdekken op hellende daken te verbeteren. Het gaat om het aanbrengen van diverse soorten dakbedekkingen, zoals dakpannen, riet, leien, golfplaten en metalen dakpanelementen. Deze afspraken hebben niet alleen betrekking op het veilig uitvoeren van dakwerk, maar ook op het ontwerp van de hellende daken, de manier van aanleveren van de materialen en op de te gebruiken hulpmiddelen en gereedschappen.

Doelstelling hiervan is om een branchespecifieke invulling te geven aan de Arbowet, de Wet op de Ondernemingsraden en het voorgeschreven overleg met de werknemers in het bedrijf. Met het A-blad willen beide partijen bereiken, dat het werken op hellende daken minder belastend en veiliger wordt. Met veiliger en gezonder werken wordt de kans op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zeker kleiner en de kwaliteit van het werk verbeterd.

Ontwerpfase, uitvoeringsfase en beheerfase
In het nieuwe A-blad maken we een duidelijk onderscheid tussen de diverse werkfases. Hierbij benoemen we de ontwerpfase, uitvoeringsfase en beheerfase. In de ARBO-wet, Arbobesluit van januari 2007, zijn de aansprakelijkheden opgenomen, óók voor de gebouweigenaar en/of opdrachtgever. De eigenaar of beheerder zal in veel gevallen direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het inrichten van de werkplek voor en/of door derden.

De eigenaar of beheerder kan in een civielrechtelijke procedure aansprakelijk gesteld worden als blijkt dat er een ongeval heeft plaatsgevonden doordat de werkplek niet veilig was. Bij een dergelijk ongeval zal de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen en de werkgever de opdrachtgever van het werk, de gebouw-eigenaar of beheerder. Ook is het denkbaar dat de werknemer gelijktijdig ook de opdrachtgever van het werk, de gebouweigenaar of beheerder aansprakelijk stelt (Burgerlijk Wetboek: Onrechtmatige daad; Artikel 6: 162 BW).
Met name in de ontwerpfase moet door de opdrachtgever cq gebouweigenaar al nagedacht zijn over hoe straks, als het gebouw is opgeleverd, op een veilige manier het onderhoud of inspectie kan worden uitgevoerd. In zo’n ontwerp V&G plan voor gebouwbeheer dient onder andere de veilige werkwijze te zijn opgenomen, alsmede welke veiligheidsmiddelen die in de beheerfase nodig zijn om op een veilige manier onderhoudswerkzaamheden of inspecties te verrichten op het hellende dak. Ook een daktoetredingsprocedure behoort tot de onderwerpen.

Ook is in het nieuwe A-blad beschreven hoe te werken op ladders en dakladders en wat nu wel of niet kortdurende werkzaamheden zijn. Ook de eisen voor steigers die specifiek dienen voor het dakdekken, maar ook aanvullende maatregelen bij bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld het zagen van dakpannen, zijn hierin opgenomen.

Veilig en gezond werken
De branchevereniging Het Hellende Dak heeft zeer intensief samengewerkt met Arbouw en de Arbeidsinspectie om een breed gedragen document te maken, wat het veilig werken stimuleert. Door dit intensieve contact tussen de branchevereniging en de Arbeidsinspectie worden regelgeving en praktijk in één document goed samengevat. De samenwerking heeft tevens geresulteerd in een werkgroep waarin Arbouw en Arbeidsinspectie hebben deelgenomen in het kader van nieuwe ontwikkelingen betreffende werken op hoogte voor met name kortdurende werkzaamheden. Bestudeerd wordt of een verreiker met een speciaal daarvoor ontworpen werkbak bij bepaalde werkzaamheden kan dienen als steigervoorziening of werkbak van waaruit gewerkt kan worden zonder dat de persoon is aangelijnd. In deze werkgroep zijn ook de fabrikanten vertegenwoordigd.

Stofbelasting
Het Hellende Dak is inmiddels een zogenaamde ‘stofcommissie’ gestart. Deze heeft tot doel te onderzoeken wat de belastingen van stof bij diverse werkmethodes zijn met verschillende hulpmiddelen en machines. Met name het zagen van dakpannen levert vaak een ongezonde situatie op als niet met de juiste beschermmiddelen wordt gewerkt. De bedoeling is nu dat verschillende werkmethodes met huidige en nieuwe gereedschappen getest en gemeten worden v.w.b. stofbelasting voor de persoon zelf, maar ook voor de personen in de directe omgeving van de werkplek.

Het nieuwe A-blad hellende daken wordt een uiterst geschikt document waar de marktpartijen zeker goed mee uit de voeten kunnen, het is uitgebreid en toch praktisch. In dit A-blad zijn alle werkzaamheden die op en rond het hellende dak worden uitgevoerd beschreven. De bedoeling is dat dit A-blad wordt opgenomen in de Arbo-catalogus van Bouw en Infra, zodat de handhaving ook wettelijk geregeld is.