Zoeken

Roofs 2009-05-22 Van dakdekker naar aannemer van dakwerken

Sinds 1994 is KOMO-procescertificatie van Dakdekken Hellende Daken voor het verwerken van keramische – en betondakpannen mogelijk. Maar de branche ontwikkelt zich. En de certificatieregeling ontwikkelt zich mee. Met nieuwe scopes kan er niet meer alleen gesproken worden van dakdekkers. Aannemers van dakwerken past beter. En dat geldt nu voor 45 bedrijven met een procescertificaat. In dit artikel wordt verder ingegaan op de recente uitbreidingen van de regeling en de update van de bestaande richtlijnen.

I  Leen Iseger, IKOB-BKB

Een trend van de laatste jaren
Er is tegenwoordig een duidelijke trend waarneembaar dat opdrachtgevers / bouwbedrijven alle activiteiten die raakvlakken hebben met het bouwdeel dak bij één en dezelfde partner onder wensen te brengen. Groot voordeel hiervan is dat er slechts één aanspreekpunt is voor dit bouwdeel. Ook organisatorisch zijn er beduidend minder hiaten. Er hoeft slechts één partner ingeschakeld te worden die de totale verantwoording heeft voor het verloop van het “hellende dak proces”.  Vooral de technische uitvoering, maar ook de organisatorische en communicatielijnen zijn eenvoudiger beheersbaar.

De basis
De certificatie eisen zijn omschreven in de Beoordelingsrichtlijn BRL 1513, terwijl de Ontwerp- en Uitvoeringsrichtlijnen omschreven zijn in de resp. PBL 0180 en  resp. PBL 0179. In een later stadium zijn hier ook de disciplines voor de verwerking van vezelcement leien (PBL 0229) en verwerking van geprofileerde vezelcement golfplaten en hulpstukken (PBL 0345) aan toegevoegd.

Leidekken
Begin 2007 zijn hier ook de ontwerp – en uitvoeringsrichtlijnen van dakbedekkingconstructies met  leien van natuursteen in de Maasdekking (PBL 0538). Voor historische gebouwen is daarbij een aparte bijlage toegevoegd. De ontwikkeling van deze scope had heel wat voeten in aarde. Aan dit project is namelijk jaren gewerkt. Het heeft lang geduurd voor alle detailleringen, aangeleverd door Monumentenwacht, en alle eisen van de RDMZ samen met een reguliere werkwijze voor leidekkers in een richtlijn zijn samengevat. Maar het resultaat mag er zijn. Er zijn reeds 13 certificaathouders voor het leidekken.

Dakvensters
Tenslotte bestaat sinds eind 2008 de mogelijkheid tot proces certificatie van het Monteren van prefab dakvensters en aansluitsystemen (URL IKB 1112). Aan deze ontwikkeling is medewerking verleend door Velux Nederland BV, toonaangevende gecertificeerde dakdekkers vanuit de branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) en IKOB-BKB. Tevens zijn aanvullende commentaren vanuit de branche prefab dakvensters en dakpan fabrikanten in de uitvoeringsrichtlijn verwerkt. Door invoering van deze uitvoeringsrichtlijn kunnen prefab dakvensters nu ook onder certificaat in hellende daken gemonteerd worden. In de uitvoeringsrichtlijn zijn onder andere opgenomen:
•   Eisen welke gesteld worden aan de onderliggende dakconstructie m.b.t. vlakheid, recht en haaksheid en sterkte en stijfheid.
•   Eisen die gesteld worden aan ontwerp en voorbereiding van de uitvoering m.b.t. type dakconstructies en verschillende soorten dakbedekkingen
•   Eisen die gesteld worden aan toegepaste of toe te passen materialen zoals aan dakvensters, aansluitsystemen
(bevestigingsmiddelen, isolatiematerialen, folies, manchetten, aftimmeringen  en afdichtingen).
•   Eisen aan de uitvoeringseisen, voorbereidingen, transport, controle van de ondergrond, uitvoering, afwerking aan de buitenzijde van de dakbedekking en afwerking aan de binnenzijde.
•   Eisen te stellen aan de oplevering
•   Voorbeelden van aansluitingen met alle voorkomende,
hellende, dakmaterialen.
•   Tenslotte wordt aandacht besteed aan algemene
ontwerpaspecten die voor de plaatsing van dakvensters belangrijk zijn

Daksegmenten
Het monteren van prefab daksegmenten was reeds mogelijk op basis van BRL 4716. De bijbehorende URL 0442 “Uitvoeringsrichtlijn voor de montage van prefab daksegmenten” is van de BRL 4716 nu toegevoegd aan de BRL 1513 (BRL 4716 is derhalve vervallen). Het voordeel van het opnemen van de scope onder BRL 1513 is dat voor bestaande certificaathouders het nu een stuk eenvoudiger is zich te laten certificeren voor deze scope. Het betreft namelijk enkel een uitbreiding van de scope. Er hoeft geen volledig toelatingsonderzoek te worden uitgevoerd en de afhandeling is daardoor vele malen sneller.

Actualisatie bestaande richtlijnen
Doordat de afgiftedatum van de ontwerp – en uitvoeringsrichtlijnen voor de keramische en betonnen dakpannen al geruime tijd achter ons ligt, werd het hoog tijd deze te actualiseren. Sinds de invoering in 1994 zijn er eisen vanuit het Bouwbesluit gewijzigd en aangevuld. Naast deze wijzigingen en eisen zijn er ook bestaande voorschriften gewijzigd en aangevuld. Ook zijn diverse materiaal samenstellingen gewijzigd en zijn er tevens ruime ervaringen opgedaan met betrekking tot de bestaande geldende regelingen. De technische commissie van de BRL 1513 Dakdekken Hellende Daken, waarin vertegenwoordigers zitting hebben vanuit toonaangevende dakpanfabrikanten, gecertificeerde dakdekkers vanuit Vereniging Het Hellende Dak, vertegenwoordigers van fabrikanten van dakelementen (Prodak en SKD) en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Leidekkers hebben een gezamenlijke inspanning geleverd  door beide scopes  te actualiseren.  De volgende items zijn in de gewijzigde Uitvoeringsrichtlijnen aangepast / vernieuwd:
•   Algemene prestatie-eisen welke een relatie hebben met het Bouwbesluit
•   Eisen aangaande tengelafstanden en panlatafmetingen
•   Eisen aan waterkerende lagen (classificatie conform BRL 4708 deel 1)
•   Eisen aangaande te behalen rekenwaarden van panhaken in combinatie met toe te passen dakpan modellen
(testprocedure conform NEN-EN 14437)
•   Producteisen van de te verwerken beton pannen
(NEN EN 490 – 491)
•   Producteisen van de te verwerken keramische pannen
(NEN-EN 1304)
•   Materiaaleisen aan verankeringsmiddelen  en andere
hulpmaterialen
•   Gewijzigde aanduiding (actualisatie) van regenwerende
afdichtingsmiddelen
•   Gewijzigde eisen aan te realiseren ventilatiehoeveelheden aan de dakvoet, dakvlak en nok (berekening)
•   Minimale houtafmetingen van ruiters bij gegeven
dakhellingen
•   Gewijzigde eisen gesteld aan de uitvoering van
nokconstructies met mortels
•   Gewijzigde eisen gesteld aan de uitvoering van hoekkepers en kilgoten
•   Montage eisen aan prefab dakvensters en gootsystemen conform URL IKB 1112
•   Toevoeging verschillende dakdetails (lessenaar, kopgevel etc.)
•   Voorbeelden van de meest voorkomende dakaansluitingen
(ge-update)
•   Aanduiding van verankeringszones van de meest voorkomende dakconstructievormen

In ontwikkeling
Op dit moment vindt de ontwikkeling plaats van de Uitvoeringsrichtlijn voor de verwerking van keramische en betonnen leipannen. Naast genoemde ontwikkeling bestaat tevens de wens tot ontwikkeling van de Ontwerp en uitvoeringsrichtlijn voor Natuursteenleien in de Rijndekkingen.

Zink en koper
Momenteel wordt er door IKOB-BKB en “de Zinkmeesters” tevens gewerkt aan een uitbreiding van de BRL 5212 “ Ontwerp en Uitvoeringsrichtlijnen voor Zinken dak,- gevel,- en gootconstructies”.  Deze uitbreiding zal bestaan uit een toevoeging van koper als bedekking van dak, gevel en goot in verschillende uitvoeringsconstructies.  De verwachting is dat deze uitbreiding medio 2009 gereed zal zijn.

 

Bedrijven die een van eerder genoemde richtlijnen wil bestellen of die belangstelling hebben voor één of meer KOMO-procescertificaten m.b.t. BRL 1513 (Dakdekken Hellende Daken), BRL 5212 (Zinken dak,- gevel,- en gootconstructies) of certificeringen zoals ISO 9001 en VCA kunnen contact op nemen met IKOB-BKB te Houten