Zoeken

Roofs 2009-05-42 Boekrecensie

De bouw is bij uitstek een sector waarbij de uitvoering in veel gevallen risicovol is. Het belang van risicomanagement is dan ook moeilijk te overschatten. Inmiddels is er dan ook veel aandacht voor het op een juiste manier signaleren en beoordelen van risico’s. Onlangs verscheen Risicomanagement in de bouw. Nieuwe ontwikkelingen bij een aantal koplopers.  In de publicatie worden een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement beschreven aan de hand van praktijkvoorbeelden van enkele ‘koplopers in de bouw’, zoals ze in het boek worden genoemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Rijkswaterstaat, Dura Vermeer en Deltares.

Het boek is tot stand gekomen nadat enkele studenten van de afdeling Construction Management & Engineering van de Universiteit Twente hun afstudeeronderzoek uitvoerden op het gebied van risicomanagement. Besloten werd, hun bevindingen te delen met een groter publiek dan alleen de direct betrokken bedrijven. Het levert verschillende cases op die op een overzichtelijke manier worden beschreven, omdat telkens de opbouw van de beschrijving hetzelfde is. Het boek is geschreven voor mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van bouwprojecten, zoals opdrachtgevers, programmamanagers, projectleiders en uitvoerders. Prof. dr. ir. J.I.M. Halman bespreekt in het slothoofdstuk de samenhang tussen de verschillende cases.

Het is interessant te zien hoe grote partijen in de bouw hun risicomanagement organiseren. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden op het gebied op ICT, om bijvoorbeeld een risicodatabase te ontwikkelen en te implementeren. Hiermee kan men leren van risico’s uit het verleden en het kan een eerste stap zijn op weg naar projectoverstijgend risicomanagement. De methoden en technieken waarmee dit te realiseren valt, worden in deze publicatie uitgebreid beschreven.

Projectoverschrijdend risicomanagement in de bouw staat feitelijk nog in de kinderschoenen en dat is merkwaardig, omdat de bouw traditioneel geldt als een risicovolle branche. De in dit boek beschreven toepassingen tonen aan dat de eerste exploratieve fase van de toepassing van risicomanagement in de bouw inmiddels voorbij is. Nu komt het erop aan de problemen waar men in de praktijk tegenaan loopt in kaart te brengen en hier oplossingen voor te ontwikkelen. Op de Universiteit Twente is hiertoe een Kenniscentrum opgezet, waar wordt gewerkt aan een verdere verdieping, verbreding en verspreiding van kennis op het gebied van risico en risicomanagement. Deze publicatie is hier een mooi voorbeeld van.

Halman, J.I.M. (redactie): Risicomanagement in de bouw. Nieuwe ontwikkelingen bij een aantal koplopers. Boxtel: Aeneas, 2008. ISBN: 978-90-75365-87-0
[EF]

RECENT VERSCHENEN BOEKEN
Veiligheid werkt altijd.
Ede: Aboma+Keboma, 2008.

Gebaseerd op columns en tekeningen die Cor van den Berg, Han Knegt en Kees Pasmooij in de loop van 2008 in Cobouw publiceerden, gaf Aboma+Keboma ook dit jaar haar relaties een bundeling van bewerkingen van deze columns als nieuwjaarsgeschenk, verluchtigd met tekeningen van Len Munnik.

Veiligheids Zakboekje 2009.
Doetinchem: Reed Business, 2009.
ISBN: 978 90 6228 744 4. Ook met CD Rom verkrijgbaar.

De Arbowet legt de verplichting op te zorgen voor voorlichting en een veilige inrichting van de werkplek. Dit zakboek is een praktisch hulpmiddel dat het voor iedereen mogelijk maakt om (on-)veilige werksituaties te beoordelen.

Praktijkboek Bouwfysica.
Rotterdam: SBR, 2008.
ISBN: 97-890-5367-482-6

De nadruk in dit boek ligt op zaken die in de werkvoorbereiding en uitvoering gemakkelijk fout gaan. De bouwfysische principes worden zo kort mogelijk uiteengezet. Ook de installaties worden in dit boek behandeld.

Henk-Jan Hoekjen: Het Architectenboek VI.
Epe: Inside Information, 2008.
ISBN: 978-90-807608-6-8

In dit zesde deel van de jaarlijks verschijnende uitgave laten vooraanstaande architecten als Rem Koolhaas, Rob Krier, Liesbeth van der Pol en Bob van Reeth hun licht schijnen over de vraag in hoeverre de begrippen ‘traditie’ en ‘vernieuwing’ tegenpolen zijn.