Zoeken

Roofs 2010-01-06 Nieuwe Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken in voorbereiding

Sinds twee jaar is ing. Ruud Huisman branchemanager van Dumebo-DWS, de branchevereniging voor de metalen gevel- en dakenbranche. De afgelopen periode is de branchevereniging een prominentere rol gaan spelen in deze branche en dit heeft inmiddels geleid tot diverse initiatieven. In dit artikel een overzicht van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en die in de loop van 2010 hun beslag zullen krijgen.

Verschillende ontwikkelingen in de metalen gevel- en dakenbranche nopen de branchevereniging tot actie. Zo heeft men te maken met de fysieke belasting van monteurs, Duurzame Veiligheid en Duurzaam Inkopen van de overheid. Er komt een nieuwe Kwaliteitsrichtlijn aan, de vereniging is doende een opleiding op te zetten, en men is bezig een keurmerk van de grond te krijgen.”Volop activiteiten dus,” vertelt Huisman. “Met deze initiatieven gaat de vereniging de centrale functie vervullen die ze in mijn ogen ook behoort te vervullen.”

Tilnormen

M.b.t. de tilnormen fungeert de branchevereniging als aanspreekpunt voor de Arbeidsinspectie. Het slepen van metalen dakelementen wordt als gevolg van de aangescherpte regelgeving aan banden gelegd. Algemeen geldt, dat per persoon niet meer dan 25 kg mag worden getild. De dakelementen worden echter niet getild, maar versleept. Momenteel wordt het verslepen van dakelementen tot 35 kg per persoon gedoogd, waarbij met vier personen tot 75 kg mag worden versleept. Het alternatief is namelijk dat alle dakelementen mechanisch dienen te worden verplaatst. Hier zijn al systemen voor op de markt. De branchevereniging vreest echter dat dit oneerlijke concurrentie in de hand werkt en daarom is men hierover in gesprek gegaan met de Arbeidsinspectie.

“Onze leden zijn graag bereid om aan de arboregelgeving te voldoen, maar dan moet dit wel gelden voor de hele markt,” aldus Huisman. “De overheid, opdrachtgevers en toeleveranciers zouden voortaan moeten eisen dat de elementen mechanisch dienen te worden verplaatst. En de regelgeving zou afdoende moeten worden gehandhaafd om te voorkomen dat partijen die niet volgens de regels werken hun werk goedkoper aan kunnen bieden en op deze manier de markt kunnen verzieken. De Arbeidsinspectie is nog niet zo ver dat ze handhaving kan garanderen. De gedoogsituatie zal in ieder geval tot 1 april 2010 worden gehandhaafd, in de tussentijd wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van handmatig verslepen van elementen van 35 kg op het menselijk lichaam. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal worden bekeken of, en zo ja wanneer, de mechanische verplaatsing van metalen dakelementen verplicht zal worden gesteld. Deze verplichting zou eventueel kunnen worden gekoppeld aan de bouwvergunningaanvraag.”

Kwaliteitsrichtlijn en Keurmerk

Ook is Dumebo-DWS, in samenwerking met de branchevereniging MDG, de toeleveranciers, bezig de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken uit te breiden en aan te scherpen. Dit met name n.a.v. enkele incidenten, waarbij de kwaliteit van de bevestiging van metalen gevelelementen in het geding kwam. Om de duurzame veiligheid van metalen gevels te waarborgen en te kunnen voldoen aan de referentieperiode van 50 jaar, wordt de Kwaliteitsrichtlijn voor de productie en montage van metalen gevelelementen dus aangescherpt. Hiertoe is aan TNO Bouw en Ondergrond een onderzoeksopdracht verstrekt. Gevelinspecties zijn door  Kettlitz Dak & Geveladvies en Bureau Dakadvies (BDA) uitgevoerd. Dit heeft inmiddels geleid tot een conceptrapport en zal begin 2010 leiden tot nieuwe inzichten voor de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken. Deze Kwaliteitsrichtlijn bevat voorschriften voor de technische en esthetische  kwaliteit van metalen dak- en gevelelementen en bevat zodoende voorschriften voor de opslag, verwerking, montage en oplevering van deze elementen. Zodoende fungeert de kwaliteitsrichtlijn als gereedschap voor architecten en voorschrijvers.

Hieraan gekoppeld zal per 1 april 2010 het Keurmerk Dumebo-DWS worden gelanceerd. Huisman: “Het Keurmerk zal worden verleend op basis van inspecties door een onafhankelijk bureau (bijvoorbeeld Kettlitz of BDA). Het gaat hier om projectinspecties. De resultaten van deze inspecties zijn niet openbaar, maar kunnen wel projectmatig in overleg met het erkende bedrijf worden ingezien door de opdrachtgever, en natuurlijk door de erkenninghouders zelf, zodat geleerd kan worden van eventueel gemaakte fouten. Het uiteindelijke doel is het Keurmerk uit te breiden naar een volwaardig certificaat.” In de loop van 2010 zal hiertoe ook een Raad van Advies worden samengesteld, dat in ieder geval zal bestaan uit een bestuurslid van Dumebo-DWS, en verder zal worden gevuld door een of meerdere samenstellers van de Kwaliteitsrichtlijn, en diverse andere belanghebbenden in de branche.

Om de kwaliteit van werken ook in de toekomst te waarborgen is Dumebo-DWS in samenwerking met Fundeon, Tectum en de eigen commissie Instroom en Opleidingen tevens bezig een opleiding voor het verwerken van metalen dak- en gevelelementen op te zetten. Hierbij zullen de fabrikanten van metalen gevels en daken ook een rol gaan spelen. De lesstof wordt momenteel ontwikkeld volgens de Wet Educatie Beroepsopleidingen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de opleidingen medio 2010 van start kunnen gaan.

Website

Om al deze ontwikkelingen te ondersteunen zal begin volgend jaar een nieuwe website van Dumebo-DWS online gaan. Op deze website zal informatie over metalen daken en gevels voor de gehele bouwkolom te vinden zijn. Zo vindt men er straks bijvoorbeeld een overzicht van aannemers die werken volgens de Kwaliteitsrichtlijn. Ook zal de website fungeren als een belangrijk medium om de beschikbare kennis breed te ontsluiten. Er zal dus allerhande technische informatie op te vinden zijn, als ook de tekst van de Kwaliteitsrichtlijn. “De esthetische en technische mogelijkheden zijn in de bouwkolom nog onvoldoende bekend en het is van groot belang dat deze kennis al vroeg in het bouwproces wordt ingebracht.”

Tenslotte onderzoekt de branchevereniging methoden om met metalen daken en gevels energieneutraal te kunnen bouwen. “Ook hiervoor is de vakkennis van onze leden onontbeerlijk,” besluit Huisman. “In samenwerking met diverse organisaties wordt bekeken hoe de schil van het gebouw in dit opzicht een grotere bijdrage kan leveren dan reeds het geval is.” Tijdens Dak Event 2010 zal de vereniging in samenwerking met MDG de diverse ontwikkelingen toelichten.