Zoeken

Roofs 2010-01-08 Ketenaanpak tegen valgevaar

Dit najaar hebben de CAO-partijen besloten dat SBD in samenwerking met TNO aandacht gaat besteden aan een betere ketenaanpak. Om de veiligheid van het uitvoeren van dakwerkzaamheden te vergroten is het volgens deze partijen namelijk nodig om de bestaande cultuur te doorbreken. Tijdens de Dak Event 2010 zal SBD een interactieve workshop over dit onderwerp organiseren.

Valgevaar geldt nog steeds als de belangrijkste oorzaak van (ernstige) ongevallen. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Arbeidsinspectie, stichting Arbouw en Consument en Veiligheid. Op basis van de functiebeschrijving in de CAO kan worden gesteld dat de voorman een centrale rol vervult bij de invulling van veiligheid op de bouwplaats. SBD zal zich dan ook in 2010 vooral richten op coaching en ondersteuning van voorlieden bij de uitvoering van hun taak. Tijdens het Dak Event zal hier specifiek aandacht aan worden besteed zowel in de SBD stand als tijdens een workshop.

Ook is de onderlinge afstemming in de bouwketen van cruciaal belang. Een van de belangrijkste knelpunten is het in onvoldoende mate treffen van veiligheidsmaatregelen. Belangrijke factor hierin is dat de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie van de gebouweigenaar/opdrachtgever. Bestaande gebouwen beschikken namelijk vaak (nog) niet over permanente voorzieningen. Vanwege de kosten zijn veel gebouweigenaars terughoudend in het plaatsen van deze permanente voorzieningen; veel aanbieders voeren immers het werk toch wel uit (vaak zonder of met minimale voorzieningen). Het kostenargument is op de lange termijn echter niet houdbaar en gebouweigenaren zijn dan ook van mening dat er meer coördinatie en samenwerking moet komen bij het treffen van de juiste voorzieningen en maatregelen.

TNO heeft de platte dakenbranche aangeboden om in het kader van haar programma ‘Verbeteren van veiligheid in ketens’ een project op te zetten. Afgelopen voorjaar hebben SBD en TNO al samengewerkt bij het geven van voorlichting aan preventiemedewerkers. Op basis van (bijna) ongevalincidenten is toen aangegeven hoe de achterliggende oorzaak inzichtelijk kan worden gemaakt. Hierbij kwam toen ook de problematiek van onvoldoende grip op inzet van de juiste hulpmiddelen en samenwerking met opdrachtgevers naar voren.

Project

Afgelopen najaar werd een project gestart met 5 à 6 deelnemende MKB bedrijven uit de platte dakenbranche waarbij vanaf aanbieding tot en met uitvoering van het werk na wordt gegaan welke problemen zich voordoen. De bedoeling is vast te leggen hoe uiteindelijk in de samenwerking een goede oplossing tot stand kan komen. De opzet en uitkomsten van dit project passen goed in de bestaande en geplande activiteiten van de platte dakenbranche om de veiligheid bij werken op hoogte te verbeteren: de invoering van de Arbocatalogus Platte daken, de herziening van het A-blad en de invoering van een toetsingskader voor de aanwezigheid van permanente voorzieningen voor gebouwonderhoud.
Inmiddels zijn vijf MKB bedrijven verspreid over het hele land geselecteerd. De uitkomsten van deze pilot komen ten goede aan zowel de bedrijven als de hele branche. De kosten voor deelname van de bedrijven worden dan ook gesubsidieerd door SF BIKUDAK.

Risicobeoordeling

Dit is dit najaar niet het enige initiatief op het gebied van veilig en gezond werken. Als onderdeel van de twee jaar durende campagne ‘Een gezonde werkplek’ vond van 19 tot en met 23 oktober de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk’ plaats. Tijdens deze week werd een groot aantal evenementen en activiteiten georganiseerd (conferenties, cursussen, evenementen in bedrijven, etc.). De week werd geopend met een conferentie in de Bloemenveiling van Aalsmeer onder de titel ‘Dat RIEkt naar succes!’. De week richtte zich met name op de rol van de risicobeoordeling bij het terugdringen van gevaren op de werkplaats.

Tijdens de conferentie was er ruime aandacht voor praktijkvoorbeelden van succesvolle methoden om risico’s op de werkplek te reduceren. De ‘gedragsentertainers’ Esther Tossaint en Maarten Smit van Arboriginals verzorgden workshops waarin lessen werden gegeven in risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding. Directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van SZW kondigde aan dat de activiteiten van de overheid zich specifieker zullen richten op de toepassing en implementatie van de RIE. Veilig werken begint immers bij de RIE, de mate van veiligheid hangt vervolgens af van de invulling van de RIE. De hierop volgende sprekers gingen nader in op de vraag hoe hier in de praktijk mee om dient te worden gegaan.

Zowel in de instructie aan dakdekkers op het dak (middels bijvoorbeeld een LMRA), maar ook als belangrijk instrument in de ondersteuning aan bedrijven en advisering aan gebouweigenaren, staat voor SBD een project (dak) RI&E centraal voor het bepalen van de juiste inzet van maatregelen en (permanente) voorzieningen.

Jos van der Borgt ziet de Dak Event als een belangrijke gelegenheid om hierover in contact te komen met de diverse partijen die in de dakenbranche actief zijn. “De term ‘duurzaamheid’ wordt momenteel door een heleboel partijen gebruikt. Wij vinden dat de duurzaamheid van de werknemer voorop dient te staan en daar zullen wij ons tijdens de beurs sterk voor maken.”

Begin kader

PROGRAMMA WORKSHOPS (DAK)VEILIGHEID = (DAK)VAKMANSCHAP

Locatie en data
Evenementenhal Gorinchem tijdens Dak Event: 27 , 28 en 29 januari 2010
Ontvangst: tussen 14 en 14.30 uur
Tijden: 14.30  tot  16 uur
Aansluitend is er volop gelegenheid voor bezoek aan Dak Event.

 • Opening en kennismaking
 • Afspraken over organisatie veilig en gezond werken volgens A-blad en Arbocatalogus Platte daken (presentatie in samenwerking met Arbouw)
 • Planning, bevoorrading en inrichting werkplek / hanteren project-RI&E
 • Voorlichting, instructie en samenwerking (gebruik van LMRA en toolboxen SBD)
 • Veilig uitvoeren werkzaamheden (juist gebruik van arbeidsmiddelen en PBM)
 • BHV en toezicht op veiligheid (aanspreken collega’s en rapporteren aan directie)
 • De arbovoorlichter SBD als  coach

Alle deelnemers aan de workshops ontvangen een uitgebreide informatiemap met de presentaties. Tevens de brochure Arbocatalogus platte daken en nieuw info en instructiemateriaal 2010. Plus daarnaast een nuttige en aardige gebruiksattentie als waardering voor de deelname.

Aanmelding

Geef de namen en adres ten behoeve van bevestiging deelname door aan
inf@sbd.nl  of  fax 030-2238082 of bel 030-6062112 SBD (Anita van Vliet )

PROGRAMMA PRIJSUITREIKING ARBOPRIJS DAKTOPPERS 2009

Locatie en datum:
Evenementenhallen Gorinchem, vrijdag 29 januari 2010

 • 16.00 uur         Ontvangst
 • 16.30 uur         Opening door Aart van den Brink (voorzitter SBD)
 • 16.45 uur         Presentatie van de genomineerden per categorie (bedrijven, dakdekkers ploegen, individuele dakdekkers)
 • 17.15 uur         En de Daktoppers 2009 zijn…..?

                                   Prijsuitreiking voor bedrijven door Cees Woortman (VEBIDAK)
                                   Prijsuitreiking dakdekkers door  Cees van Vliet (Arbouw)

 • 17.30 uur         Lancering Arbocatalogus Platte daken door ……….

                       Ambassadeur ambachtseconomie van het HBA

 • 17.45 uur         Afsluiting
 • 18.00 uur         Borrel

Gelegenheid tot felicitaties en napraten onder het genot van non- en alcoholische dranken en hapjes