Zoeken

Roofs 2010-07-33 Nieuwslijn

AGENDA

7-9 september 2010: Bouw Relatiedagen. Evenementenhal Gorinchem. Info: www.evenementenhalgorinchem.nl.

23 september 2010: HIC Symposium ‘Groen in zicht’. WTC te Amsterdam. Info: www.hoveniersinfo.nl

28 september – 1 oktober 2010: Glasstec 2010 en Solarpeq 2010. Messe Düsseldorf (D). Info: www.glasstec-online.com en www.solarpeq.com

8 oktober 2010: 3de Dag van het dak: Kelders van Cureghem te Anderlecht (B). Info: www.bouwmagazines.be.

12-14 oktober 2010:  Energie 2010. Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Info: www.vnuexhibitions.com

12-14 oktober 2010: Bouw Relatiedagen 2010. Evenementenhal Gorinchem. Info: www.evenementenhalgorinchem.nl

4 november 2010: Nationale Dakendag. Jaarbeurs te Utrecht. Info: www.dakendag.nl.

7-12 februari 2011:  Internationale Bouwbeurs 2011. Jaarbeurs te Utrecht. Info: www.bouwbeurs.nl

Principe-akkoord CAO BIKUDAK

Op 31 mei 2010 is tussen de CAO-partijen in de dakenbranche een principe-akkoord gesloten voor een nieuwe CAO BIKUDAK. Een kort overzicht van de belangrijkste afspraken en de reacties van de diverse partijen.

Loon en verlof

Overeen is gekomen dat lonen per 1 oktober 2010 met 0,3% zullen stijgen, en per 1 april 2011 met 0,7% (in totaal dus 1 %). “Erg zuinig,” vindt ook Cees Woortman van VEBIDAK. “Ook in vergelijk met de rest van de bouw betekent dit een zeer bescheiden loonsverhoging, maar gezien de economische omstandigheden is een matige loonstijging echter wel een noodzakelijk.”

Vanaf 1 januari 2011 kunnen werknemers in onderling overleg met de werkgevers maximaal vijf roostervrije dagen verkopen tegen 0,4% per dag. Alle soorten roostervrije dagen komen hiervoor in aanmerking. Dit is voor zowel werknemer als werkgever gunstig: het houdt immers in dat de werknemer desgewenst extra kan verdienen; de werkgever verhoogt hiermee de productiviteit en flexibiliteit van zijn bedrijf.

Om de werknemer in deze onzekere tijden meer zekerheid te geven, zijn werkgevers verplicht om werknemers, die om bedrijfseconomische redenen zijn ontslagen, 12 maanden lang voorrang te geven bij vacatures in gelijke functies bij de desbetreffende werkgever. De 55+ - regeling gaat in het vervolg gelden voor werknemers die vijf jaar of langer bij dezelfde werkgever in dienst zijn.

Arbeidsomstandigheden

Op  het gebied van arbeidsomstandigheden vallen twee zaken op. Het handmatig tillen van dakbedekkingsmaterialen zwaarder dan 25 kilo wordt vanaf 1 januari 2012 verboden. Vanaf die datum mogen zwaardere materialen dus alleen nog mechanisch worden verplaatst, een resultaat waar vooral de werknemersorganisaties blij mee zijn. Aart van den Brink van CNV Vakmensen: “De fabrikanten stelden zich op het standpunt dat ze het gewicht van de dakrollen pas zouden aanpassen als de markt er om vroeg.” Ook FNV Bouw & Infra toont zich verheugd over de afspraken. Hans Crombeen: “De CAO-partijen dwingen de producenten rekening te houden met de beperkingen van het menselijk lichaam.” Cees Woortman van VEBIDAK noemt de discussie over de tilbelasting een ‘oude discussie’, en in die zin is hij blij dat er met deze afspraken duidelijkheid komt.

Probasys Benelux benadrukt dat deze regeling niet alleen bitumen dakrollen geldt, maar dat ze geldt voor alle dakbedekkingmaterialen. De vereniging laat weten het gewicht van bitumen dakrollen al jarenlang op de agenda te hebben staan. De leden hebben al jaren geleden hun verantwoordelijkheid genomen door via een pictogram op de dakrollen aan te geven als deze zwaarder dan 25 kilo zijn. Maar de leden zijn ook in staat dakrollen van 25 kilo te leveren. Dit betekent in de huidige situatie dat voor een aantal producten een dubbel assortiment wordt aangehouden. Ook door innovatie wordt op deze marktvraag ingespeeld.  Het is dus technisch uitvoerbaar en wat Probasys Benelux betreft hoeft die omschakeling dan ook geen twee jaar te duren.

Tot ongenoegen van FNV Bouw & Infra zijn er in de nieuwe CAO geen afspraken gemaakt over het werken in hitte. “Werkgevers weigeren in de CAO af te spreken bij welke temperatuur het echt gevaarlijk is om langer door te werken,” aldus Crombeen. “Bij 40° C., gemeten op de werkplek, vinden wij het niet langer verantwoord om door te werken.” Volgens Woortman is het niet nodig een dergelijke regeling in de CAO op te nemen omdat de Arbeidsinspectie deze norm al hanteert. “De praktijk regelt dat zelf al.”

De nieuwe CAO BIKUDAK heeft een looptijd van 1 april 2010 tot en met 31 december 2011.

Verkoelende werkkleding

TNO gaat als projectleider van het Prospie-project met andere Europese landen op zoek naar bruikbare, koelende systemen die zijn ingebouwd in beschermende kleding van werknemers. Mensen die zittend werk doen, zijn al redelijk goed te koelen, maar dat is niet het geval bij werknemers die rondlopen over de werkvloer of in het veld.

Prospie staat voor ‘Protective Responsive Outer Shell for People in Industrial Environments’ en is een onderzoeksproject dat is gericht op de ontwikkeling van een nieuwe generatie van persoonlijke beschermende kleding en uitrusting. Het ontwikkelen van nieuwe, koelende systemen in die kleding is hier een belangrijk onderdeel van.

Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar zijn?

In opdracht van Kingspan Insulation heeft BDA een infoblad brandveiligheid dakisolatie vervaardigd. Het infoblad heeft tot doel objectieve informatie te verschaffen over hoe de regelgeving precies in elkaar steekt en in hoeverre het al dan niet onbrandbaar zijn van dakisolatie daarbij een rol speelt. Een rekensom toont aan dat de bijdrage aan de permanente vuurbelasting van onbrandbaar isolatiemateriaal door het hoge gewicht per vierkante meter niet veel afwijkt van de bijdrage van een als brandbaar geclassificeerd isolatiemateriaal.

In het Bouwbesluit worden diverse eisen gesteld aan de brandveiligheid van een gebouw. Deze eisen verschillen per gebouw (afhankelijk van de hoogte van de hoogste verdiepingsvloer) en per gebruiksfunctie. De eisen betreffen voor daken:

  • Vliegvuurbestendigheid van de dakbedekkingsconstructie;
  • Brandwerendheid van de draagconstructie;
  • Brandwerendheid van de dakvloer;
  • Permanente vuurbelasting.

De vliegvuurbestendigheid en de brandwerendheid van de draagconstructie zijn niet afhankelijk van de toegepaste dakisolatie. Bij brandwerendheid van de dakvloer kan het isolatiemateriaal wel invloed hebben. Het brandgedrag van het isolatiemateriaal speelt hierbij een kleine rol, d.w.z. dat bij ‘onbrandbare’ isolatie en een onderconstructie van geprofileerde stalen dakplaten het staal juist sneller warm wordt en dus zijn sterkte verliest. Omdat een onbrandbaar isolatiemateriaal zoals steenwol bovendien relatief zwaar is, zal de dakconstructie in dat geval sneller bezwijken.

De permanente vuurbelasting van het isolatiemateriaal is alleen van belang voor het nemen van eventuele maatregelen van het beperken van branduitbreiding, zoals het al dan niet installeren van een sprinklerinstallatie of het al dan niet beperken van de grootte van brandcompartimenten tot 1000 m². In het Infoblad wordt dan ook geconcludeerd dat vanuit het Bouwbesluit geen eisen worden gesteld aan het brandgedrag van de dakisolatie; en er dus geen bijzondere reden bestaat om ‘onbrandbare’ isolatie te eisen op het dak.

EPS- industrie bezorgd over stijgende grondstofprijzen en dreigend grondstoftekort

Ondanks opbeurende berichten in de pers dat de Kredietcrisis haar dieptepunt wel heeft gehad, is de bouwtoeleveringsindustrie daar niet van overtuigd.

Het jaar 2009 kenmerkte zich door een forse volumeteruggang in de bouw ten opzichte van 2008. De algemene verwachting is dat ook 2010 een moeilijk jaar wordt met een verdere, weliswaar wat mindere, daling van het bouwvolume. De recente cijfers over het eerste kwartaal van 2010 baart Stybenex ernstig zorgen. Het absolute dieptepunt wordt vervolgens pas in 2011 bereikt.

In een tijd waarin het volume terugloopt verwacht je eigenlijk een daling van de grondstofprijzen. Niets is echter minder waar. De eerste helft van dit jaar steeg de prijs van de grondstoffen voor EPS met maar liefst 40% en het einde is nog niet in zicht. Dit betekent een dubbele tegenvaller voor de EPS- industrie.

Daarnaast hebben de fabrikanten van geëxpandeerd polystyreen er een nieuwe zorg bij gekregen. Een aantal projecten kan maar moeizaam worden uitgeleverd omdat de fabrikanten van de grondstof voor EPS moeilijk aan de vraag kunnen voldoen. Kennelijke schaarste dus, waarvan niet bekend is hoe die wordt veroorzaakt. “Wij verwachten dat het van tijdelijke aard is, maar de zorg is er niet minder om", aldus Hans Tepper, directeur van de brancheorganisatie Stybenex. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in het aantrekkende herstel in de landen om ons heen en de constatering dat in diezelfde landen er meer aandacht is voor energiebesparing door dikker te isoleren. Die zorg wordt gedeeld door de grondstofleveranciers die hun uiterste best doen om op tijd te leveren: “Deze tijdelijke schaarste lijkt wel opnieuw een mondiaal probleem,” zo verklaarden zij de Stybenex-directeur.

IsoBouw introduceert nieuw plat dak assortiment

Met 26 productvarianten introduceert IsoBouw een vernieuwd TOP-assortiment in plat dak isolatiesystemen. De 26 varianten worden onderverdeeld in  4 productgroepen: SuperTop, PolyTop, LiteTop en ThermoTop. Elke productgroep onderscheidt zich door een bijbehorende druksterkte (200, 100, 80 en 60 kPa) en isolatiewaarde (lambda 0,033, 0,036, 0,037 en 0,031) en omvat vlakke platen en afschotplaten. Met dit omvangrijke assortiment biedt IsoBouw een isolatie-oplossing voor alle gangbare daksystemen.

Alle productvarianten zijn afgestemd op specifieke eisen ten aanzien van de gewenste kwaliteit, druksterkte, afdichtings- en bevestigingsmethode. Er zijn o.a. systemen voor 1-laags bitumineuze volvlaks gebrande afdichtingssystemen, voor PVC daken en voor oplosmiddelvrij gelijmde systemen met bijvoorbeeld EPDM. Opvallende nieuwkomer is de multi-funtioneel toepasbare ThermoTop met een isolatiewaarde die 20% beter is dan tot nu toe gebruikelijk.

Met 2 foto’s

Poppers Senco Nederland 100 jaar en predicaat Hofleverancier

Afgelopen vrijdag 11 juni vond in het Agora theater in Lelystad een groot festijn plaats ter ere van het 100 jarig bestaan van Poppers Senco Nederland voor medewerkers en relaties. Burgemeester Margreet Horselenberg feliciteerde directeur-eigenaar Clemens Struijk en overhandigde een zesluik van Jan Schilder met markante beelden van plekken in Lelystad. Hoogtepunt was dat de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koningin van Flevoland, de officiële onderscheiding van Hofleverancier uitreikte. Hiermee is de Poppers Groep het 4e bedrijf in Flevoland die deze eretitel mag voeren.

Nieuwe website knooppunt van groene en grijze kennis

Op 22 juni is een nieuwe website gelanceerd onder de naam www.ecoengineering.nl . De site biedt veel informatie over de inzet van groen en ecologische principes voor verbetering van het milieu en als integraal onderdeel van gebouwen. De nadruk ligt daarbij voorlopig op groene daken, groene gevels (verticaal groen) en groene waterzuiveringsinstallaties. De nieuwe site is een onderdeel van de snelgroeiende portal www.groenweb.nl die kennis ontsluit voor de boomkwekerij, bloembollenteelt en boomverzorging. De sites zijn een trefpunt voor onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.

Groenweb Ecoengineering wil voorzien in de behoefte aan een goede en betrouwbare informatievoorziening. Het idee achter de nieuwe website is ontstaan in overleg tussen hogeschool Van Hall Larenstein, brancheorganisatie VHG, voor ondernemers in het groen en diverse AOC's. Door een intensieve samenwerking tussen onderzoek: TU Delft, Wageningen UR (WUR, PPO, Alterra) en de Groene Kennis Coöperatie (GKC), bedrijfsleven (VHG) en het agrarische onderwijs vormt de site een nieuw medium voor informatievoorziening en  uitwisseling van ervaringen binnen dit snel groeiende vakgebied. Een redactie van deskundigen draagt zorg voor groei en beheer van de website met vertegenwoordiging vanuit het onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Zowel de wereld van groenproductie, aanleg en onderhoud en de bouw komen hierin samen.

Kimmenade Groep opent Handelsdag

Op vrijdag 25 juni heeft Kimmenade Groep bv uit Helmond op Beursplein 5 de Handelsdag geopend. Dit gebeurt door middel van een gongslag om 09.00 uur ’s ochtends; een oude traditie die onlangs in ere is hersteld. Hiervoor worden  onder andere ministers, staatssecretarissen en  captains of industry van succesvolle bedrijven uitgenodigd. De eer viel dit keer ten deel aan Kimmenade. Dit omdat het bedrijf ondanks de Kredietcrisis en de druk op het marktvolume goed in staat blijkt om zich in de markt staande te houden, onder meer door de ontwikkeling en toevoeging van extra activiteiten aan haar dienstverlening. De nadruk ligt bij deze dienstverlening op de buitenschil van industrieel vastgoed. Extra groei wordt tevens gerealiseerd door de betonafdichting Novacell en de Greenproof daktuinen.

Met foto

Wienerberger breidt assortiment dakdoorvoeren uit
Wienerberger heeft haar assortiment dakdoorvoeren uitgebreid met twee type doorvoerpannen van 150 mm.
Keramische dakdoorvoerpannen van Æ 100 mm en kunststof dakdoorvoeren van Æ 100 mm en Æ 125 mm bestonden al. Wienerberger breidde dit programma uit met keramische en kunststof dakdoorvoerpannen met een doorvoer van 150 mm. Leverbaar in dezelfde kleur, en in veel gevallen zelfs in hetzelfde materiaal en model, als het pannendak.

Met 2 foto’s

Profine Nederland introduceert twee nieuwe producten

Profine Nederland, de importeur van Proofs Premium en Proofs Progressieve dakbanen, heeft
twee nieuwe ‘maatwerk’ producten op de markt gebracht die het dakwerk nog professioneler maken. Proofs Climate White zijn witte pvc dakbanen die voor een prettig binnenklimaat zorgen. Het Proofs Roof element met een bijzondere vorm zorgt ervoor dat het
nostalgische karakter van een pand blijft behouden.

De 1,5 mm dikke, witte pvc dakbaan biedt de onderliggende ruimte verkoeling. Het verschil tussen zwarte en lichte dakbedekking kan immers zomaar een paar graden schelen en het is tevens mogelijk om de hitte in het pand naar het eind van de middag te verleggen. Bij Proofs Roof draait alles om het verfraaien van het dak. Het uiteindelijke resultaat doet denken aan zinken daken.

Met foto

Triflex op tournee

Triflex heeft de afgelopen maanden een aantal workshops gehouden in Eindhoven, Apeldoorn, Wolvega, Akersloot en Nieuwerkerk aan den IJssel. Doel was het materiaal nog eens onder de aandacht te brengen bij de bestaande klanten en nieuwe klanten kennis te laten maken met een aantal producten.

Het bedrijf introduceerde enkele nieuwe producten en toepassingen, zoals de nieuwe Triflex Primer 610; een primer die geschikt is voor onder andere EPDM dakbanen TPO dakbanen en ECB dakbanen en de Triflex ProDetail Sensitive, een basishars voor detailafdichtingen met een vriendelijke geur en daardoor ook geschikt voor binnensituaties.

Met foto

KOMO attest-met-productcertificaat voor IKO reflect

Sinds 8 maart jl. beschikken de witte, hitte reflecterende IKO reflect dakbanen over een KOMO attest-met-productcertificaat, certificaatnummer CTG-612.

In het KOMO-attest worden de twee types dakbanen IKO reflect FA (geschikt voor volledig gekleefde systemen) en IKO reflect FX (voor eenlaags mechanisch bevestigde systemen) beschreven. Beide dakbanen zijn aan de bovenzijde afgewerkt met een witte reflecterende PU-coating die ervoor zorgt dat de dakbanen ook een zeer geschikte ondergrond vormen voor het aanbrengen van flexibele fotovoltaïsche zonnecellen, zoals het IKO solar systeem.