Zoeken

Roofs 2010-09-08 Energiescans voor waardecreatie

Begin 2009 begon adviesbureau Veenman Groep met ‘Energie’, een bedrijfsonderdeel dat steeds meer vorm begint te krijgen. Het bedrijf zorgt d.m.v. ‘energiescans’ voor een ‘waardecreatie’ van het gebouw door ‘oppervlakteontwikkeling’. Een gesprek met commercieel technisch adviseur Kenny Stedehouder.

Als Veenman & Partners begon het bedrijf onder leiding van directeur en oprichter Edgar Veenman in 2002 als adviesbureau op het gebied van valgevaar. Het bedrijf geldt momenteel als marktleider op het gebied van Dak RI&E’s en veiligheidsadvies. Begin 2009 werd in Den Haag een nieuw pand betrokken, en werd de naam veranderd in de Veenman Groep. In deze groep werd naast het onderdeel veiligheid ook vastgoedadvies en energieadvies aangeboden. Deze extra activiteiten kwamen voort uit de werkzaamheden van het veiligheidsadviesbureau en de vraag van haar opdrachtgevers. Na anderhalf jaar is het onderdeel ‘Energie’ een volwaardig bedrijfsonderdeel van de groep geworden. Als commercieel technisch adviseur is Kenny Stedehouder hier mede voor verantwoordelijk. Hij legt uit wat de activiteiten van het bedrijf zijn.

Specifieke situatie

“”Duurzaamheid’ is een nogal sleetse term aan het worden,” vertelt Stedehouder. “We spreken daarom liever van energiebesparing en waardecreatie op het dak. Het besef dat er zoveel meer mogelijk is op het dak begint steeds wijder verspreid te raken. Maar wat dan precies, en hoe dit optimaal is te realiseren, wat de kosten daarvan zijn, en wat de opbrengsten, welke subsdiemogelijkheden er zijn, etc… Dat zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden voordat een opdrachtgever overgaat tot ‘duurzame’ maatregelen. Normaal gesproken zijn er verschillende partijen voor nodig om antwoorden op deze vragen te krijgen. Wij fungeren als het centrale loket voor de opdrachtgever, waar in één keer alle antwoorden worden verzameld.”

“Wij geven de opdrachtgever met behulp van een ‘quickscan’, de Dakduurzaamheid Potentie Scan’(DPS), inzicht in de mogelijkheden van zijn specifieke dak. Alle aspecten van het dak worden in ons rapport meegenomen, dus naast de verschillende mogelijkheden van het dak ook de constructieve eigenschappen, de (dikwijls regionaal gebonden) subsidiemogelijkheden, etc. Dit doen wij nadrukkelijk op onafhankelijke basis: wij schrijven geen producten of merken voor, tenzij de opdrachtgever ons verzoekt een bepaald product in de analyse op te nemen.”

Er zijn diverse motieven om te kiezen voor ‘duurzame’ maatregelen op het dak,” vervolgt Stedehouder. “Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een motief, maar vaak is dat alléén niet voldoende. De opdrachtgever wordt over de streep getrokken als er ook andere voordelen aan zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld kostenbesparing op de energierekening. Duurzaam ondernemen is ook een pr-instrument. Het hangt helemaal af van de doelstellingen van de opdrachtgever welke oplossing voor het dak de meest geschikte is. Is het bedrijf een koploper of een volger?”

“De overheid heeft diverse ambities geformuleerd om te komen tot een schoner milieu. In 2020 wil men bijvoorbeeld 20% meer gebruik maken van alternatieve energiebronnen t.o.v. 1990, en een CO2-reductie hebben bewerkstelligd van 30% t.o.v. 1990. Enerzijds betekent dit dat de overheid ‘energie in duurzaamheid’ stopt, anderzijds betekent dat dus ook dat de overheid middelen beschikbaar stelt om dit te realiseren. Wij hebben inmiddels een uitgebreide database opgebouwd met informatie over de verschillende (typen) subsidies en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor de subsidie in aanmerking te komen.”

Dakduurzaamheid Potentie Scan

Hoe verloopt het traject? Stedehouder: “Wij voeren de inventarisatie op locatie doorgaans uit met twee personen. Het dakoppervlak wordt zodoende aan de hand van de vraag van de opdrachtgever volledig in kaart gebracht. Alle aspecten worden daarbij meegenomen: hoe zit het met de isolatie, is het dak geschikt voor toepassing van zonne- of eventueel windenergie, wat is het beschikbare te ontwikkelen dakoppervlak, etc. De hiertoe benodigde kennis hebben we inmiddels grotendeels in huis, en anders hebben we ook een uitgebreid netwerk waar we gebruik van kunnen maken. De scan resulteert in een rapport, een energie investeringsplan. Dit rapport fungeert feitelijk als ‘kansendocument’, het maakt inzichtelijk wat er op het dak zoal mogelijk is uitgedrukt in besparingen op het huidige energieverbruik. Vervolgens wordt in gesprek met de opdrachtgever bepaald welke investering in de gegeven situatie het meeste rendement oplevert in relatie tot de doelstelling van de opdrachtgever. Met deze benadering voorkom je investeringen in de verkeerde richting.”

“Als bijvoorbeeld een woningcorporatie het woningbestand wil opwaarderen van energielabel F naar laten we zeggen B, dan voeren wij in de regel altijd eerst op één pand van deze corporatie een quickscan DPS uit. Hiermee starten wij het traject naar een energiezuinig pand. Vervolgens worden de beste kansen uit de DPS, welke bepaald worden in samenspraak met de opdrachtgever, omgezet naar investeringskosten en terugverdientijden. De informatie die uit het eerste pand traject komt, kan worden meegenomen met de DPS. Wij begeleiden het project ook gedurende het offertetraject,  uitvoering en oplevering. Na afloop van het project monitoren wij het resultaat om te zien of het dak inderdaad de waarden haalt die wij in onze prognose hadden opgenomen.”

Waardecreatie

De universiteiten van Maastricht en Berkeley hebben onderzoek gedaan naar het beleggingsrendement van een investering in een zonnedak, of een groendak. Dit komt neer op een beleggingsrendement van 16%. “‘Groene’ gebouwen zijn beter verhuurbaar en leveren ook een positieve bijdrage aan het imago van het bedrijf,” besluit Stedehouder. “Een milieuvriendelijke investering in het dak levert dus een waardevermeerdering van het vastgoed op. Ons adviesbureau draagt ertoe bij dat dit effect wordt geoptimaliseerd.”