Zoeken

Roofs 2011-08-08 Merendeel ongevallenverzekeringen voldoet niet aan CAO BIKUDAK

Dakbedekkingsbedrijven die vallen onder de CAO BIKUDAK hebben de verplichting voor alle werknemers een ongevallenverzekering af te sluiten. Een recente inventarisatie wees uit dat maar weinig bedrijven beschikken over een juiste ongevallenverzekering; in veel gevallen ontbreekt deze zelfs helemaal. Roofs sprak met de secretaris van de CAO-partijen Herm Tuiten.

De verplichting tot het afsluiten van een ongevallenverzekering is beschreven in artikel 37 van de CAO BIKUDAK, alsook de voorwaarden waar deze ongevallenverzekering aan dient te voldoen. Het bewuste artikel luidt als volgt:

Artikel 37 – Verzekeringen

  1. De werkgever is verplicht voor alle werknemers vallend onder de CAO een ongevallenverzekering af te sluiten met een 24-uurs-dekking gedurende 7 dagen per week.
  2. De in lid 1 bedoelde verzekering zal minimaal een dekking geven voor de volgende bedragen per persoon:
  3. bij overlijden een uitkering van € 35.000,-
  4. bij volledige invaliditeit een uitkering van € 70.000,-

Genoemde uitkeringen dienen rechtstreeks aan de werknemer, of, in geval van diens overlijden, aan zijn rechtsopvolgers onder algemene titel, dan wel aan de door hem daartoe aangewezen begunstigde(n) te worden uitgekeerd. Op deze uitkeringen zijn de daarvoor in aanmerking komende sociale en fiscale wetten van toepassing.

  1. De werknemer is niet verplicht gebruik te maken van een hem ter beschikking gesteld motorrijtuig, indien niet kan worden aangetoond dat een verzekering als hierboven omschreven als ook de wettelijke verplichte WA-verzekering zijn afgesloten.

Tuiten: “Tijdens een periodiek overleg van CAO-partijen kwam ter sprake dat mogelijk niet alle bedrijven die onder de CAO BIKUDAK ressorteren (volledig) voldoen aan deze verplichting. In april 2011 hebben de CAO-partijen daarom een brief doen uitgaan naar zo’n 500 dakbedekkingsbedrijven met de vraag een kopie van de polis naar het partijensecretariaat te zenden zodat inzicht kon worden verkregen in de gedekte bedragen en de wijze van uitkeren. In reactie hierop ben ik veel gebeld door mensen die onbekend waren met deze verplichting en advies vroegen bij het afsluiten van een juiste verzekering.”

“Uiteindelijk heeft zo’n 25% van de aangeschreven bedrijven gereageerd. Dat is een heel behoorlijke respons en we hebben dan ook een redelijk beeld kunnen krijgen van de praktijk van alledag. De conclusie is zorgwekkend: het overgrote merendeel van de afgesloten ongevallenverzekeringen klopt niet. Zelfs veel van de polissen die nieuw zijn afgesloten naar aanleiding van onze brief voldoen niet aan de CAO. We mogen aannemen dat de situatie bij de 75% bedrijven die niet op onze brief hebben gereageerd niet beter is en dat zij wellicht in veel gevallen in het geheel geen ongevallenverzekering hebben afgesloten.”

“Het risico hiervan is evident,” aldus Tuiten. “Bij een ongeval heeft het slachtoffer, of hebben in het geval van overlijden zijn nabestaanden, recht op bovenstaande bedragen. Indien de werkgever hiervoor niet of onvoldoende is verzekerd, kan dit naast het persoonlijke leed, en de nadelige invloed die een dergelijk ongeval altijd heeft op de continuïteit van het bedrijf, een grote financiële strop betekenen. Het is in het eigen belang van het dakbedekkingsbedrijf dat aan de verplichtingen zoals geformuleerd in de CAO BIKUDAK wordt voldaan.”

Standaardpakketten

Hoe kan het dat zo weinig dakbedekkingsbedrijven beschikken over de juiste ongevallenverzekering? Tuiten wijt dit aan mogelijke onwetendheid bij de dakbedekkingsbedrijven en de (standaard)polisvoorwaarden van de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

“Veel ongevallenverzekeringen bevatten uitsluitingen voor diverse soorten situaties en diverse soorten letsel,” vertelt hij. “In de CAO BIKUDAK staat duidelijk vermeld dat de verzekering een 24-uursdekking dient te bevatten gedurende zeven dagen per week. Dat is enerzijds zo afgesproken omdat dakbedekkingswerkzaamheden zich niet tot de kantooruren beperken. Als er lekkages moeten worden gerepareerd of spoedklussen moeten worden uitgevoerd dienen deze werkzaamheden ook verzekerd te zijn. Dit heeft tot gevolg dat ook de ongevallen die in de vrije tijd van de werknemer plaatsvinden onder deze verzekering vallen. Dit geldt ook voor het geval dat een parttime dakdekker verongelukt tijdens de werkzaamheden voor een andere werkgever. Hij, of zijn nabestaanden, hebben ook dan recht op de uitkering en de werkgever is verplicht zich hiervoor te verzekeren.”

“Ook de uit te keren bedragen zijn vastgelegd. Veel verzekeringsmaatschappijen gaan uit van de uitkering van één jaarsalaris bij overlijden en twee jaarsalarissen bij volledige invaliditeit. Maar als de verongelukte werknemer minder verdiende, en het totaal van de jaarsalarissen dus onder het in het CAO vastgelegde uitkeringsbedrag ligt, voldoet de werkgever niet aan zijn verplichting. Belangrijk is tevens dat het bedrag wordt uitgekeerd aan de werknemer of zijn nabestaanden, en niet aan het bedrijf zelf.”

Verplichting

Hoewel het hier een verplichting betreft, erkent Tuiten dat er geen manier is om te controleren of bedrijven hieraan voldoen. “Het enige dat wij kunnen doen is voorlichting bieden,” zegt hij. “Pas als het ongeluk zich voordoet zal blijken of het betreffende bedrijf de zaken op orde heeft en zal men, indien dit niet het geval is, hiervan de gevolgen ondervinden. Wel is het zo dat de huidige CAO geldig is tot 1 januari 2012. In de nieuwe CAO die volgt zal worden opgenomen dat het slachtoffer of zijn nabestaanden een autonome vordering op de werkgever hebben als de vereiste ongevallendekking ontbreekt. Deze afspraak is al gemaakt door CAO-partijen.”

Tuiten adviseert dan ook de bedrijven die onder de CAO BIKUDAK ressorteren contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij om ervoor te zorgen dat hun polis wordt afgestemd op de CAO-verplichting. “Bij eventuele vragen kan men natuurlijk contact met mij opnemen op telefoonnummer 030-6063238,” besluit hij.