Zoeken

Roofs 2012-02-12 Wanneer is zonne-energie interessant voor de zakelijke klant?

Tijdens Dak Event 2012 verzorgde Dak Academie (een samenwerkingsverband van BDA Dak- en Gevelopleidingen en Tectum) een lezing onder de titel ‘Wanneer is zonne-energie interessant voor de zakelijke klant?’. In dit artikel een verslag.

Zonne-energie is in Nederland momenteel nog vooral een item voor idealistische particulieren. Velden of daken vol zonnepanelen komen hier nog bijna niet voor, in tegenstelling tot de ons omringende landen. De technische en economische ontwikkelingen maken de industriële toepassing van zonnepanelen echter steeds interessanter. BDA Dak- en Gevelopleidingen heeft een opleidingenprogramma voor zonne-energie ontwikkeld. Om nut en noodzaak hiervan te benadrukken, verzorgde men tijdens Dak Event 2012 een lezing over het onderwerp.

“Zonne-energie is niet alleen een onderwerp voor Groen Links,” opende Paul Verkaik van BDA Dak- en Gevelopleidingen de bijeenkomst. “Ook Groen Rechts ziet mogelijkheden in de zonne-energie.” Hij legde dit uit met een uiteenzetting over een aantal belangrijke thema’s die momenteel in de bouw spelen. In de huidige markt zal voor veel gebouwen een herbestemming moeten worden gevonden, wat in veel gevallen gepaard zal gaan met renovatie of zelfs transformatie. Bij deze activiteiten is een verhoogde aandacht voor duurzaamheid. Naast idealistische motieven spelen ook economische motieven hierbij een rol, de prijzen van olie en energie stijgen immers en zullen dat waarschijnlijk blijven doen. Verkaik: “Onlangs werd bekend gemaakt dat de energieprijzen in 2012 gemiddeld per huishouden ruim 120 euro zullen stijgen. De prijs van PV-panelen daalt daarentegen in hoog tempo. In vijf jaar tijd zijn de panelen zo’n 64% goedkoper geworden. Technisch zijn de panelen zodanig ontwikkeld dat ze steeds meer rendement halen.”

Verkaik gaf aan dat de overheid zich heeft verplicht tot duurzaam inkopen. Ook woningcorporaties en architecten zijn verplicht om actief met het onderwerp aan de slag gegaan. De EPC wordt namelijk steeds verder aangescherpt; het is de bedoeling dat in 2020 de EPC op 0 uitkomt. Het energielabel zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de verkoop en verhuur van woningen. Vanaf 2013 zal een woning zonder energielabel zelfs helemaal niet meer kunnen worden verkocht en per 1 januari 2014 wordt de hoogte van de huurprijs gekoppeld aan het energielabel.

Deze ontwikkelingen maken het voor de zakelijke ondernemer interessant om ‘duurzaam’ te gaan ondernemen. De opdrachtgever stelt immers eisen op dit gebied aan haar leveranciers en ontwikkelt ook instrumenten om deze ‘duurzaamheid’ in kaart te kunnen brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de CO2-ladder, die de compensatie voor CO2-uitstoot inzichtelijk maakt, en BREAAM, een systematiek die een kwalificatie hangt aan de duurzaamheid van vastgoed.

Zonne-energie

Na zijn inleiding gaf Verkaik het woord aan Merijn de Priester van Zondermeer, die als docent aan BDA Dak- en Gevelopleidingen verbonden is. De Priester ging nader in op de kosten en baten van systemen voor zonne-energie, meer precies: de terugverdientijd en return on investment. Deze wordt bepaald door de investering in de panelen te delen door de opbrengst maal de levensduur van de panelen. Een eenvoudige rekensom laat het rendement zien. De Priester ging uit van een investering in 10 panelen van 240 Wp van €6000,-. “Een zonnepaneel gaat gegarandeerd 25 jaar mee en vergt geen onderhoud. De investering komt dan neer op 12 cent per kWh (incl BTW).”

De baten berekende De Priester op zo’n €400,- per jaar (20 cent per kWh, incl. BTW). De terugverdientijd ligt in deze berekening op 15 jaar, daarna gaat het systeem dus geld opleveren. Als geld moet worden geleend om de aanschaf te financieren is dat getal hoger omdat immers rente over de lening moet worden betaald en het investeringsbedrag dus hoger is. Dit kan oplopen tot een kostenpost van wel 50% extra.

De prijzen van elektra zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk gestegen, vooral door de belasting die erop wordt geheven. De Priester liet echter zien dat de energiebelasting afneemt naarmate het verbruik toeneemt.

Hij ging vervolgens in op de regelgeving rond het terugleveren van zonne-energie aan het net. Aanbieders van elektriciteit zijn volgens de Elektriciteitswet artikel 95c verplicht het aanbod van duurzaam geproduceerde energie van afnemers te accepteren en hier een redelijke vergoeding voor te bieden. Dit zal worden gesaldeerd met de energierekening. Dit kan zowel mechanisch (via de elektriciteitsmeter, die bij teruglevering gaat terugtellen) of administratief. Voor ondernemingen levert dit laatste fiscale mogelijkheden op. De kosten op de investering zijn aftrekbaar, bijvoorbeeld via de EIA (Energie Investerings Aftrek) of de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bij een systeemgrootte van 10 kWp, een opbrengst van 8330 kWh en een systeemprijs van €21.000,- (excl. BTW) kan volgens De Priester een totale aftrek opleveren van €35.595,- na vijf jaar. Paul Verkaik voegde hieraan toe dat de overheid weinig verdient aan de toepassing van zonne-energie en daarom bewust inzet op andere vormen van (duurzame) energie. Voor de zakelijke markt echter is de investering in zonne-energie juist gunstig.

Dat dit in de toekomst nog veel meer het geval is, liet De Priester zien aan de hand van een tabel waarin het prijsverloop van zonnestroom werd vergeleken met die van de elektriciteit van het net (excl. BTW). Daaruit blijkt dat de prijzen momenteel vergelijkbaar zijn, maar dat de prijs van zonnestroom zal dalen, waarbij die van de elektriciteit uit het net verder zal stijgen.

Conclusie was dan ook dat de markt voor zonne-energie ook in Nederland toekomst heeft nu de markt steeds minder afhankelijk wordt van subsidies. Dit is de reden dat BDA Dak- en Gevelopleidingen onder de vlag van de Dak Academie een cursusprogramma voor zowel het kader als dakdekkers/monteurs aanbiedt waarmee de markt in staat wordt gesteld de volgende stap in de ontwikkeling van zonne-energie te zetten.

Dak Academie

Dak Academie is een alliantie van Tectum en BDA Dak- en Gevelopleidingen. Tijdens Dak Event 2012 werd het nieuwe opleidingenprogramma van de Dak Academie gepresenteerd. Het praktijkgerichte trainingsaanbod richt zich op het ontwikkelen van de competenties van de UTA-medewerkers en kaderpersoneel, waarbij naast vaktechniek de focus vooral gericht is op het verbeteren van de interne en externe communicatieprocessen en het verduurzamen van daken. Hierbij komen thema’s aan de orde als risicomanagement, conditiemeetmethodieken en verduurzaming van daken.