Zoeken

Roofs 2012-05-08 Ontheffing stortverbod bitumineus dakafval ingetrokken

De ontheffing van het stortverbod van bitumineus dakafval is ingetrokken. Dit is eerder het geval geweest: is de markt er nu wél klaar voor?

Met de intrekking van de ontheffing op het stortverbod van bitumineus dakafval is een einde gekomen aan de uitzonderingspositie die de dakenbranche lange tijd had. In de toekomst zal bitumineus dakafval voortaan ofwel moeten worden verbrand, of op de een of andere manier weer terug de keten in moeten. Dit betekent een einde aan een periode van onduidelijkheid, waarin de ontheffing afwisselend werd ingetrokken en weer ingesteld. Momenteel is het stortverbod dus ook van kracht op bitumineus dakafval.

Voorgeschiedenis

Het Nederlandse afvalverwerkingsbeleid is erop gericht om afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke manier te verwerken. Verbranden is hoogwaardiger dan storten, en hergebruik is weer hoogwaardiger dan verbranden. Sinds 1 januari 1996 geldt een stortverbod voor brandbaar bedrijfsafval. Op sommige materialen, die lastig te verbranden of recyclen zijn, wordt echter een ontheffing op het stortverbod verleend. Tot voor kort viel bitumineus dakafval in deze categorie.

In de loop der jaren hebben diverse initiatieven en innovaties ervoor gezorgd dat bitumineus dakafval in veel gevallen wordt gerecycled. Het recyclingbedrijf BituRec speelde in dit opzicht een pioniersrol, momenteel zijn meerdere afvalverwerkings- en recyclebedrijven actief in het verzamelen en verwerken van bitumineus dakafval. De dakenbranche beschikt inmiddels over diverse oplossingen en de verschillende fabrikanten hebben allemaal een methode ontwikkeld waarmee bitumineus dakafval kan worden ingezameld en weer verwerkt in nieuwe producten voor de dakenbranche en de wegenbouw. Momenteel wordt in totaal ruim 120.000 ton dakafval per jaar verwerkt.

Al rond de eeuwwisseling werd geanticipeerd op het stortverbod (zie het artikel ‘Stortverbod bitumineus dakafval in zicht’ in Roofs 2001-4). Sindsdien hebben de respectievelijke producenten van bitumineuze dakmaterialen het onderwerp allemaal op hun eigen manier opgepakt.  In 2004 werd de ontheffing op het stortverbod ook al ingetrokken. Dit gebeurde in reactie op een initiatief van een bitumenfabrikant. Niet lang daarna werd dit weer teruggedraaid omdat de branche nog onvoldoende in staat was het bitumineuze dakafval te recyclen tot volwaardige producten (zie ook onze berichtgeving in Roofs 2004-9 en Roofs 2004-11).

Per 1 januari 2012 is de stortbelasting afgeschaft, waardoor de stort van sloopafval weer aantrekkelijker werd gemaakt. Daarom was het voor de afvalverwerkingsbranche belangrijk dat de ontheffing op het stortverbod van bitumineus dakafval werd ingetrokken. Overigens wordt in de praktijk nog maar weinig bitumineus dakafval daadwerkelijk gestort. Het overgrote merendeel van dit afval wordt verbrand of gerecycled. Bitumineus dakafval wordt voornamelijk hergebruikt in de wegenbouw, maar er zijn bij de verschillende producenten ook dakrollen verkrijgbaar waarbij geheel of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van hergebruikt materiaal.

Vraag en aanbod

Dirk Lahuis, directeur van NDA, stelt dat het onderwerp enerzijds wordt gestuurd door het milieubeleid van de overheid en anderzijds door de vraag en het aanbod van de afvalstroom en de grondstoffen.

“Wat betreft het milieubeleid hebben we te maken met het mastiek dat in de jaren ’60 en ’70 veelal is aangebracht en dat daarna is overlaagd met bitumineuze dakbedekkingen. Bij verwijdering van deze dakbedekkingen hield men dus vervuild materiaal over en de overheid heeft terecht als beleid dat dit materiaal uit de keten moet. Grondstoffen voor nieuwe dakbedekkingen mogen uiteraard niet vervuild zijn. Het is niet eenvoudig om zuivere bitumen te verkrijgen uit bitumineus dakafval en het is al helemaal moeilijk om uit dit materiaal een volwaardige bitumineuze dakbedekking te produceren. Bitumineus dakafval vindt veelal zijn toepassing in de wegenbouw.”

“Het ontwikkelen en toepassen van methoden om bitumen te recyclen wordt pas economisch interessant op het moment dat de olieprijs stijgt. De laatste jaren is dat zoals bekend het geval geweest, de prijs voor bitumen is inmiddels meer dan verdubbeld. Het recyclen van bitumen is voor fabrikanten van bitumineuze dakbedekkingen dan ook een manier geworden om te concurreren. Het is op dit moment technisch en praktisch goed mogelijk om de keten te sluiten. Waar en hoe dat gebeurt, en voor welke prijs, dat wordt bepaald door de vraag naar, en het aanbod van bitumineus dakafval.”

Lahuis vervolgt: “Wat wij op dit moment vooral nodig hebben is een consequent beleid van de overheid. Het helpt niet als de ontheffing op het stortverbod het ene moment wordt ingetrokken en het andere moment weer van kracht wordt. De branche is er klaar voor, de infrastructuur bestaat al. De markt van vraag en aanbod bepaalt wat er met het dakafval zal gebeuren: gaat het naar de verbrandingsoven, of wordt het ter recycling aangeboden aan het recyclingbedrijf of de producent van bitumineuze dakbedekkingen? De respectievelijke tarieven zullen hier een doorslaggevende rol in spelen.”

Enquête

Op 1 februari jl. tekenden branchevereniging VEBIDAK en de vereniging van bitumineuze dakbedekkingfabrikanten Probasys Benelux een overeenkomst met afvalverwerker Van Gansewinkel met als doel een landelijke infrastructuur voor recycling van bitumineus dakafval in te stellen (zie Roofs 3-2012). Lahuis is van mening dat dit initiatief weinig toevoegt aan hetgeen er al is. Adjunct directeur André van den Engel van de branchevereniging benadrukt desgevraagd dat het initiatief tot doel heeft de praktijk van het recyclen van bitumineus dakafval te optimaliseren. “Er komt nog te weinig dakafval terug in de keten. Daarom willen wij het voor alle partijen markteconomisch aantrekkelijk maken om zoveel mogelijk te scheiden en te hergebruiken. Hierbij wordt geen enkele partij uitgesloten, het is een open systeem.”

Binnenkort zullen Probasys Benelux en VEBIDAK een enquête onder dakdekkerbedrijven (ook niet-leden van VEBIDAK) verspreiden. Daarna zullen de initiatiefnemers verschillende informatiesessies in het land houden. Roofs houdt u op de hoogte.