Zoeken

Roofs 2012-06-14 Masterplan Zonne-energie gepresenteerd

Tijdens de Solar Days werd op 11 mei 2012 door diverse marktpartijen het Masterplan Zonne-energie gepresenteerd. De publicatie van het Handboek Zonne-energie werd aangekondigd, het opleidingsprogramma werd gelanceerd en tevens werd de opleidingsruimte voor systemen voor zonne-energie van BDA Dak en Gevelopleidingen officieel geopend.

Het Masterplan Zonne-energie bestaat uit drie onderdelen, namelijk de productie van het Handboek Zonne-energie, het ontwikkelen van een opleidingsstructuur en de opzet van een erkennings- c.q. certificeringsregeling op het terrein van zonne-energie. Van 7-15 mei was in heel Europa extra aandacht voor zonne-energie in het kader van de Solar Days. Deze werden in Nederland gecoördineerd door branchevereniging Holland Solar.

Handboek Zonne-energie en opleidingsprogramma

Het Handboek Zonne-energie is het eerste onderdeel van het Masterplan Zonne-energie. Het is een praktisch boek waarbij de diverse (installatietechnische, constructieve en bouwkundige) aspecten van het aanbrengen van zonne-energiesystemen worden behandeld. Ieder onderdeel is opgebouwd conform de MKK-structuur, waarbij volgens vijf verschillende projectfases wordt gewerkt: Programmafase, Ontwerpfase, Uitwerkingsfase, Uitvoeringsfase en Beheersfase. Er staan ook bijvoorbeeld competenties in beschreven waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke handelingen moeten worden verricht en dus over welke vaardigheden de werknemer moet beschikken om een in alle opzichten kwalitatief hoogwaardig systeem te monteren. Het bevat tevens geactualiseerde en deels nieuwe referentiedetails voor integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels. De uitwerking van de referentiedetails sluit aan bij de methodiek die SBR hanteert voor de referentiedetails.

Ten tijde van de presentatie was de productie van het boek nog niet afgerond. Projectcoördinator André Derksen van ISSO (het kennisinstituut voor de installatiesector) reikte daarom tijdens de officiële presentatie een dummy uit aan de projectfinanciers. Derksen memoreerde de productiegeschiedenis van de publicatie, die in samenwerking met een groot aantal organisaties tot stand is gekomen om een zo compleet mogelijk document te verkrijgen. Het wordt grotendeels gefinancierd door OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) en AgentschapNL, en begeleid door branchevereniging Holland Solar.

De daadwerkelijke verschijningsdatum van het Handboek Zonne-energie staat voor begin juni gepland.

Opleiding

Parallel aan de presentatie van het Handboek Zonne-energie werd het nieuwe Opleidingenprogramma Zon gepresenteerd. Met de verzamelde kennis is een programma ontwikkeld waarmee de kennis zal worden ingezet tijdens de opleidingen. Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld door BDA Dak- en Gevelopleidingen en adviesbureau DWA. Directeur Elly Verburg van OTIB kreeg uit handen van Paul Verkaik van BDA Dak- en Gevelopleidingen een bronzen beeld dat het potentieel van de zonneschijn uitbeeldt. Verburg was tevens verantwoordelijk voor de opening van de opleidingsruimte van BDA Dak- en Gevelopleidingen. Zij deed dit door met een druk op de knop de zonnesystemen op het dak van BDA in werking te zetten.

Tijdens de opening van de opleidingsruimte schetste Paul Verkaik de geschiedenis van de ontwikkelingen. Toen in 2003 de subsidies voor zonnesystemen werden stopgezet stortte de markt in Nederland in en kwamen ook de ontwikkelingen op het gebied van opleiding tot stilstand. Het opleidingsinstituut richtte zich op andere thema’s zoals veiligheid op het dak en brandveilig werken. Toch bleef ook het multifunctionele dak een aandachtspunt in de opleidingen. Toen begin 2008 geluiden werden opgevangen dat zonne-energie toch voet aan de grond zou krijgen, overheerste in de markt vooral de scepsis. Maar nu de zonnepanelen spectaculair in prijs gedaald zijn en de kosten voor fossiele brandstoffen nieuwe recordhoogtes bereiken is de markt volop in beweging gekomen. Verkaik vertelt dat de vraag naar zonnesystemen inmiddels duidelijk stijgt en dat het daarom van het grootste belang is dat deze systemen op een juiste manier worden gemonteerd, zowel installatietechnisch als bouwkundig. In de opleidingsruimte staat een compleet programma zonnesystemen opgesteld, zowel voor het platte als voor het hellende dak, zodat cursisten uitgebreid kennis kunnen maken met de diverse mogelijkheden en oplossingen.

Kwaliteitsborging

De derde poot van het Masterplan Zonne-energie is het opzetten van een erkennings- c.q. certificatieregeling op dit terrein. Hier wordt momenteel aan gewerkt door een normcommissie die is samengesteld uit alle betrokken partijen. De afspraken zullen worden vastgelegd in de norm NEN 7250. Tevens is een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) in ontwikkeling die aanwijzingen geeft hoe de NEN 7250 in de praktijk toegepast dient te worden. Volgens planning zal NEN 7250 per december 2013 van kracht worden. In een volgende editie van Roofs zal hier uitgebreider op in worden gegaan.

Met de presentatie van het Masterplan Zonne-energie, en daarmee de lancering van het Handboek Zonne-energie, het opleidingsprogramma en de opening van de nieuwe praktijkruimte van BDA, is een nieuwe stap gezet in de professionalisering van de markt voor zonnesystemen.