Zoeken

Roofs 2012-06-16 “Geen subsidies voor zonne-energie, alstublieft!”

De huidige stand van zaken in de zonne-energiebranche werd tijdens het congres The Solar Future NL ’12, op 24 mei 2012, in de Lichtfabriek in Haarlem besproken. Opvallend genoeg bleek dat de branche nadrukkelijk tegen stimulerende maatregelen is. De politiek werd te verstaan gegeven: ’Stay out of our way!’

Bij het afsluiten van het Lenteakkoord werd afgesproken dat onderzocht zou worden of het BTW-tarief voor zonnesystemen kon worden verlaagd naar 6%. Het gevolg was dat gewacht werd met de aanschaf van deze systemen. Diverse sprekers gaven op de vraag van Edwin Koot, dagvoorzitter  en CEO van Solarplaza, aan dat zonne-energie al kan concurreren met ‘gewone’ elektriciteit. De markt heeft nu vooral behoefte aan duidelijkheid en stabiliteit en daarom pleit men ervoor de branche op eigen benen te laten staan. De zonne-energie is nog jong, zo werd gesteld, maar begint al wel volwassen te worden.

‘Mature yet young’

De dag werd geopend door oud-astronaut en professor aan de TU Delft Wubbo Ockels. Hij vertelde hoe kwetsbaar de aarde eruit ziet wanneer je er vanuit de ruimte naar kijkt. Men is zich er niet van bewust, maar de aarde is feitelijk een ruimteschip, en de bewoners zijn astronauten. In een ruimteschip laat je het wel uit je hoofd om handelingen uit te voeren die het functioneren van het voertuig aan kunnen tasten. De erfenis van de Industriële Revolutie heeft ervoor gezorgd dat we de natuur uitputten en we stuiten nu op de grenzen daarvan. Een nieuwe revolutie is noodzakelijk en de energie van de zon is de meest voor de hand liggende optie. Ockels introduceerde de term ‘Happy Energy’. In het DNA van ieder mens zit de wil tot overleven, en dat zorgt ervoor dat het opwekken van zonne-energie een diepe, algemene behoefte vervult.

Programma Ontwikkelingsmanager Zonne-energie van ECN (Energieonderzoekscentrum Nederland) Wim Sinke schetste een aantal ontwikkelingen die de branche voor zonne-energie in de nabije toekomst mag verwachten. Zo zal de opbrengst van een zonnesysteem steeds verder worden verbeterd en ook wordt gewerkt aan de esthetische uitstraling van zonnepanelen. Momenteel zijn zonnepanelen bijvoorbeeld nog blauw maar in de toekomst zal daar meer variatie in mogelijk zijn.

Dat beeld werd bevestigd door Peter Segaar van PolderPV. Zijn overzicht van de marktontwikkelingen lieten zien dat de markt voor deze systemen sinds 2008, na het dichtdraaien van de subsidiekraan in 2003, een duidelijke groei doormaakt en inmiddels is een groot aantal leveranciers op de markt actief. Segaar heeft er 304 in kaart gebracht, maar het werkelijke aantal zal nog veel hoger liggen. Van deze 304 leveranciers is slechts een klein percentage (17,8%) lid van branchevereniging Holland Solar. Ook wat betreft de financiering en certificering van de systemen is de markt in Nederland duidelijk nog in ontwikkeling. Veel kan geleerd worden van een land als België, waar de markt ruim tien maal groter is en waar veel discussies die nu in Nederland worden gevoerd al zijn afgerond.

Vertrouwen

Een overzicht van de verschillende lokale initiatieven liet zien dat er aanzienlijke ambities zijn en dat de lokale overheden bereid zijn in te zetten op de ontwikkeling van zonne-energie. Er is volgens Jodranka Cace van de Gemeente Leeuwarden nog veel winst te behalen bij de stimulering van het MKB en grote bedrijven om het onderwerp op te pakken. Uit de diverse bijdragen bleek dat het vertrouwen in een stabiele ontwikkeling van de markt het belangrijkst is. Onderzoek wijst uit dat het merendeel van de particulieren en bedrijven bereid is over te gaan tot investering in een zonnesysteem maar dat men opziet tegen het ‘gedoe’. Ook is men onzeker over het moment van investering. Daarom is het van belang dat er ook na de verkiezingen van 12 september een stabiel beleid wordt gevoerd. Het subsidiëren van zonne-energie is daarmee een verkeerd signaal. De branche kan op eigen benen staan.

Diverse initiatieven zijn belangrijk en tijdens het congres werd door diverse partijen getoond hoe hier in de praktijk vorm aan kan worden gegeven. Zo lichtte Ingrid Miltenburg van Vereniging Eigen Huis de campagne 123-zonne-energie toe, een compleet pakket voor zonnestroom, waarmee eigenwoningbezitters eenvoudig zonnepanelen aan kunnen schaffen en in een groot deel van hun eigen stroomverbruik kunnen voorzien. KPN stimuleert het gebruik van zonne-energie onder haar werknemers door een gestandaardiseerd zonne-energiesysteem aan te bieden. Stichting Natuur & Milieu kondigde de Dag van de Zon aan. Op 21 juni, met 17 zonne-uren de beste dag van het jaar om een dergelijke dag te organiseren, zullen de diverse initiatieven op dit gebied extra onder de aandacht worden gebracht.

Tweede Kamerleden van CDA, GroenLinks, D’66 en SP discussieerden over de vraag hoe de overheid na het subsidietijdperk de juiste condities voor grootschalige toepassing van PV kan creëren. Trendwatcher Vincent Everts sloot de dag af met een visie op PV en elektrische voertuigen, gelardeerd met praktijkervaringen en aansprekende foto’s. Na een volle congresdag kon geconcludeerd worden dat ook in Nederland de branche voor zonne-energie op stoom begint te komen en dat er tal van ontwikkelingen op dit gebied te verwachten zijn.

Noot van de redactie

Per 1 juli 2012 zal een subsidie van 15% op de aanschafprijs van zonnepanelen van kracht worden. Vanwege Europese regelgeving was de voorgenomen BTW-verlaging op korte termijn niet mogelijk.