Zoeken

Roofs 2014-04-20 Een beetje geluk bij een ongeluk

Een arbeidsongeval laat vaak diepe emotionele en financiële sporen na. Met Storybuilder Bouw, bereikbaar via www.bouwongeval.nl, legt het bedrijf van elk ongeval snel de toedracht vast en krijgt het suggesties om herhaling te voorkomen.

Dennis Derksen, Arbouw

Arbouw heeft het instrument gemaakt in opdracht van Bouwend Nederland, FOSAG-NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen en met ondersteuning van het Ministerie van SZW. Bij de ontwikkeling analyseerde Arbouw de gebruikelijke ongevalsformulieren en -procedures in de bouw. Hierdoor sluit Storybuilder Bouw goed aan op de dagelijkse praktijk.

Scenario’s

Doel van Storybuilder Bouw is de veiligheid in de bouw op een hoger niveau te brengen. Bij de ontwikkeling van het instrument is gebruik gemaakt de arbeidongevallen die bij het Ministerie van SZW bekend zijn. In 2011 waren dat zo’n 22.000 geregistreerde ongevallen. Al deze ongevallen zijn geanalyseerd en aan de hand daarvan zijn de scenario’s in kaart gebracht volgens welke het ongeval is ontstaan.. De diverse scenario’s zijn verwerkt in een standaard model. Door op basis van deze scenario’s het ongeval te analyseren wordt snel inzicht gekregen in het ongevalsverloop en de oorzaak. Na het invullen van de parameters verstrekt de Storybuilder Bouw een advies om een dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen.

De opzet van Storybuilder heeft tot doel dat men door de vraagstelling snel inzicht verkrijgt in de oorzaak van elk denkbaar ongeval. Ook de ‘bijna-ongevallen’ (procesverstoringen) kunnen worden ingevoerd. Deze komen veel vaker voor en bevatten veel waardevolle informatie waardoor ongevallen, die wel tot grote schade en letsel leiden, voorkomen kunnen worden. Zie ook het artikel ‘Registratie van bouwongevallen’ in Roofs januari 2013.

Hoe werkt het?

Storybuilder Bouw (www.bouwongeval.nl) is in eerste instantie bedoeld voor de KAM-medewerker, werkgever of preventiemedewerker. Zij geven via een inlogcode aan uitvoerders of voorlieden toegang tot het systeem, zodat bij alle voorkomende (bijna)ongevallen de toedracht (zoals de gebruikte arbeidsmiddelen, het soort letsel en de materiële en financiële schade) al op de bouwplaats kan worden ingevoerd. Dit gebeurt via een minimaal aantal eenvoudige vragen. Daarna kan het management een analyse uitvoeren en het ongeval vergelijken met eerdere incidenten. Storybuilder Bouw geeft automatisch de vereiste preventieve maatregelen die leiden tot een hoger veiligheidsniveau. Met het in de praktijk brengen van deze maatregelen kan de kans op herhaling dus zo klein mogelijk worden gemaakt.

Gebruik

Hoe wordt Storybuilder Bouw momenteel gebruikt? Desgevraagd vertelt Adri Frijters van Arbouw dat momenteel ruim 300 bedrijven gebruik maken van het instrument. “De informatie die bedrijven invoeren is beschermd en zelfs voor ons als beheerder niet te herleiden naar een bedrijf of bouwplaats. Het is dus niet na te gaan om wat voor bedrijven het hier gaat. Via de eigen beschermde online omgeving kunnen bedrijven zelf wel de informatie over (bijna)ongevallen vergelijken met het totaal. Op bedrijfstakniveau kunnen de gegevens worden gebruikt voor onderzoek of voorlichting door brancheorganisaties. De bedoeling is op deze manier (uiteraard geheel anoniem) indirect ook anderen te helpen bij het voorkomen van incidenten - en daarmee de onveiligheid in de bedrijfstak bestrijden.”

Er zijn op dit moment zo’n 360 incidenten ingevoerd, waarbij het in veruit de meeste gevallen om ‘procesverstoringen’ gaat: ongevallen of bijna-ongevallen die geen grote schade of letsel tot gevolg hebben. Deze ‘procesverstoringen’ zijn op zichzelf al vervelend, maar leggen de oorzaken bloot van ongevallen die grotere gevolgen kunnen hebben. Daarom is het van belang maatregelen te treffen om juist deze incidenten te voorkomen. Hoewel het aantal bedrijven dat momenteel gebruik maakt van Storybuilder Bouw niet representatief is, kan vermoed worden dat de ingevoerde ongevallen een redelijk beeld geven van het totaal.”

Het gebruik van Storybuilder Bouw is gratis voor alle bedrijven die onder de Bouw CAO vallen. Met andere branches, zoals de BIKUDAK-branche, zouden aparte afspraken moeten worden gemaakt. Momenteel maakt de BIKUDAK-branche geen gebruik van het instrument, Frijters geeft aan te hopen dat hier verandering in komt. “Het instrument is beschikbaar. Veel typen ongevallen die in andere bouwbranches plaatsvinden, vinden net zo goed in de dakenbranche plaats. De branche waar een werknemer in werkzaam is maakt dan niet zoveel uit.”

Ondersteuning

Voor het maken van de analyse is verder geen externe ondersteuning nodig. Bij het doorvoeren van de nodige verbeteringen binnen het bedrijf is overigens soms externe ondersteuning wel nuttig. Door alle (bijna)ongevallen te registreren, voldoet men meteen aan de geldende wet- en regelgeving en certificering (VCA, OHSAS en ISO). Ook kan hiermee snel en eenvoudig de melding van het incident bij Inspectie SZW worden geregeld.