Zoeken

Roofs 2014-06-20 Kwaliteit van daksysteem geborgd

Stichting Dakmeester brengt haar Daksysteem Garantie Plus onder de aandacht. Dit n.a.v. de recente discussie over private kwaliteitsborging, met dit garantiesysteem draagt de markt zelf zorg voor de kwaliteitsgaranties van alle aspecten van het hellende dak. Hoe zit het garantiesysteem in elkaar?

De Daksysteemgarantie Plus werd vorig jaar tijdens de Bouwbeurs geïntroduceerd, zie hiervoor Roofs maart 2013. Het betreft een systematiek waarbij de aangesloten producenten en verwerkers naast een 15-jarige daksysteemgarantie ook de uitvoering garanderen. De aangesloten producenten zijn A-merken op het gebied van hellende daken en de verwerkers zijn KOMO en VCA gecertificeerd. De bij Stichting Dakmeester aangesloten bedrijven bieden een 15-jarige Daksysteemgarantie op hun projecten. IKOB-BKB borgt deze garantie middels inspecties.

“In de bouw is steeds meer aandacht voor garanties,” aldus voorzitter Harry Laumans van Stichting Dakmeester. “Juist in deze tijd willen opdrachtgevers zeker weten dat hun investering goed is besteed. Niet alleen de professionele opdrachtgever, maar zeker ook de particuliere opdrachtgever vraagt om die garantie. Het gaat er dus om vertrouwen te creëren tussen de opdrachtgever en de (onder)aannemer. Dit wordt bewerkstelligd door een voortdurende toetsing van het vakmanschap, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de uitvoerder. Het KOMO procescertificaat heeft in dit opzicht naar onze mening een duidelijke meerwaarde.”

Wat is dan volgens Laumans die meerwaarde? “Met KOMO laat je in één oogopslag zien dat je voldoet aan strenge en gecontroleerde kwaliteitseisen. De combinatie van KOMO-gecertificeerde bouwproducten, geproduceerd door A-fabrikanten en geïnstalleerd of verwerkt door gecertificeerde verwerkers of installateurs, is een waarborg voor optimale prestaties. Bij veel KOMO-procescertificaten worden vaak ook zaken zoals opleiding, arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid geregeld. Zodoende is de kwaliteit van het product en de verwerking geborgd. KOMO-certificatie is op zichzelf geen garantieregeling. Ook worden de KOMO-kwaliteitsverklaringen als handvat gebruikt bij de meeste verzekeringspolissen en garantieregelingen in de bouw.”

Controle

“De toepassing van deze kwaliteitscertificaten creëert het gewenste vertrouwen tussen opdrachtgever en (dak)aannemer,” vervolgt Laumans. “Voor de verwerker, in dit geval de Dakmeester, betekent het Daksysteem Garantie Plus bovendien dat zijn werk voortdurend wordt gecontroleerd, wat alle partijen zekerheid biedt.”

Hoe gaat dit in zijn werk? Laumans: “Alle werken die onder het garantiesysteem Plus vallen, worden gecontroleerd door IKOB BKB. Deze controle vindt zowel fysiek op het project plaats, als op afstand. Dit laatste gebeurt met behulp van standaard inspectieformulieren die snel en eenvoudig op de smartphone, I-phone of I-pad door de voorman van het uitvoerende dakdekkerbedrijf worden ingevuld en verstuurd.”

Het digitale inspectieformulier fungeert feitelijk als checklist. De meest uiteenlopende vragen over de kwaliteit van het dak (de draagconstructie, het dakbeschot, de materialen, de verwerking) worden beantwoord door ‘ja’ of ‘nee’ aan te klikken. Tevens moeten de benodigde berekeningen (waaronder de verankeringsberekeningen) aanwezig zijn. Van cruciale punten van het dak, zoals aansluitingen, doorvoeren, etc., maakt de voorman digitale foto’s. Het rapport met foto’s stuurt hij naar de controleur van IKOB BKB waardoor deze punten direct aan een externe controle worden onderworpen. Aan de hand van het inspectieformulier, de foto’s en fysieke projectbezoeken keurt de certificatie-instelling het rapport goed. Dit rapport, met de goedkeuring van IKOB BKB, is bestemd voor het dossier van de opdrachtgever en dient als zodanig ook als naslagwerk.”

Garantie

Laumans: “Op basis hiervan wordt bij ieder werk naast het dossier een garantiecertificaat aan de opdrachtgever afgegeven. Deze garantie geldt de functionaliteit en het materiaal van producten: de betreffende fabrikant staat hier garant voor. Daarnaast staat de Dakmeester garant voor de kwaliteit van de verwerking. Mocht er dus een gebrek aan het dak worden geconstateerd, dan zal altijd een van de partijen zorg dragen voor herstel zonder dat hier kosten voor de opdrachtgever aan zijn verbonden. Overigens is onze verwachting dat een beroep op deze garantie door de intensieve controle gedurende het gehele traject tot en met de oplevering nagenoeg uitgesloten zal zijn. Dit alles maakt een aanvullende verzekering op het dak en de werkzaamheden overbodig.”

“Het dossier van opbouw van het dak geeft een positieve uitstraling naar de opdrachtgevers,” besluit Laumans. “Het is bovendien een hulpmiddel voor de kwaliteitsbeheersing.

De Dakatlas van de Stichting Dakmeester is hier een belangrijk instrument in. Dit is een naslagwerk gemaakt door en voor deelnemende bedrijven en dakdekkers, met technische informatie op het gebied van dakproducten en aanbevelingen en verwerkingsadviezen voor alle aspecten van het dakdekkerswerk. Dit ondersteunt de kwaliteit van de verwerking, waarbij er geen discussie meer bestaat over wat een kwalitatieve verwerking is en wat niet. De Dakatlas draagt ertoe bij dat een eindresultaat wordt bereikt waar alle partijen gelukkig mee kunnen zijn. Op deze manier is de borging van de kwaliteit van de dakwerkzaamheden compleet.”