Zoeken

Roofs 2014-07-14 Vakpaspoort voor de dakenbranche

Het Ministerie van SZW heeft de platte dakensector vier miljoen euro toegekend voor de uitvoering van het sectorplan BIKUDAK. De sector zelf draagt ook minimaal vier miljoen euro bij. Spil in het sectorplan is de invoering van een vakpaspoort.

Het sectorplan BIKUDAK is door werkgevers en vakbonden opgesteld na een analyse van de werkgelegenheid binnen de sector, waarbij de belangrijkste knelpunten in kaart werden gebracht. Denk daarbij aan thema’s als het verwachte tekort aan gekwalificeerde vakkrachten, de duurzame inzetbaarheid van dakdekkers en, daarmee samenhangend, de eerlijke concurrentie en arbeidsverhoudingen. Het sectorplan bestaat uit verschillende maatregelen, de meest in het oog springende daarvan is de invoering van het vakpaspoort. Dit is feitelijk een uitbreiding van de BIKUDAK Skillcard zoals die vorig jaar is ingevoerd. Zie hiervoor het artikel ‘BIKUDAK Skillcard maakt vakmanschap dakdekker inzichtelijk’ in Roofs december 2013.

Wat houdt deze uitbreiding in en welke gevolgen zal dit hebben voor de dagelijkse werkpraktijk? Roofs vroeg het aan Hans Crombeen, die als sectorbestuurder van FNV Bouw en bestuurslid van SBD betrokken is bij de ontwikkeling van het vakpaspoort. SBD zal als paritair bestuurde stichting de uitvoering van het sectorplan coördineren en beheren.

Digitaal paspoort

Crombeen: “Als we het over het vakpaspoort hebben, dan hebben we het niet over een fysiek paspoort dat de dakdekker bij zich draagt, maar over een digitaal paspoort. – vergelijkbaar met de systematiek die ProRail heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat de bedrijven die men inhuurt aan de minimale eisen m.b.t. vakbekwaamheid en veiligheid voldoen. Werken aan het spoor is risicovol en ProRail wilde weten wie er om en nabij het spoor aan het werk waren. Daarom heeft het spoorbedrijf een systematiek opgezet waarbij alle werknemers verplicht geregistreerd zijn en direct inzichtelijk is wie de persoon is en over welke competenties hij of zij beschikt.”

“De systematiek is niet één op één te kopiëren, alleen al omdat de controle in het geval van ProRail centraal plaatsvindt,’ vervolgt Crombeen. “Maar het spoorbedrijf stelde zich heel open en transparant op en de gesprekken die ik had met het bedrijf in een andere rol zijn zeer leerzaam voor mij geweest. Momenteel zijn we in gesprek met diverse ICT-bedrijven die de kennis en know how hebben om een dergelijke systematiek op te zetten. Als het systeem eenmaal is opgezet en ingevuld, zal SBD het beheer van het systeem op zich nemen. Hier zal extra menskracht voor worden aangetrokken.”

CAO-verplichting

“De bedrijven en werknemers van alle partijen die onder de CAO vallen, zijn volgens het CAO BIKUDAK verplicht in het bezit te zijn van het vakpaspoort. Het paspoort zal bestaan uit een verplicht en een niet verplicht gedeelte. In het verplichte gedeelte staat waar de werknemer werkzaam is, en is geweest, over welke diploma’s hij beschikt, etc. Hier zal waarschijnlijk ook een pasfoto bij geplaatst worden zodat te allen tijde de identiteit van de paspoorthouder kan worden vastgesteld. Per 1 juli 2014 is het behalen van de veiligheidscursus C1 van Tectum een CAO-verplichting. Dit zal dan ook verplicht in het vakpaspoort opgenomen moeten zijn. Als partijen hier nog niet aan kunnen voldoen, volstaat in eerste instantie het inschrijvingsbewijs van de C1-cursus.”

“Het niet verplichte gedeelte kan bijvoorbeeld gevuld worden met aanbevelingen en referenties. De houder van het paspoort kan degene die het paspoort raadpleegt geheel of gedeeltelijk toegang geven tot de informatie die het vakpaspoort biedt. Hoe dit in de praktijk gestalte gaat krijgen, hangt af van het ICT-systeem dat toegepast gaat worden. Belangrijk is dat met het paspoort niet gefraudeerd kan worden en dat de privacy gewaarborgd blijft. Ook moet de systematiek zodanig worden opgebouwd dat het in de toekomst compatible is met andere systemen. Het is immers denkbaar dat op termijn een bouwbreed vakpaspoort ingevoerd zal worden. Dan moet het vakpaspoort van de dakdekker daarop aansluiten.”

Hoe zit het met de controle? Crombeen: “De opdrachtgever heeft een vergewisverplichting, wat betekent dat hij verplicht is het vakpaspoort van zowel de werkgever als de werknemers te controleren van de bedrijven die hij inhuurt. Wie niet over een paspoort of de gevraagde kwalificaties beschikt, mag niet het dak op. In het vakpaspoort voor bedrijven speelt de aanwezigheid van een actuele RI&E en preventiemedeweker plus toepassing Arbocatalogus een centrale rol - zoals bekend zijn dit wettelijke en CAO-verplichtingen. Op deze manier wordt oneerlijke concurrentie tegengegaan en zullen de arbeidsverhoudingen worden verbeterd. In totaal zullen ongeveer 4000 vakpaspoorten worden uitgereikt aan alle vakkrachten en bedrijven, inclusief de zzp’ers, die actief zijn in de sector. Dit zal in fases worden uitgevoerd, momenteel zijn we de gegevens aan het verzamelen. De bedoeling is dat uiteindelijk iedereen die in de dakensector werkzaam is beschikt over een vakpaspoort.”

Beleid

Crombeen geeft aan dat de informatie uit het vakpaspoort ook benut kan worden om beleid te bepalen. “Het gaat dan vanzelfsprekend niet om individuele informatie, maar om macrobeleid. Zo krijgen we door het vakpaspoort een beter beeld van de leeftijdopbouw en het opleidingsniveau van de in de branche werkzame personen. Trends zullen hierdoor duidelijker zichtbaar worden en als zodanig kan het vakpaspoort een belangrijk instrument zijn om beleid mee te bepalen. De privacy van de paspoorthouders zal te allen tijde worden geborgd.”

De invoering van het vakpaspoort is overigens niet de enige maatregel die het Sectorplan BIKUDAK regelt. Een andere maatregel zal zich richten op de gekwalificeerde instroom. Het is de bedoeling dat in twee jaar tijd 250 extra vakkrachten zullen instromen. Hiermee moet de instroom nagenoeg terugkomen op het niveau van voor de crisis.

Roofs zal u op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen.