Zoeken

Roofs 2014-10-10 Jan Weijers treedt terug als bestuurslid van HHD

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2014 in Groesbeek heeft branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) een nieuw bestuur geïnstalleerd. Jan Weijers, een van de oprichters en jarenlang voorzitter van de vereniging, is per die datum teruggetreden als bestuurslid.

Al in 2012 zou Jan Weijers terugtreden als bestuurslid, nadat hij in 2008 al de dagelijkse leiding van dakdekkerbedrijf Weijerseikhout had overgedragen. De ontwikkelingen rond de CAO Hellende daken noopten hem echter langer betrokken te blijven bij het bestuur van de branchevereniging. Nu acht hij de tijd rijp dat een jongere generatie het roer overneemt. Weijers was in 1987 een van de oprichters van HHD en hij heeft in de decennia daarna in allerlei hoedanigheden een belangrijke rol gespeeld in de professionalisering van de hellende dakenbranche.

Bestuursactiviteiten

Begin jaren ’80 was Jan Weijers al betrokken bij de oprichting van Schubdak, de voorloper van HHD. Deze branchevereniging werd echter in 1983 alweer als gevolg van de verslechterde economische omstandigheden opgeheven. De betrokken bedrijven moesten vechten voor hun voortbestaan en waren zodoende onvoldoende in staat de branchevereniging op een goede manier op te bouwen. Op initiatief van dakpannenfabrikant RBB werd in 1987 Het Hellende Dak (HHD) opgericht. Jan Weijers was tot 2012 voorzitter van deze vereniging. Nog steeds ligt de fraaie leihamer die hij ter gelegenheid van de oprichting op 27 juni 1987 kreeg aangeboden o0p zijn vergadertafel. Daarnaast heeft hij vele andere bestuursfuncties vervuld, o.a. bij de Beleidscommissie HBA, de Internationale Federatie Dakdekkers (IFD), de Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD), CONGA, AVBB (een voorloper van het huidige Bouwend Nederland), Pensioenfonds Bouw en Stichting Arbouw.

Met zijn activiteiten heeft Weijers een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de kwaliteitsrichtlijnen, de verbetering van de arbeidsomstandigheden, de opzet van de opleiding dakdekkers hellende daken en de verbeterde positie van de dakdekker hellend dak in de bouwkolom. In de loop der jaren is de branche aanzienlijk geprofessionaliseerd en is ook het imago van de branche verbeterd.

Positie in de bouwkolom

Vooral het proces van de emancipatie van de gespecialiseerde aannemer ten opzichte van algemene aannemersbedrijven is lang en moeizaam geweest. Via de CONGA, waar destijds het secretariaat werd verzorgd door Ruud van Bergen, hebben de gespecialiseerde aannemers zich verenigd. Nadat in 2007 kort na elkaar de drijvende krachten achter CONGA, Ruud van Bergen en Arnold Blonk, overleden, hebben de gespecialiseerde aannemers zich verenigd in de Aannemersfederatie Nederland. Weijers is van mening dat er via de Aannemersfederatie Nederland veel is bereikt, maar hij betreurt dat het nog onvoldoende is gelukt de machtstructuur binnen de bouw te doorbreken. “Het is ongelooflijk moeilijk om met een zo diverse club één sterk geluid te laten horen.”

Weijers heeft in de loop der jaren ontzettend veel tijd en energie aan de diverse activiteiten besteed: “Ik behoor, met mensen als Piet Jacobs, tot de lichting bestuurders die het branchebelang vaak heeft laten prevaleren boven het belang van het individuele bedrijf,” zegt hij. “Natuurlijk is het ook wel zo dat onze respectievelijke bedrijven hebben geprofiteerd van onze bestuursactiviteiten. HHD heeft er nu mee te maken dat de jongere generatie dikwijls andere keuzes maakt. Daarom zal Piet Jacobs de komende jaren optreden als voorzitter van de branchevereniging. Maar er zal voor de toekomst een meer structurele oplossing moeten komen voor de bezetting van het bestuur.”

CAO

Weijers speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de CAO Hellende daken. “De Bouw CAO is niet meer van deze tijd,” aldus Weijers. “Helaas zijn we hier nog niet helemaal los van. Wegens eerder aangegane verplichtingen betaalt HHD nog steeds mee aan de O&O-fondsen van de Bouw CAO. Hierdoor zijn we nog niet in staat deze zaken zelf te organiseren. Over twee jaar is deze situatie eindelijk voorbij en staan we helemaal op eigen benen. Aan de ontwikkelingen in de branches zien we dat de hellende dakenbranche op het gebied van de CAO een voorbeeldfunctie vervult. Het ligt voor de hand dat we uiteindelijk toe moeten naar een CAO waarin de gezamenlijke basis ook gezamenlijk wordt geregeld. Branchespecifieke onderwerpen kunnen dan door elke individuele branche naar eigen inzicht worden ingevuld.”

Mede door de samenwerking met de vakbond LBV ziet Weijers overigens voorlopig nog geen stappen gezet worden richting een branchevereniging die de platte dakenbranche verbindt met de hellende dakenbranche, zoals dat in België inmiddels wel is gerealiseerd.

Onderzoek

Ook heeft HHD een belangrijke rol gespeeld in het initiëren van diverse typen onderzoek. In Europees verband gebeurde dat via het project EurActiv Roofer. Op nationaal niveau werd, via de Stichting Promotie Onderzoek Gebouwschil (SPOG), de  leerstoel Technology of the Building Envelope aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven (TU/e) in het leven geroepen. Als bijzonder hoogleraar deed dr. ir. Chris Geurts in dit verband onderzoek naar de diverse aspecten en mogelijkheden van de gebouwschil. Denk daarbij o.a. aan de ontwikkeling van nieuwe rekenregels voor windbelasting van hellende daken. De leerstoel is per 1 september van dit jaar opgeheven.

Weijers: “Er is de afgelopen vijf jaar veel nuttig werk verricht. Het is echter ontzettend lastig de vertaalslag te maken van de onderzoeksresultaten naar de praktijk van alledag. De leerstoel is destijds voor vijf jaar in het leven geroepen. Mede vanwege de economische omstandigheden is besloten deze periode niet te verlengen.”

Met het terugtreden van Jan Weijers zet HHD in op verjonging en bestuurlijke vernieuwing. Piet Jacobs zal de vereniging de komende tijd voorzitten. Zie het kader voor het volledige bestuur zoals die sinds de ALV van 23 oktober 2014 operationeel is. Roofs zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

BEGIN KADER

Nieuw bestuur HHD

Het bestuur van HHD is vanaf heden als volgt (op alfabetische volgorde):

Mirjam Dappers
Koos Hanse
Karsten Konrad
John Kouwenberg
Harrie te Lintelo
Piet Jacobs
Roel Jacobs ( medio 2015 )
Geert Segers