Zoeken

Roofs 2014-10-12 Gegarandeerde kwaliteit van begroeide daken

Onlangs heeft de Stichting Groenkeur haar koers voor de toekomst opnieuw gedefinieerd. Roofs sprak met directeur Matthijs Mesken over de kwaliteit van begroeide daken en hoe deze door certificering wordt geborgd.

Al 11 jaar is Stichting Groenkeur als een onafhankelijke stichting actief in de kwaliteitsborging van alle soorten groen. Sinds april van  dit jaar wordt bijvoorbeeld het certificaat boomkwekerijproducten uitgereikt. Dit is opvallend, omdat dit een vorm van ketencertificering is: met dit certificaat voldoen boomkwekers aan de criteria duurzaam inkopen van groenproducten die gesteld worden door de overheid. Een Groenkeur- gecertificeerde aannemer kan nu Groenkeur boomkwekerijproducten aanbieden.
Stichting Groenkeur certificeert producten en diensten op het gebied van tuinaanleg, groenvoorzieningen, boomverzorging , dak- en gevelbegroening en duurzaam geproduceerde boomkwekerijproducten. De certificering vindt plaats door onafhankelijke, certificerende instellingen die beschikken over een licentie met Stichting Groenkeur. Certificering vindt plaats op basis van de vijf relevantie BRL’s op deze gebieden. De kwaliteitsrichtlijnen zijn allemaal opvraagbaar bij Stichting Groenkeur (en beschikbaar op de website van de stichting). De stichting wordt volledig gefinancierd door de deelnemers die per certificaat een afdracht doen.

Vorig jaar heeft Stichting Groenkeur ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan haar doelstellingen opnieuw gedefinieerd. Op basis van een aantal discussiebijeenkomsten met diverse marktpartijen en deskundigen is tot het jaar 2020 een beleid uitgestippeld. Dit resulteerde in vijf speerpunten (zie kader).

Roofs sprak met directeur Matthijs Mesken over de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de groendakmarkt. “De markt voor begroeide daken groeit, je ziet dat steeds meer gemeenten actief met de toepassing van dit type daken aan de slag gaan. De gunstige effecten van groendaken op de leefomgeving in vooral stedelijke gebieden raken steeds beter bekend. Het kwaliteitsbesef stijgt ook, probleemgevallen in de praktijk hebben duidelijk gemaakt dat het een slecht aangelegd groendak voor grote en kostbare problemen zorgen. Dit is bovendien funest voor het imago van de branche. Het belang van aantoonbare kwaliteit is daarom niet te onderschatten. Stichting Groenkeur heeft de systematiek om de kwaliteit van alle aspecten van het begroeide dak (groenpakket, waterdichtheid, veiligheid) te borgen.”

Vijf speerpunten als basis van het beleid tot 2020

1. Aantoonbare kwaliteit van het eindproduct
2. Aantoonbare kwaliteit van de bedrijfsvoering
3. Aantoonbare meerwaarde voor de deelnemer
4. Aantoonbare meerwaarde in de groene sector
5. Aantoonbare betrouwbaarheid, bekendheid en onafhankelijk selectiecriterium

Keurmerk

Hoe is het keurmerk georganiseerd? Mesken: “De structuur van ISO 9001 is de basis van de activiteiten. De Technische Commissies (TC) zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de richtlijnen op basis waarvan het Groenkeur certificaat wordt uitgereikt. Het College van Deskundigen (CvD) beheert de certificatieschema’s van de groene sector. Het college bestaat uit een voorzitter en maximaal 14 leden. Bureau Groenkeur heeft een coördinerende rol en fungeert als secretariaat. De markt is voortdurend in ontwikkeling en daarom is ook het Groenkeur geen statisch geheel. De BRL’s worden voortdurend geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Zo stelt Groenkeur per 1 januari 2014 bijvoorbeeld aanvullende  eisen aan de vakbekwaamheid van het personeel dat werkzaamheden uitvoert die vallen binnen de BRL Dak- en Gevelbegroening. Gecertificeerde bedrijven dienen vanaf die datum te beschikken over personeel dat het diploma ‘Basis medewerker Daktuin & Gevelgroen’ en ‘Gevorderde Daktuin & Gevelgroen’ bezit. De examens voor deze diploma’s worden afgenomen door het IPC Groene Ruimte.”

“De audits worden door onafhankelijke, externe bureaus uitgevoerd. In onze reglementen staan duidelijke eisen waar deze bureaus aan dienen te voldoen, vanzelfsprekend wordt gecontroleerd of de audits voldoen aan onze standaard. Gecertificeerde bedrijven krijgen jaarlijks een audit die fungeert als check of het bedrijf nog voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze audit bestaat uit twee delen. De auditor doet een zogenaamde kantooraudit en daarnaast worden projecten bezocht om ter plaatse te bekijken of de uitvoering aan de gestelde eisen voldoet. Op verzoek van de gecertificeerde bedrijven zijn we momenteel bezig met het opzetten van een systematiek waarin ook onaangekondigde audits zullen plaatsvinden. De jaarlijkse audit is immers een regelmatige check die bedrijven kunnen voorbereiden, en in de markt is er juist behoefte aan een aantoonbare, voortdurende kwaliteit. Naar verwachting kunnen we hier voorjaar 2015 mee beginnen.”

Speerpunten

“Met de speerpunten van het beleid richting het jaar 2020 zullen wij ook in de (nabije) toekomst een belangrijke rol spelen in de verdere professionalisering van het vak,” aldus Mesken. “Niet alleen op het gebied van processen binnen de bedrijven, maar ook (en primair) op het gebied van de kwaliteit van het eindproduct. Feitelijk is dit een omslag in de benaderingswijze. De technische kwaliteitseisen zullen als altijd streng worden bewaakt; tevens zal de beeldkwaliteit van het eindproduct meer dan voorheen een rol spelen. De kennis en kunde van zowel de gecertificeerde bedrijven als de opdrachtgevers dient voortdurend te worden bevorderd. Daarnaast zullen wij meer dan in het verleden naar buiten treden en de samenwerking zoeken met o.a. bestekschrijvers, CROW, STABU, Bouwend Nederland, etc.”

“Bij al onze activiteiten zal de focus op kwaliteitsborging blijven liggen,” besluit Mesken. “Wij zullen geen taken op ons nemen, of producten aanbieden, die men eerder bij een branchevereniging of adviesbureau zou verwachten. De kwaliteit van de aangelegde begroeide daken groeit en wij gaan ervan uit dat we met deze focus eraan bij kunnen dragen dat het kwaliteitsniveau van dit type daken verder wordt bevorderd en geborgd.”