Zoeken

Roofs 2014-10-14 Maatregelen voor het behoud van gekwalificeerd personeel

De uitvoering van het Sectorplan BIKUDAK is van start gegaan. In Roofs juli 2014 bespraken we de invoering van het vakpaspoort voor de dakenbranche. In dit artikel wordt een tweede maatregel besproken, namelijk die voor de instroom (en het behoud) van jong, gekwalificeerd personeel.

Het Sectorplan BIKUDAK is door werkgevers en vakbonden opgesteld na een analyse van de werkgelegenheid binnen de sector, waarbij de belangrijkste knelpunten in kaart werden gebracht. Denk daarbij aan thema’s als het verwachte tekort aan gekwalificeerde vakkrachten, de duurzame inzetbaarheid van dakdekkers en, daarmee samenhangend, de eerlijke concurrentie en arbeidsverhoudingen.

Het Sectorplan bestaat uit verschillende maatregelen. Naast de invoering van het vakpaspoort en de maatregelen voor de instroom en begeleiding van jongeren in de branche zijn er ook maatregelen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van personeel en het behoud van oudere vakkrachten. Tectum is de partij die is belast met de uitvoering van de maatregelen ter bevordering van de arbeidsinstroom (en het voorkomen van uitval). Een gesprek met directeur Karel Jan Batenburg.

Uitval

Batenburg: “Tectum is het opleidingsbedrijf van de platte dakensector. De leerling-dakdekkers worden via de leerbedrijven in dienst van Tectum genomen. Het aantal leerlingen dat op deze manier een vakdiploma haalt is de afgelopen jaren drastisch gedaald. De instroom stokt. Nu is het ook zo dat er momenteel minder werk is. Maar als je bedenkt dat er ook veel uitval van gekwalificeerde krachten is, als gevolg van de vergrijzing, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, is het duidelijk dat de terugloop van de instroom ten koste gaat van het vakmanschap in de branche. Alleen al daarom is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen om de instroom van jonge vakkrachten weer op peil te krijgen en te houden. En ook niet onbelangrijk: met het stijgen van de gemiddelde leeftijd in de branche stijgt ook het gemiddelde uurloon.”

“De leerlingen zijn zoals gezegd in loondienst bij Tectum en daarmee zijn wij verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling,” aldus Batenburg. “Als dus een leerling zich bijvoorbeeld verslaapt, dan worden wij gebeld om ervoor te zorgen dat hij zich alsnog, en zo snel mogelijk, op de werkplek meldt. Het is onze taak de leerling klaar te stomen voor de arbeidsmarkt en daar steken wij al onze energie, kennis en know-how in. Wat voor probleem er ook is, wij proberen het op te lossen.”

Na het behalen van de diploma houdt de bemoeienis van Tectum echter op. Batenburg: “In veruit de meeste gevallen treedt de leerling na de diploma-uitreiking in vaste dienst bij het betreffende leerbedrijf. Echter, het blijkt dat twee jaar na de diploma-uitreiking zo’n 50% van de nieuwe dakdekkers de branche alweer hebben verlaten. Dit is natuurlijk een slechte zaak: voor de jongens zelf, maar ook voor de branche: het is pure kapitaalvernietiging.”

“Bel ons!”

Er gaat duidelijk iets mis in het vervolgtraject na de opleiding.  Batenburg; “De focus van een werkgever is: daken maken. Hij investeert wel in zijn personeel, maar het is niet zijn core business om jonge mensen te begeleiden tot ze professionele dakdekkers zijn. Vanaf het moment van indiensttreding moeten ze gaan presteren. Niet iedereen is daar tegen opgewassen.”

“Tectum is gespecialiseerd in het begeleiden van jonge dakdekkers. De sector werkt in een samenspel tussen werkgevers en werknemers. In het Sectorplan komt dit tot uiting in de betrokkenheid van FNV, CNV en VEBIDAK. Uitgangspunt van het Sectorplan is dat dit samenspel wordt geoptimaliseerd. Wat betreft de instroom resulteert dit in een doelstelling dat gedurende de looptijd van het Sectorplan BIKUDAK (de komende twee jaar) de uitval van ingestroomde dakdekkers wordt gehalveerd, dus teruggebracht tot maximaal 25%. ”

Wat betekent dit in de praktijk? Batenburg: “Wij verplichten ons ertoe om de komende twee jaar ook de gediplomeerde dakdekkers te begeleiden in hun verdere ontwikkeling. Mocht er dus iets zijn: bel ons. Wij zorgen voor verdere begeleiding in zijn ontwikkeling, vanzelfsprekend in goede samenspraak met de werkgever. Dit vergt van ons extra capaciteit, die grotendeels kan worden opgevangen door onze huidige bezetting.”

Opleidingsvouchers

Het voorkomen van uitval is niet de enige maatregel die in het Sectorplan BIKUDAK wordt genomen om te komen tot een gezonde balans in de leeftijdsopbouw van de dakenbranche. In het plan is ook een extra subsidie voorzien voor scholing. Deze wordt gefinancierd uit het Sociaal Fonds BIKUDAK en verdeeld in de vorm van zogeheten opleidingsvouchers. De voucher is bestemd voor werkgevers en is bedoeld om het opleiden van leerling-dakdekkers aan de beroepsopleidingen te stimuleren. Deze vouchers zijn beschikbaar voor de entree-opleiding en de basisberoepsopleiding dakdekker bitumineuze en kunststof dakbedekkingen. Er is per leerling €4000,- per opleidingsjaar beschikbaar, deze wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald.

“Momenteel werken veel dakdekkerbedrijven met een grote flexibele schil,” aldus Batenburg. “Wanneer de economie aantrekt, en alle tekenen wijzen erop dat dit binnen afzienbare tijd echt gaat gebeuren, zal men ook weer met meer eigen personeel moeten gaan werken. Het werk is dan eenvoudigweg niet meer op een goede manier met tijdelijke krachten uit te voeren. De tarieven van Tectum blijven hetzelfde, maar door de subsidie wordt het scholen van personeel voor bedrijven aantrekkelijker gemaakt.”

Batenburg besluit: “De dakenbranche is een kleine branche die goed is georganiseerd en die beschikt over een uitgebreide infrastructuur om het vakmanschap te waarborgen. Ik ben trots dat ik in deze sector werkzaam mag zijn. Het werk van een dakdekker is op het eerste gezicht niet erg 'sexy' en daarom leveren promotiecampagnes meestal relatief weinig op. Maar we zien vaak dat veel jonge mensen het vak willen leren als ze er eenmaal kennis mee hebben gemaakt. Het te hoge percentage dakdekkers dat uitvalt kan en moet naar beneden. We doen er alles aan om onze doelstelling te realiseren.”