Zoeken

Roofs 2014-11-14 Regelgeving brandveiligheid kan en moet eenvoudiger

Fire Seminar 2014

Op 30 oktober 2014 organiseerde Kingspan voor de vijfde keer het zogeheten Fire Seminar. Centraal stond deze editie de kwaliteitsborging van de gebouwschil op het gebied van brandveiligheid.

Het Fire Seminar vond ditmaal plaats in een grote tent op het terrein van Efectis Nederland in Bleiswijk. De locatie was niet toevallig gekozen, want tijdens het seminar vond de uitreiking plaats van het rapport dat Efectis Nederland heeft opgesteld naar aanleiding van een onderzoek van de brandeigenschappen van de isolatieproducten van Kingspan. Rudolf van Mierlo van het onderzoeksinstituut overhandigde het rapport aan managing director Frank Donkers van de isolatiefabrikant, na een uiteenzetting over de beschikbare informatie over brandeigenschappen van materialen. Naast veel bruikbare informatie circuleert er ook veel verkeerde informatie en de vraag is hoe het kaf van het koren kan worden gescheiden.

Kennis

Er is voldoende kennis en expertise in de markt, maar deze wordt onvoldoende gedeeld en gebruikt. Van Mierlo vertelde dat het European Fire Safety Board (EFSB), dat momenteel in oprichting is, onder andere tot doel heeft een database kwalitatieve informatie aan te leggen waar alle belanghebbende partijen betrouwbare informatie over de brandeigenschappen kunnen verkrijgen. Het EFSB wordt zodanig opgezet dat de informatie onpartijdig is (daarom wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke financiering) en zo breed mogelijk beschikbaar.

Tijdens de uitreiking van het rapport gaf Frank Donkers aan dat tijdens de montage nog bijna altijd (namelijk: in meer dan 95% van de gevallen) fouten worden gemaakt die nadelig uitpakken voor de isolerende en brandwerende eigenschappen van het isolatiesysteem. Dit is deels het gevolg van kostenbesparing, deels van onbekendheid met de eisen.

In de discussie die naar aanleiding hiervan volgde, werd duidelijk dat om hier verbetering in te brengen transparantie nodig is over de (on)mogelijkheden van een materiaal. De bewustwording in de markt op dit gebied dient dus te worden vergroot. Duidelijke afspraken zijn een must om tot een optimaal resultaat te komen.

Regelgeving

Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden kwam vervolgens een keur aan sprekers aan het woord over met name de regelgeving en kwaliteitsborging. Duidelijk is, dat de regelgeving eenvoudiger kan en moet.

Fred Hart illustreerde e.e.a. aan de hand van de regelgeving rond compartimentering. Hij toonde met enkele praktijkvoorbeelden aan dat het er in de loop der jaren niet helderder op is geworden waar een gebouw op het gebied van brandveiligheid aan dient te voldoen (en hoe dit veiligheidsniveau in de praktijk dient te worden bereikt). De huidige regelgeving wordt als onbegrijpelijk ervaren en in de praktijk moeten dikwijls eisen die haaks op elkaar staan met elkaar worden gecombineerd. De huidige regelgeving gaat nog te vaak uit van de situatie dat er brand is, terwijl men zich er beter op kan richten de brand te voorkomen.

Kwaliteitsborging

Hoe hier verandering in te brengen? Tijdens de spreekbeurten en de discussies werd benadrukt dat een groot deel van de invulling hiervan bij de gebouweigenaren en bouwpartijen zelf ligt. In de praktijk wordt nog in teveel gevallen gestuurd op kosten - en onvoldoende op kwaliteit. Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Uit de discussie kwam verder naar voren dat toezicht op de bouw (met name met betrekking tot de juiste montage van de isolatiematerialen) een grotere rol dient te spelen.

Alle partijen in de bouwkolom hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook bij het beoordelen van elkaar. Op het gebied van energiezuinigheid, zo werd gesteld, is de situatie al wel zodanig dat de vooraf gemaakte afspraken afdoende kunnen worden gecontroleerd. Op het gebied van brandveiligheid is dit nog niet goed geregeld.

Veel branden ontstaan door menselijk handelen (brandstichting, onzorgvuldigheid). Voor de veiligheid van mensen en de continuïteit van bedrijven is het belangrijk dat bewustwording wordt gecreëerd. Voorkomen is beter dan genezen. Dat betekent dus dat het bewustzijn dient te worden vergroot en dat partijen hun verantwoordelijkheid nemen - en investeren in maatregelen om een brand te voorkomen. Voor de bouwpraktijk betekent dat een keuze voor deugdelijke materialen en een correcte verwerking hiervan volgens de voorschriften. Periodieke controle van de eigen en andermans activiteiten zijn noodzakelijk, volgens de actuele kennis die in de markt beschikbaar is.