Zoeken

Roofs 2015-07-32 MVO is een proces, geen eindbestemming

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is ondernemen met ­aandacht voor de zogeheten Triple P: People, Planet en Profit. Dakdekker­bedrijf Gebr. Janssen te Beugen heeft het onderwerp een aantal jaar geleden ­opgepakt en verhaalt van de implementatie van MVO in de praktijk.

Peter van Houtum van Gebr. Janssen.

Het dakdekkerbedrijf heeft momenteel circa 120 medewerkers en houdt zich bezig met het adviseren, ontwerpen, installeren en monteren van dakbedekkingen, installatietechniek, sanitair en riooltechniek. Het bedrijf heeft zich bij monde van Peter van Houtum tot doel gesteld concreet en aantoonbaar aandacht te hebben voor MVO. Hij vertelt dat in het verleden veel keuzes op het gebied van MVO vooral onbewust werden genomen en niet met de buitenwereld gecommuniceerd. “Een gemiste kans,” aldus Van Houtum. “Er wordt o.a. bij selectieprocedures steeds nadrukkelijker gekeken naar de aandacht voor MVO binnen het bedrijf. Er liggen ook kansen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, afvalreductie, minder uitval, hogere efficiëntie, beter klantcontact, etc. MVO moet binnen de organisatie worden verankerd, en dat vergt een proces, een ‘reis’.”

Structuur

Sinds de deelname aan een MVO-leergang heeft Van Houtum binnen het bedrijf het voortouw genomen om de eerste stappen richting MVO te zetten. “We zijn de aarde aan het uitputten, doorgaan op de huidige manier kan echt niet meer,” aldus Van Houtum. “Maar wat houdt MVO precies in? In de kern komt het erop neer dat een bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Om hier handen en voeten aan te geven, is een pakket maatregelen beschikbaar dat kan helpen duurzaamheid te implementeren. De maatregelen zijn met name gericht op het bevorderen van de betrokkenheid van het management en een positieve beïnvloeding van het gedrag van de werknemers. Belangrijk is dat gekozen wordt voor een MVO-beheerssysteem, zodat er structuur komt in de bedrijfsprocessen en er duidelijkheid ontstaat.”

“Wij hebben een MVO Mission Statement geformaliseerd en een MVO Gedragscode opgesteld. In de gedragscode is vastgelegd waar wij als dakdekkerbedrijf voor staan. Denk daarbij aan zaken als niet discrimineren, veilig werken, dat rekening wordt gehouden met de omgeving, etc. Verder is het programma opgebouwd rond vier kernthema’s: ‘kwaliteit & veiligheid’, ‘mens & milieu’, ‘lokale gemeenschap’ en ‘duurzame oplossingen’. Binnen de kernthema’s zijn doelstellingen, actieplannen en meetinstrumenten ontwikkeld om de voortgang en resultaten te bewaken. Het is belangrijk hierover voortdurend in dialoog te treden met de stakeholders (people). Duurzaam handelen doe je niet alleen: betrek dus klanten, medewerkers en leveranciers in het proces om op zoek te gaan naar de gezamenlijke waarde.”

Duurzaamheidsstapjes

Van Houtum: “Het blijven voldoen aan, of zelfs overstijgen van, maatschappelijke ontwikkelingen draagt bij aan het vermogen om de continuïteit te waarborgen. MVO is een proces, geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Middels het overbrengen van ideeën, tips en adviezen, of gewoon door inzet en passie, worden kleine duurzame stapjes genomen. Om wat voorbeelden van die stapjes te geven: wij hebben besloten Fair Wear kleding als bedrijfskleding in te voeren, onze koffie en thee is van het Fair Trade-keurmerk, wij gebruiken draagtassen van gerecycled papier en we streven naar een volledig digitaal factureringssysteem. Verder hebben we op ons eigen pand zonnepanelen toegepast en zijn we lid geworden van MVO Nederland en ondersteunen we MVO Loont.”

“Door dit nieuwe beleid presenteren wij ons steeds meer als partner die energiebesparende en levensloopbestendige oplossingen in huis heeft,” aldus Van Houtum. “Natuurlijk voeren wij uit wat de markt vraagt, maar we laten nu veel actiever dan voorheen zien wat allemaal mogelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toepassing van dakbedekkingmaterialen die een gunstig effect hebben op het binnenklimaat (minder koeling), de constructie (levensduurverlengend) en de omgeving (luchtzuivering).”

“Dat MVO veel voordelen heeft, is in de praktijk vaak bewezen,” besluit Van Houtum. Denk daarbij aan zaken als risicoreductie, hogere efficiëntie (dus lagere kosten), beter klantcontact en hogere medewerkerbetrokkenheid (stijging arbeidsproductiviteit). Er is dus kortom veel waarde te creëren. Afwachten is geen optie. Gewoon gaan doen is het advies.”

Download hier het praktijkvoorbeeld