Zoeken

Roofs 2015-08-22 Financiering van zonne-energieprojecten (premium)

Zonne-energie

De toepassing van zonne-energie is steeds rendabeler, en steeds meer banken zien er inmiddels ook brood in (grootschalige) toepassing van zonne-energie voor te financieren. De ASN Bank heeft al jaren actief beleid op dit gebied. Een interview met account manager zonneenergie Sonja van der Eijk.

De ASN Bank is in 1960 opgericht vanuit de vakbeweging. Het doel hiervan was dat het vermogen van werknemers op maatschappelijk verantwoorde wijze zou worden geïnvesteerd. Voor haar investeringen en beleggingen heeft de bank duurzame criteria opgesteld. De bank neemt verder standpunten in over onderwerpen als klimaatverandering, mensenrechten en biodiversiteit. Daarnaast worden projecten gesteund van maatschappelijke partners die duurzame zaken als eerlijke handel (dus geen kinderarbeid) en duurzame energie stimuleren. In de loop der jaren heeft de bank daardoor gewerkt aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat alles past bij de missie van de bank: het verduurzamen van de samenleving.

In 2030 klimaatneutraal

Sonja van der Eijk is account manager ‘Zonne-energie’ bij de ASN Bank, onderdeel van de afdeling Duurzame Financieringen. Deze behelst ook accounts voor bijvoorbeeld windenergie, decentrale energie, (sociale) woningbouw, maatschappelijk vastgoed en zorg en welzijn.

De afdeling Duurzame Financieringen is in 2007 opgericht. Destijds was het nog een kleine afdeling maar de groei van de markt voor duurzame energie is ook bij de bank zichtbaar: momenteel zijn er zo’n 20 man werkzaam in de beoordeling en uitvoering van de financieringsaanvragen voor o.a. zonne-energieprojecten.

In lijn hiermee heeft de bank zich tot doel gesteld in het jaar 2030 klimaatneutraal te zijn. “Dit betekent dat elke investering die CO2 uitstoot, bijvoorbeeld een gebouw, gecompenseerd moet worden door een investering die CO2 vermijdt, bijvoorbeeld een zonnepark,” vertelt van der Eijk. “De doelstelling en de wijze waarop we dit meten is op onze website gepubliceerd. Dit proces zal zich al gaande moeten ontwikkelen: met de eerste stappen hebben we relatief snel resultaat gehaald, maar met name de laatste loodjes zullen – zoals wel vaker – het zwaarst zijn.” De bank hoopt hiermee een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen voor andere banken en zodoende een aanjager te zijn van duurzame ontwikkelingen.

Grotere zonne-energieprojecten

De ASN Bank verleent in het geval van zonnepanelen alleen projectfinanciering en dus geen bedrijfskrediet. Om de scope van de financiering hanteerbaar te houden, dient voor het zonne-energieproject een aparte bv te worden opgericht. “Wij hanteren vervolgens een aantal selectiecriteria voor de toekenning van financiering,” aldus Van der Eijk. “Daar controleren we heel nauwgezet op want we willen koste wat kost voorkomen dat een project dat wij (mede) financieren niet blijkt te voldoen op het gebied van o.a. duurzaamheid, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsomstandigheden.”

Het mag duidelijk zijn dat de financiering van dit soort zonne-energieprojecten uitsluitend interessant is voor de grotere projecten. De bank hanteert een minimale (totale) projectomvang van ongeveer 1,3 miljoen euro. Momenteel heeft men in Nederland vier zonne-energieprojecten lopen. Dit zijn allemaal projecten op grotere gebouwen, maar ook is er een aantal kleinere projecten geclusterd. In het verleden zijn, in met name Frankrijk, diverse zonneparken gefinancierd.

Selectiecriteria

Op welke onderwerpen wordt een financieringsaanvraag beoordeeld? “Op alle relevante onderdelen van zowel het product als de installatie wordt een duurzaamheidstoets uitgevoerd,” aldus Van der Eijk. “Wat betreft het product zullen we eerst nagaan waar en hoe de panelen zijn geproduceerd. Is er bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van kinderarbeid, zijn de arbeidsomstandigheden in de fabrieken in orde? Wij bezoeken de fabrieken niet zelf, maar gaan uit van data die wij van verschillende bureaus inkopen, waaronder bijvoorbeeld Sustainalytics.”

Ook stelt de bank eisen aan de opbrengst van de zonnepanelen, de ondergrond en het onderhoud. “We verlangen bij de aanvraag ook een instralingsrapport. Hierin wordt een legplan overlegd en een schatting van de verwachte opbrengst van de panelen. De eisen aan de ondergrond zijn gericht op een langdurig probleemloos, dus duurzaam, gebruik. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de zonnepanelen op het dak worden geïnstalleerd en dat een jaar later de dakbedekking moet worden vernieuwd. Tevens willen wij een overzicht van het te verwachten onderhoud. Het milieu dient bij het project vanzelfsprekend zo min mogelijk te worden belast.”

“Belangrijk aandachtspunt is ook de arbeidsomstandigheden tijdens de montage van de panelen, en de montage zelf,” aldus Van der Eijk. “Dat betekent dat we eisen stellen aan het verwerkende bedrijf. We letten daarbij op de certificering van het bedrijf en het opleidingsniveau van het personeel. Ook kijken we naar eventuele ongelukken in het verleden en proberen we in kaart te brengen hoe het bedrijf daar mee om is gegaan.”

“Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het project gedurende bouw zorgvuldig door onze medewerkers gemonitord. Ook hier geldt dat we niet de projecten zelf bezoeken maar ons wel via de diverse bronnen laten informeren over de voortgang van het werk. Tenslotte dient er een opleverrapport te worden opgesteld waarin dient te zijn vastgelegd hoe aan de eisen van financiering is voldaan.”

Maatschappelijk verantwoord

Van der Eijk: “Een goede voorbereiding en volledige documentatie is dus noodzakelijk. Daardoor zijn we na verloop van tijd bij de gerenommeerde partijen bekend en bestaat een aanvraag voor een groot deel uit een herhaling van zetten. Dat punt is momenteel nog niet altijd bereikt. Wij hopen met onze inspanningen bij te kunnen dragen aan grootschalige toepassing van zonne-energie (op de daken en in zonneparken), op projecten die volledig op een maatschappelijk verantwoorde manier worden gerealiseerd.

“Onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn houdt ook in dat we voortdurend op zoek moeten gaan naar nieuwe mogelijkheden en instrumenten die wij als bank kunnen gebruiken - zoals de financiering van het Nationaal Energiebespaarfonds, dat energiebesparing van woningen mogelijk maakt, en investeringen in projecten van partners. We staan wat dat betreft nog aan het begin van de ontwikkelingen.