Zoeken

Roofs 2015-10-14 “Overheid moet sanering asbestdaken beter faciliteren!” (premium)

Per 2024 is wordt het verbod op asbestdaken van kracht. Dat is nog iets meer dan acht jaar. Zal tegen die tijd ook werkelijk alle asbest van de daken zijn verdwenen en zo ja, hoe organiseren we dat dan? “De overheid moet meer de regie nemen anders halen we 2024 niet,” zegt commercieel manager Jasper Kosters van inspectiebureau Oesterbaai.

Tijdens het Nationale Daken Event (27-28 januari 2016) zal Kosters namens Oesterbaai over deze thematiek komen te spreken, aan de hand van de actuele stand van zaken. Op dit moment signaleert hij dat de markt in de startblokken staat, maar dat partijen afwachten: “Er is behoefte aan duidelijkheid!”

Oesterbaai is met landelijk vijf vestigingen het grootste inventarisatie- en inspectiebureau van Nederland op het gebied van o.a. asbest, sloop en trillings- en deformatie­metingen. Het bedrijf is onderdeel van de Shield Group, wat weer onderdeel uitmaakt van de Acta Holding. Daarmee is het een zusterbedrijf van Kiwa. Op deze manier kan ook op een goede manier worden samengewerkt met BDA Dakadvies, dat immers onderdeel is van Kiwa. “Wij richten ons op de ontzorging van de opdrachtgever,” opent Kosters het gesprek. “Wij kunnen het gehele proces van inventarisatie tot en met sanering verzorgen of, in overleg met de opdrachtgever, onderdelen daarvan. Wij hebben alle expertise en certificaten in huis om dat op een goede manier te kunnen doen. Wij hebben daarnaast een aantal tools ontwikkeld die de opdrachtgever helpen bij het in kaart brengen van de hoeveelheid asbest op de daken, en bij het monitoren van de voortgang van de sanering: desgewenst niet alleen op de daken, maar in alle onderdelen van het pand.”

2024

“Het jaartal 2024 is dertig jaar na de inwerkingtreding van het asbestverbod in 1994, vanuit de gedachte dat de laatst aangebrachte asbestdaken dan het einde van de economische levensduur hebben bereikt. Maar veruit het merendeel van de asbestdaken is ouder dan dertig jaar. Met het ouder worden van deze daken groeit ook de kans dat de asbest in de atmosfeer komt doordat het cement, dat in de meeste gevallen als bindmiddel is gebruikt, in bindingslracht afneemt en de kans dat asbestvezels vrijkomen groeit. De noodzaak tot vervanging van de asbestdaken staat niet ter discussie. Asbest zorgt met enige regelmaat voor sociale onrust, het komt met enige regelmaat voor dat als gevolg van brand asbest vrijkomt in bewoond gebied, met alle gevolgen van dien.”

“Het is dus een goede zaak dat de politiek een grens heeft getrokken en heeft bepaald dat in 2024 alle asbest van de daken moet zijn verwijderd. Deze wetgeving roept wel nieuwe vragen op, want hoe gaan we dit bereiken? We hebben nog iets meer dan acht jaar en de hoeveelheid op de daken aanwezige hoeveelheid asbest is aanzienlijk groter dan de markt met de huidige capaciteit kan saneren. Hoe zal na 2024 worden gehandhaafd? Veel opdrachtgevers kijken momenteel de kat uit de boom. We komen net uit een economisch zware tijd, men zit er niet op te wachten om een dergelijke investering te doen.”

“Ik kan iemand anders wel vertellen dat hij een nieuwe auto moet kopen, maar als ik er niet bij vertel waarom hij dat moet doen, wat de nadelen zijn van de oude auto, wat de voordelen van de nieuwe auto – en wie een nieuwe auto koopt wil hem zien en voelen, wil er een beleving bij hebben. Dat is in dit geval niet anders. De markt heeft daar een taak in en doet zijn best hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. De overheid heeft hier ook een taak in en op dit moment geeft ze daar naar mijn mening te weinig invulling aan.”

Stimuleringsprogramma

“De overheid laat de invulling van de wetgeving over aan de markt. De verschillende marktpartijen zijn er in principe klaar voor om aan de slag te gaan maar het tempo is te traag. En dat komt omdat er onvoldoende duidelijkheid is voor opdrachtgevers over de noodzaak om daadwerkelijk te investeren in het in kaart brengen welke asbestdaken men heeft en de sanering daarvan. De overheid is de enige die deze duidelijkheid kan – en moet – verschaffen. Er moet aanvullend een planning zijn waarmee inzichtelijk wordt hoe we de deadline van 2024 gaan halen. Men moet bij één loket terecht kunnen om informatie te krijgen.”

“En er moet een stimuleringsprogramma komen. Daarmee bedoel ik niet per se dat de overheid de portemonnee moet trekken. Maar zorg er wel voor dat opdrachtgevers in de diverse sectoren getriggerd worden de noodzakelijke maatregelen te nemen: dat er inzicht komt in de te saneren hoeveelheid, dat hierop wordt gebudgetteerd, dat prioriteiten worden vastgesteld en dat er een plan van aanpak komt. Het is inderdaad aan de markt om invulling te geven aan de nieuwe wetgeving. Maar het is de taak van de overheid om de nieuwe wetgeving te faciliteren.”

Tools

Zelf heeft Oesterbaai voor de opdrachtgever diverse tools ontwikkeld waarmee gebouweigenaren in kaart kunnen brengen welke daken in het bestand gesaneerd moeten worden, namelijk EVA (Extrapolatie Variabele Asbestgegevens). Deze ‘asbestkaart’ is een grafische weergave van de daken in het bestand. Met behulp van kleuren wordt inzichtelijk gemaakt welke daken asbest bevatten, en wat het risicogehalte is. Tijdens de sanering worden de kleuren aangepast, tot als het goed is de hele kaart groen is. We hebben ook een tool beschikbaar waarbij ook van andere gebouwdelen inzichtelijk wordt gemaakt of, en zo ja in welke mate, asbest aanwezig is. Denk daarbij aan binnenwanden, vloeren, rioolbuizen, etc.

Een gesaneerd asbestdak moet weer een nieuwe dakbedekking krijgen. Daar ligt een grote uitdaging voor de dakenbranche, een goede samenwerking met de betreffende partijen uit de dakenbranche is essentieel om op een verantwoorde manier de deadline te halen. Roofs zal u hiervan op de hoogte houden.