Zoeken

Roofs 2016-04-16 Sloop van teerhoudende dakbedekkingen

Sloopwerkzaamheden

Naar aanleiding van de reacties op de column van Theo Wiekeraad in Roofs januari 2016 publiceert Roofs een uitgebreider artikel over de sloop van teerhoudende dakbedekkingen, zoals mastiek. Waar moet men op letten en waarom?

In de bewuste column gaf Theo Wiekeraad aan dat in de markt nog onvoldoende bekend is dat bij de sloop van mastiek dakbedekkingen vergaande maatregelen nodig zijn om de medewerkers en de omgeving te beschermen. Waarom is dit zo?

Tamara Onos, arbeidshygiënist, Auxilium HSE.

Het gaat om oude teerlagen die polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) bevatten, dit zijn vrijwel alle oude mastieken dakbedekkingen. PAK’s ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van diverse koolstof bevattende materialen. Daartoe behoren onder andere fossiele brandstoffen, voedingsmiddelen en hout. PAK’s worden bijvoorbeeld gevormd bij het aanbranden van voedsel, het verstoken van brandstof en het zit ook in sigarettenrook. Ze kunnen in het lichaam worden opgenomen door inademing, inslikken en door huidopname. PAK’s zijn kankerverwekkend en daarom zijn werkzaamheden met teerlagen die PAK bevatten opgenomen op de lijst van kankerverwekkende stoffen en processen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het werken met deze stoffen en processen gelden speciale regels en verplichtingen.

Registratie

Wat zijn deze regels en verplichtingen? Buiten de gangbare verplichtingen voor gevaarlijke stoffen, geldt voor kankerverwekkende stoffen/processen een aantal aanvullende registratieverplichtingen. Zo dient geregistreerd te worden hoeveel kankerverwekkende stof in een jaar is verwerkt (uitgedrukt in het aantal kilo verwijderd teer- of asbesthoudend dak­bedekkingsmateriaal). Ook geldt een verplichting het aantal medewerkers dat aan de stof is blootgesteld te registreren, als ook het soort werkzaamheden en een overzicht van de preventieve maatregelen en gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die zijn toegepast om blootstelling te voorkomen of te minimaliseren. Hiervoor kan de project RI&E of het V&G-plan worden gebruikt. Ook dient een lijst van medewerkers die de werkzaamheden hebben uitgevoerd te worden bijgehouden.

Formeel moet bij het werken met kankerverwekkende stoffen ook worden vermeld wat de reden is dat de stof niet vervangen kan worden door een minder schadelijke stof. In het geval van het verwijderen van de oude dakbedekking is die vraag natuurlijk niet te beantwoorden: juist het vervangen van de dakbedekking heeft de blootstelling tot gevolg.

Voorbereiding

Tijdens de prijsvorming dient het offrerende bedrijf informatie over de aanwezigheid van teerhoudende materialen te verkrijgen. Zowel de opdrachtgever als het offrerende bedrijf hebben hierin een inspanningsverplichting. In de offerte en de project-RI&E dient gewezen te worden op het protocol voor het verwijderen van teerhoudende materialen en wat van de opdrachtgever wordt verwacht. Een sloopmelding is verplicht. Dit betekent dat er voorafgaand aan de werkzaamheden een sloopplan moet worden opgesteld. Hierin is omschreven welke technische en/of organisatorische maatregelen worden toegepast en welke PBM’s zullen worden gedragen om gezondheidsschade te voorkomen. Ook dient te worden omschreven op welke wijze deze maat­regelen worden toegepast. Het sloopplan omvat alle directe en indirecte werkzaamheden, inclusief het tijdelijk opslaan en afvoeren van de materialen. Het sloopplan maakt deel uit van het V&G-plan.

Per project dient door het uitvoerende bedrijf een projectdossier te worden bijgehouden. Dit projectdossier dient te bevatten:

  • Projectinformatie (adres, plaats, uitvoeringsperiode);
  • Welke personen werkzaam waren op het project;
  • Welke werkzaamheden zij hebben uitgevoerd en wanneer dit was;
  • Aard van de werkzaamheden en de tijdsduur daarvan;
  • Hoeveelheid teerhoudend dakbedekkingsmateriaal dat is verwerkt;
  • Welke maatregelen zijn genomen om blootstelling te ­voorkomen.

Tevens dienen de belanghebbenden te worden geïnformeerd. Dit is in principe een taak van de opdrachtgever: het uitvoerende bedrijf zorgt ervoor dat de opdrachtgever alle benodigde informatie ontvangt. Het uitvoerende bedrijf ontvangt vervolgens van de opdrachtgever een bewijs van het feit dat de opdrachtgever het publiek heeft geïnformeerd.

Uitvoering

De maatregelen die dienen te worden genomen om de omgeving te beschermen behelzen o.a. het afzetten van de omgeving. Dit geschiedt doorgaans met behulp van hekken, die op een zodanige afstand worden geplaatst dat er geen gevaar optreedt voor de gezondheid en veiligheid van derden (omwonenden, omstanders en passanten). De afvalcontainer dient volledig te worden gesloten/afgedekt en mag niet zonder directe noodzaak worden geopend (en ook in dat geval dient de container direct weer te worden gesloten).

Naast de maatregelen ter voorkoming van blootstelling die in de project-RI&E zijn bepaald, geldt tijdens de werkzaam­heden ook een set aanvullende maatregelen:

  • Niet eten, drinken en/of roken tijdens het werk. Voor elke pauze dienen de handen te worden gewassen. Dit om inslikken van PAK door hand-mond-contact te voorkomen;
  • Alle personen die in contact kunnen komen met teerhoudend materiaal of vrijkomend stof dragen stofdichte wegwerpoveralls;
  • Tijdens het omkleden wordt voorkomen dat de normale kleding wordt verontreinigd met teerhoudend stof;
  • Alle personen die in contact kunnen komen met teer­houdend materiaal of vrijkomend stof dragen adem­bescherming met een P3 filter.

Meer informatie is te vinden in de Arbocatalogus Platte Daken.