Zoeken

Roofs 2016-04-32 Wat is essentieel bij uitvoering van het Asbestdakenverbod? (premium)

Asbest

Asbest kan de uitvoering of de voorbereiding van werkzaam­heden behoorlijk verstoren. Gevolg is vaak: oponthoud, onverwacht hogere kosten, maar ook extra risico. Is dat te voorkomen?

Jasper Kosters, Oesterbaai

Het is een veelbesproken onderwerp bij het Asbestdakenverbod: hoe krijg je nu in beeld welke asbestdaken de komende tijd vervangen moeten worden? En wat mag je nu wel doen, en wat juist niet? Kijk je naar de grote impact van het Asbestdakenverbod, dan is (totaal)inzicht wel de grote winst, die nu te behalen is. Echter, goede oplossingen zijn nog niet zo makkelijk voorhanden. Het kan wel met een zogenaamd ‘asbest vastgoedregister’ Jasper Kosters, van ingenieursbureau Oesterbaai en kwartiermaker van het Platform Asbestdaken, legt de betekenis daarvan uit voor opdrachtgevers en de dagelijkse praktijk.

Een vastgoedregister is specifiek ingericht om asbest in woningen, gebouwen of andere objecten inzichtelijk te maken. Het is met name geschikt voor opdrachtgevers, die regelmatig te maken hebben met asbestsituaties en asbestrisico’s, zoals woningcorporaties, winkelketens of grotere organisaties. En ook overheden, die een stimulerende rol vervullen bij de realisatie van het Asbestdakenverbod, willen weten waar ze aan toe zijn in hun regio. Er is behoefte aan een totaalplaatje: allereerst om de uitgangssituatie helder te krijgen, daarna voor de voortgangsbewaking en later voor de handhaving van het Asbestdakenverbod.

En voor de dakenbranche geldt: waar de opdrachtgevers hun asbestzaken goed in beeld hebben, komen óók de uitvoerende aannemers niet voor onverwachte problemen te staan.

Kort gezegd is het vastgoedregister een online tool, waarin alle belangrijke asbestgegevens kunnen worden samengevoegd en beheerd. In de praktijk merken wij nu al dat organisaties baat hebben bij zo’n asbestregister en dat zij daarmee gerichter kunnen werken. Om een indruk te geven van de opzet van het vastgoedregister:

  • Totaaloverzicht vastgoedbezit;
  • Locaties en toepassingen, waarin zich asbest bevindt;
  • Omvang, conditie en bereikbaarheid daarvan;
  • Risicogegevens;
  • Historie en status van asbestinventarisaties en -werkzaamheden;
  • Voortgang jaarlijkse doelstellingen.
  • Planningsgegevens e.a.

Zo’n volledig en actueel overzicht schept duidelijkheid en zorgt ervoor dat werkprocessen proactief op elkaar zijn af te stemmen. Moet er asbestverwijdering gepland worden bij dakenonderhoud of bij een vervanging? Of welke volgorde is efficiënt in een bepaalde woonwijk of in een stedelijke omgeving? Helemaal wanneer het Asbestdakenverbod eenmaal in volle vaart moet worden uitgevoerd, biedt totaalinzicht uitkomst.

Planmatig aanpakken

Asbest managementinformatie wordt zodoende als het ware ‘naar voren gehaald’ in het proces. Dat voorkomt problemen achteraf en leidt tot minder risico’s (veiligheidsrisico’s, maar ook financiële, planmatige of zelfs aansprakelijkheidsrisico’s). Randvoorwaarde is wel dat er een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden of dat deze alsnog tijdig gepland staat. Asbestdaken planmatig en proactief aanpakken, levert organisaties zonder meer voordeel op in de komende tijd. De managementinformatie biedt daarvoor een goede basis. Dat geldt voor individuele organisaties, maar ook in de breedte: samenwerking in de keten is noodzakelijk om het Asbestdakenverbod in zijn totale omvang te kunnen realiseren.

Naast de asbestdakenvervanging zijn er meer voorbeelden, waarin asbestrisico’s een rol spelen: bij calamiteiten zoals brand, bij klachten of storingen, onderhoud of renovatie en bij sloop. Dus een vastgoedregister is breder bruikbaar dan puur voor de asbestdaken.

Informatie over asbestveiligheid is belangrijk voor alle betrokkenen. Vaak loopt het knel wanneer uitvoerende partijen verdachte of onveilige asbestsituaties aantreffen en het werk stilgelegd moet worden. De opdrachtgever heeft hierin een verantwoordelijkheid, maar het is verstandig het ook als uitvoerende partij te checken: is er sprake van asbest bij geplande werkzaamheden en is dat daadwerkelijk gecontroleerd? Waarschuw een klant als deze (mogelijk) te maken heeft met een asbestdak; misschien weet de klant dat zelf niet.

Voorlichting en scholing

In de komende tijd komt de dakenbranche uiteenlopende asbestveiligheidssituaties tegen. Ons advies: blijft u alert op asbesthoudend materiaal en de risico’s. Zorg voor goede veiligheidsmaatregelen en geef medewerkers of collega’s voorlichting over de risico’s en de situaties, waarmee zij in aanraking kunnen komen. Herhaal dit zo nodig regelmatig om het bewustzijn bij medewerkers te vergroten. Asbest­verwijdering vraagt om een professionele aanpak. Naarmate asbest meer veroudert en verweert, is er toenemend risico op verspreiding van asbestvezels naar de leef- en werkomgeving.

Ook valt te denken aan een cursus of toolbox Asbestherkenning voor medewerkers en leidinggevenden. In de praktijk gebeurt het nog altijd dat dakdekkers bijvoorbeeld mate­riaal verwijderen, maar niet precies weten of ze met asbest te maken hebben, en hoe ze dat materiaal moeten behandelen. Het asbestdakenverbod gaat gelden voor alle soorten asbestdaken, die in contact staan met de buitenlucht: golfplaten en dakleien. Echter, niet iedereen weet dat u ook bij bitumen alert moet zijn. In bitumen kan in het verleden asbest zijn verwerkt en bij vervanging kan dat een risico inhouden.

Is 2024 haalbaar?

Op de huidige en geijkte manier niet. Branchebreed is er onvoldoende beschikbare mankracht (onderzoekers en saneerders). En het reguliere traject van onderzoek tot aan oplevering duurt onnodig lang voor asbestdaken. Haalbaar wordt het wel door werkmethodes te ontdoen van onnodige ballast als het gaat om onderzoek en sanering van specifiek de asbesthoudende dakbedekking. De oplossing en onze uitdaging? Out-of-the-box gaan denken en de huidige werkwijzen aanpassen. En daarbij de link te leggen naar kansen, zoals voor Asbest & Energie.