Zoeken

Roofs 2016-04-36 “Einde strijdige en discutabele certificaten in het erkende stelsel” (premium)

Certificering

De laatste tijd duikt er regelmatig berichtgeving op omtrent het ­beëindigen van ‘strijdige en discu­tabele certificaten in het erkende ­stelsel’. Er heeft hierover al eens een artikel in de Cobouw gestaan, er is een brief van minister Blok aan de Tweede Kamer in omloop over dit onderwerp en de meest recente berichtgeving is een brief van ­Stichting Bouwkwaliteit (SBK) van 22 maart jl. wat dan direct wordt overgenomen op diverse websites, zoals die van Bouw- en Woningtoezicht.

Marco de Kok

Wat houdt het ‘beëindigen van strijdige en discutabele certificaten in het erkende stelsel’ nu eigenlijk in? We moeten deze vraag eigenlijk in twee delen knippen en beantwoorden, te weten: wat zijn strijdige en discutabele certificaten en wat betekent het beëindigen hiervan in het erkende stelsel?

Voor de strijdige en discutabele certificaten moeten we even terug naar 1 juli 2013, toen de Construction Products Regulation (CPR) van kracht werd. In deze CPR staat een artikel dat de essentiële eigenschappen die middels CE-markering naar de markt gecommuniceerd worden, niet nog eens met een (nationale) kwaliteitsverklaring/keurmerk herhaald mogen worden. Na veel discussies met het ministerie BZK is, om certificaathouders te beschermen tegen mogelijke sancties van de Nederlandse toezichthouder op CE-markering (IL&T), besloten om per 1 januari 2015 alle essentiële eigenschappen uit de KOMO certificaten te schrappen. Dit is dus ook gebeurd bij de voor de dakenbranche relevante certificaten, zoals KOMO certificaten voor dakbedekking en dakisolatie. IL&T heeft nadien een inventarisatie gemaakt van Beoordelingsrichtlijnen en certificaten die mogelijk nog steeds strijdig zouden zijn met de CPR en heeft dit gerapporteerd aan minister Blok. Daarop heeft minister Blok gezegd dat al deze discutabele Beoordelingsrichtlijnen voor 1 maart 2016 aangepast moeten zijn of anders uit het erkende stelsel gehaald zullen worden. Dit is waar SBK in haar brief naar refereert.

Maar bij het verwijderen van de essentiële eigenschappen uit de certificaten per 1 januari 2015 is het merendeel (70%) van de Beoordelingsrichtlijnen toen al uit het erkende stelsel gehaald, zo ook die van dakbedekkingsmaterialen en dakisolatie. Vervolgens heeft KOMO besloten om ook de resterende niet afdoende aangepaste BRL-en uit het erkende stelsel te halen. Dit betekent dat KOMO geen enkele relatie met de overheid meer heeft en dus een volledig privaat keurmerk geworden is. Dit maakt de discussie over Keurmerken en CE-markering mogelijk ook iets eenvoudiger.

Maar wat voor gevolgen heeft het beëindigen van de Beoordelingsrichtlijnen en certificaten in het erkende stelsel? Het gaat hierbij om de aansluiting met het Bouwbesluit. Een “pre 2015” KOMO certificaat, wat toen een attest-met-productcertificaat heette, had een Bouwbesluit aansluiting die door de overheid erkend was. Dat betekende dat een vergunningsverlenende instantie een KOMO certificaat moest accepteren als bewijs dat aan het Bouwbesluit voldaan werd. De ‘na 2015’ KOMO certificaten, die nu Kwaliteitsverklaring heten, hebben nog steeds die Bouwbesluitaansluiting, maar omdat deze niet meer door de overheid erkend wordt, moeten de vergunningsverlenende instanties een KOMO certificaat niet meer als bewijs accepteren, maar mogen ze dat nog wel. Het College van Deskundige ISDA (Dakbedekking en Isolatie) heeft eind 2014 al besloten de Beoordelingsrichtlijnen uit hun portfolio allemaal uit het erkende stelsel te halen. Verwacht werd dat de beëindiging van de erkenning geen invloed zou hebben op de acceptatie en waardering van KOMO certificaten. De praktijk leert inmiddels dat deze verwachting ook klopt.

Branches of Colleges van Deskundigen die mogelijk toch nog een erkende Bouwbesluitaansluiting wensen, wordt die mogelijkheid toch ook nog geboden. Dit wordt dan niet op KOMO-niveau gedaan, maar op Certificatie-Instelling niveau. De Certificatie-Instelling schrijft dan op verzoek een aansluitdocument voor een bepaald materiaal, die door SBK beoordeeld dient te worden. Keurt SBK de aansluiting goed, dan volgt een verklaring van Erkende aansluiting, met dezelfde status als de vroegere Erkenning. De vraag is alleen hoeveel branches van deze mogelijkheid gebruik zullen maken nu gebleken is dat er geen inbreuk is gedaan aan de acceptatie en waardering van de KOMO certificaten zonder erkenning.

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat bij de toekomstige invoering van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) de erkenning van de Beoordelingsrichtlijnen met een Bouwbesluitaansluiting niet meer nodig is: de kwaliteitsborging wordt volledig privaat. In feite is KOMO met de beëindiging van het erkende stelsel al aan het voorsorteren op de nieuwe wet (Wkb).