Zoeken

Roofs 2016-04-59 Lichtspecial: Zijn dakramen en andere daglichtvoorzieningen vergunningsvrij?

Het plaatsen van een daglichtvoorziening is aan voorwaarden en eisen gebonden, om de veiligheid van de gebruiker en de omgeving te waarborgen, en omdat rekening moet worden gehouden met inpassing in de omgeving. Wanneer is het plaatsen van een voorziening vergunningsvrij, en wanneer is men vergunningsplichtig?

Het plaatsen van een daglichtvoorziening is vergunningsvrij wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De daglichtvoorziening steekt niet meer dan 0,6 meter uit ten opzichte van het dakvlak. Indien de voorziening in een zichtgedeelte wordt geplaatst kunnen welstandseisen gelden. Hierover dient bij de gemeente informatie te worden ingewonnen.
  2. De zijden van de daglichtvoorziening moeten overal meer dan 0,5 meter van de randen van het dakvlak of het platte dak liggen.

In deze gevallen zijn het bestemmingsplan en de welstandseisen niet van toepassing. De overige regelgeving (het Bouwbesluit, met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wel.

Omgevingsvergunning

Indien niet aan alle voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen wordt voldaan, zijn het bestemmingsplan en de welstandsnota relevant. In dat geval dient in principe een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Hierin heeft de overheid de regels voor de ruimtelijke ordening vastgelegd. De verschillende bestemmingen van de gebouwen (kantoor, winkel, woning), en de bijbehorende regels voor het gebruik en de bouw zijn hierin vastgelegd. In de welstandsnota is zoals bekend vastgelegd aan welke eisen het uiterlijk van het gebouw dient te voldoen.

In de meeste gevallen zal een aanvraag voor een omgevingsvergunning verlopen volgens de reguliere procedure. Bij deze procedure worden de volgende stappen doorlopen:

  • Via www.omgevingsloket.nl of de (website van de) gemeente wordt een aanvraag ingediend.
  • Aan de hand hiervan beoordeelt de gemeente de aanvraag op basis van de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit de welstandsnota. Het plan wordt verder getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).
  • Binnen acht weken laat de gemeente weten of de omgevingsvergunning wordt verstrekt.

Naast een omgevingsvergunning voor het bouwen kan men te maken krijgen met andere toestemmingen. Zo is een situatie denkbaar waarbij voor het bouwen geen omgevingsvergunning nodig is, maar wel voor andere werkzaamheden, zoals sloopwerkzaamheden. Daarom is het verstandig om in geval van twijfel contact op te nemen met de gemeente.