Zoeken

Roofs 2016-06-26 Joep Jansen is nieuwe projectleider Sectorplan BIKUDAK

Sectorplan BIKUDAK

Per 1 februari 2016 is Joep Jansen ­aangesteld als de nieuwe projectleider van het Sectorplan BIKUDAK. Hij volgt daarmee Jos van der Borgt op, die met pensioen is gegaan. Roofs stelt hem aan de markt voor en brengt met hem de stand van zaken in kaart.

In januari werd bekend dat het Sectorplan BIKUDAK, dat is ingezet om de gevolgen van de Kredietcrisis het hoofd te kunnen bieden, een vervolg krijgt in het zogeheten Sectorplan BIKUDAK 2. Jos van der Borgt was naast zijn werkzaamheden voor de SBD ook projectleider van het sectorplan. Over zijn opvolging binnen de SBD wordt nog nagedacht, de begeleiding van het Sectorplan moest echter direct worden geregeld. Joep Jansen is door SF Bikudak aangesteld om het Sectorplan BIKUDAK 1 af te ronden; dit zal nog tot en met mei 2017 in beslag nemen. Tevens zal hij het Sectorplan BIKUDAK 2, dat per 1 mei 2016 is ingegaan, uitvoeren.

Jansen is van huis uit historicus maar in zijn werkende leven vervulde hij voornamelijk beleidsfuncties. Hij was jarenlang bij Fundeon als manager actief, en o.a. betrokken bij het lopende Sectorplan Bouw. Per 1 juli 2015 is Jansen actief als zelfstandig adviseur. Fundeon en Arbouw gaan per 1 juli dit jaar op in het nieuwe kenniscentrum voor duurzame inzetbaarheid Volandis. Vanwege zijn relaties met de dakenbranche kwam hij in beeld om Van der Borgt op te volgen als projectleider van het Sectorplan BIKUDAK. Jansen zal dit jaar circa de helft van zijn werktijd besteden aan het projectleiderschap voor de sectorplannen. Naast deze activiteiten besteedt hij de rest van zijn werkweek als projectleider van de campagne ‘Wie klaart de klus’, gericht op instroom van mensen met een arbeidsbeperking in de bouw, en de sectorplannen van betonreparateurs en steigerbouwers.

Stand van zaken Sectorplan BIKUDAK 1

Zoals bekend behelst het Sectorplan BIKUDAK 1 vijf maatregelen die erop zijn gericht het personeelsbestand binnen de dakenbranche in aantal, kwaliteit en gezondheid op peil te houden. Kort gezegd wordt de instroom daarom gestimuleerd en de uitstroom wordt d.m.v. loopbaanbegeleiding zo laag mogelijk gehouden. De maatregelen lopen al een tijdje, het is dus tijd voor een evaluatie. De vijf maatregelen zijn:

  1. Dakpaspoort
  2. Stimuleren instroom
  3. Scholing werkenden
  4. Monitoring inzetbaarheid
  5. Sociale innovatie

Dakpaspoort

Met de invoering van het Dakpaspoort loopt de dakenbranche voorop in de bouwbranche. Het betreft een app waarmee de dakdekker, maar ook de bedrijven, zich direct kunnen identificeren als werkend onder de CAO BIKUDAK en als bonafide bedrijven en werknemers. Op termijn zullen ook zzp’ers in de branche het Dakpaspoort kunnen krijgen. Ook kan de dakdekker direct zijn competenties laten zien aan de hand van een overzicht van de gevolgde cursussen en opleidingen. Zie voor meer informatie hierover de eerdere artikelen in Roofs juli 2014 en april 2015. Jansen: “Het Dak­paspoort is bedoeld om ‘wildgroei’ tegen te gaan en oneerlijke concurrentie te voorkomen. Het Dakpaspoort is ook nog niet geheel uitontwikkeld, wenselijk is dat er een link komt met de bedrijfstakeigen regelingen. Beoogd is ook om het Dakpaspoort als gelijkwaardig alternatief voor het in de bouwsector in ontwikkeling zijnde Bouw ID te kunnen gebruiken. Het hebben van het Dakpaspoort vloeit voort uit de CAO BIKUDAK maar is geen CAO-verplichting. We willen namelijk een breed draagvlak en een dergelijke verplichting zou wel eens averechts kunnen werken. Gevolg is wel dat het gebruik van het Dakpaspoort nog achterblijft bij onze verwachtingen. We zullen daarom aanvullende acties organiseren om het Dakpaspoort onder de aandacht te brengen bij alle bedrijven en werkenden in de sector. Deze zullen na de zomer worden uitgevoerd.

Instroom

De maatregelen ter stimulering van de instroom en het behoud van jong en gekwalificeerd personeel (zie Roofs november 2014) zijn succesvol geweest. Het gaat hierbij o.a. om vergoedingen voor werkgevers die leerling dak­dekkers van Tectum een praktijkplaats geven. Mede dankzij het sectorplan zullen in deze periode in totaal ruim 300 dakdekkers bij Tectum een BBL 1, 2, of 3 - diploma ontvangen, wat betekent dat de instroom weer zo goed als op het niveau van vóór de crisis zit.

Scholing werkenden

Loopbaanbegeleiding is een belangrijk instrument om het personeel voor de dakenbranche te behouden. Een bedrijf dat serieus met de eigen werkzaamheden bezig is, moet voor zichzelf in kaart brengen waar het naartoe wil en welke competenties nodig zijn om dit te bereiken. Er is kortom een bedrijfsopleidingsplan nodig. Op basis hiervan kan per medewerker worden bekeken wat de ambities en mogelijkheden zijn en aan de hand hiervan kan een individueel opleidingsplan worden opgesteld. Vervolgens is het zaak deze twee op elkaar af te stemmen, mede middels bijscholing. In het Sectorplan BIKUDAK was de ambitie geformuleerd om 3000 scholingsdagen aan bijscholing te besteden. We kunnen op dit moment melden dat dit aantal zo goed als gehaald is. Ook de EVC trajecten en de omscholingstrajecten bij dreigende arbeidsongeschiktheid zitten goed op koers.

Monitoring inzetbaarheid

Om verschillende redenen kan in de loop van een carrière blijken dat het vak dakdekken voor de betrokken persoon niet op een goede manier tot zijn pensioen uitgeoefend kan worden. Het is daarom verstandig om de inzetbaarheid van het personeel blijvend te monitoren. SBD organiseert voorlichtingsbijeenkomsten op de bedrijven. Er worden in totaal landelijk 25 bijeenkomsten gepland. Daarnaast organiseert Tectum circa 100 werkvermogensscans, die mede tot doel hebben per persoon te achterhalen hoe de huidige werkpraktijk wordt ervaren en wat de perspectieven zijn.

Sociale innovatie

Sociale innovatie wordt bereikt door het tonen en bespreken van ‘best practices’. Dit zijn goede voorbeelden van omgang tussen bedrijven en werknemers, die bij de bedrijven zelf zijn opgehaald. Met het symposium ‘Op grote hoogte’ op 13 april 2016 (zie Roofs mei 2016) en de publicatie van de gelijknamige uitgave is hier voor een groot deel invulling aan gegeven. Deze uitingen waren vooral op de werkgever gericht. Momenteel wordt overleg gevoerd met de bonden om te bekijken hoe de werknemers het beste met de goede voorbeelden te bereiken zijn.

Sectorplan BIKUDAK 2

Per 1 mei 2016 is het vervolg van het eerste Sectorplan van start gegaan. Insteek van het tweede Sectorplan is het vervullen van vacatures in de branche. De volgende twee maatregelen spelen hier concreet op in:

  1. Vervulling vacatures via opleidingen
  2. Vervulling vacatures door ‘van werk naar werk ­trajecten’(Transitiehuis)

Vervulling vacatures via opleidingen

Vacatures kunnen alleen vervuld worden door mensen die goed geschoold zijn. Daarom speelt scholing (net als in het eerste Sectorplan) een grote rol en zijn opnieuw vergoedingen voor werkgevers beschikbaar die leerlingen van Tectum een praktijkplaats aanbieden. Via de opleidingen van ­Tectum wordt op een directe manier de link tussen de leerling en de vacature gelegd. Deze regeling geldt voor leerlingen van 20 jaar en ouder.

Vervulling vacatures door ‘van werk naar werk ­trajecten’(Transitiehuis)

Het Transitiehuis is een geheel nieuwe maatregel en bedoeld voor werknemers die dreigen uit te vallen. Aan hen zal een ‘maatwerktraject’ worden geboden om te voorkomen dat ze in de WW komen. Inzet is om ze van ‘van werk naar werk’ te begeleiden.

In dit Transitiehuis worden deze werknemers opgenomen in een ‘detacheringspool’. Onderzocht wordt dan of een baan binnen of buiten de sector haalbaar is. Vanzelfsprekend heeft het onze voorkeur de dakdekkers binnen de sector te werk te stellen, maar soms zal het nodig zijn de uitstroom te begeleiden naar bijvoorbeeld een functie als verkeersregelaar of veiligheidsfunctionaris. Momenteel wordt gesproken over de spelregels voor het Transitiehuis en worden de vraagstukken en scenario’s in kaart gebracht. Het is de bedoeling om na de zomer met het Transitiehuis van start te gaan.

Vanzelfsprekend houdt Roofs u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.