Zoeken

Roofs 2016-07-74 Werken op hoogte: Veilig werken met de hoogwerker

Bij gebruik van een hoogwerker mag voor zich spreken dat dit op een veilige manier moet ­gebeuren. De (persoonlijke en financiële) ­gevolgen van een ongeluk zijn groot. Daarom in dit artikel een overzicht van de belangrijkste ­aandachtpunten voor het veilig gebruik van een hoogwerker, zoals beschreven door VSB, FOSAG en de Vereniging ­Verticaal Transport.

Het is belangrijk dat er, vóórdat er wordt gestart met het werken met de hoogwerker, wordt gecontroleerd of zowel de hoogwerker zelf als de ondergrond in orde is. Zo dient de hoogwerker te worden nagelopen op beschadigingen, losse bouten, slijtage en/of lekkages. Ook moet worden vastgesteld dat er voldoende brandstof, koelvloeistof en olie in de machine aanwezig is. Ook de accu moet worden gecontroleerd: is deze voldoende vol, en laadt deze op wanneer de motor wordt gestart? Het is raadzaam om vóór gebruik het bedieningssysteem, het hydraulisch systeem en de banden/rupsen na te lopen. Bij onvolkomenheden mag niet met de hoogwerker worden gewerkt en dient direct contact opgenomen te worden met de verhuurder. Volgens de Arbowet dienen mobiele arbeidsmiddelen jaarlijks te worden gekeurd door een deskundige.

Wat betreft werkterrein is het belangrijk dat de hoogwerker wordt opgesteld op schoon en vlak terrein, dat is ontdaan van losliggend puin, schroot, e.d. Denk ook aan obstakels zoals leidingen, sloten, kelders en putten. De grondslag moet voldoende stevig zijn (voldoende draagkracht hebben) en de ondergrond moet stabiel zijn. Bij een scheve ondergrond is het van belang dat de aanwijzingen van de fabrikant worden gevolgd. Let tevens op de directe omgeving: is deze vrij van verkeer (zijn de juiste wegafzettingen gebruikt), en is de directe omgeving vrij van hoogspanningsleidingen?

Ook tijdens het gebruik van de hoogwerker is er een aantal zaken dat in acht moet worden genomen om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Zo mag de machine uitsluitend worden bediend door een geïnstrueerd en deskundig persoon van 18 jaar of ouder. Dan nog mag deze de hoogwerker alleen gebruiken na schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Verplaatsen en gebruik

Het rijden over de openbare weg mag alleen onder toezicht. Bij het werk op de openbare weg moeten afzettingen worden gebruikt en het parkeren dient correct te gebeuren. Om misbruik te voorkomen, is het raadzaam om direct na het parkeren de sleutels uit het contact te verwijderen. Bij gebruik is het van belang dat de hoogwerker alleen wordt gebruikt waar hij voor is bedoeld. Dus niet voor hijswerkzaamheden, als stut, krik of het op hoogte brengen en/of houden van een voorwerp.

De gebruiker dient op de juiste wijze in en uit de bak te stappen en zich in de bak aan de juiste aanlijnpunten te zekeren. Het alleen werken met een hoogwerker kan alleen als het laag risicowerk betreft. Bij werk met meerdere personen in de bak mag vanzelfsprekend het maximale aantal personen in de bak niet worden overschreden. Misschien ten overvloede, maar praktijk leert dat het nog wel eens misgaat: klim niet op de leuning van de bak, gebruik geen trap en reik niet buiten de bak. Ook dient de werkbalk altijd gesloten te zijn. Wat betreft de belasting mag uiteraard de werklast niet worden overschreden en dient het gewicht zo gelijkmatig mogelijk over de werkbak te worden verdeeld.

Vóór het gebruik dient tevens een inschatting te worden gemaakt van de benodigde zwenkruimte. In de buurt van andere beweegbare machines is extra zorgvuldigheid geboden. Als het botsrisico groot is, dient er een coördinator te zijn die met alle betrokkenen communiceert. Bij windkracht 6 en meer, of bij opkomend onweer, mag niet met de hoogwerker worden gewerkt. Tenslotte is het verboden om op hoogte in en uit te stappen: bij het verlaten van de werkbak moet deze in de laagste positie zijn geplaatst.