Zoeken

Roofs 2016-10-30 Bewustzijn gevaren asbest moet worden vergroot

European Asbestos Forum 2016

Op 30 september en 1 oktober 2016 vond in het Krasnapolsky Hotel in ­Amsterdam het tweede European Asbestos Forum plaats. Het congres had als voornaamste doel om internationale contacten te leggen zodat ­samengewerkt kan worden aan de bewustwording van het ­probleem en maatregelen kunnen worden getroffen om asbest veilig te verwijderen.

Zoals bekend zijn asbestdaken in Nederland per 2024 verboden. Tegen die tijd moeten alle daken die asbest bevatten zijn vervangen. Nederland is hier wereldwijd een voorloper in, daarom houdt het buitenland goed in de gaten hoe in Nederland met de problematiek wordt omgegaan. Het European Asbestos Forum wordt jaarlijks georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en wordt bezocht door experts uit binnen- en buitenland.

Het meest indrukwekkend was de keynote speech van Mavis en Ray Nye uit Engeland. Mavis Nye werd in 2009 ge­diagnosticeerd met asbestkanker en de doktoren gaven haar nog slechts drie maanden te leven. Haar ziekte is hoogst waarschijnlijk veroorzaakt doordat ze jarenlang de stoffige werkkleding van haar echtgenoot Ray heeft gewassen. Uniek aan haar verhaal is dat ze, in weerwil van de sombere voorspellingen van de artsen, is genezen van de ziekte.

Nye is bijzonder actief in het vergroten van het bewustzijn rond het onderwerp. Ze houdt een weblog bij, schreef verschillende boeken en spreekt op congressen en bijeenkomsten, als ook het Engelse parlement. “Ook vandaag spreken experts voor een publiek van experts,” stelde ze. “Laten we deuren openen en gaan praten met de mensen op straat om zo het bewustzijn te vergroten van de risico’s van asbestvezels.”

Levensbedreigend

Wat die risico’s zijn, werd nader toegelicht door Marcel Brouns van Shield Group International. Het grootste risico zit hem in ‘losgebonden’ asbestvezels, asbest die niet vast zit aan het materiaal. Het inademen van asbestvezels is levensbedreigend omdat deze vezels zich in de luchtwegen vastzetten. Het lichaam maakt cellen aan om dit  lichaamsvreemde element te verwijderen maar omdat dit niet lukt ontwikkelen deze cellen zich tot kankercellen. Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting van de effecten van asbestvezels op het lichaam het artikel ‘Het werk ligt voor het oprapen’ in Roofs december 2015. Het Asbestverbod per 2024 gaat uit van de levensduur van 30 jaar van de asbestdaken, waarvan de laatste daken in 1994 zijn aangebracht.

Om het bewustzijn op dit gebied te vergroten, pleitte Mark Wit van ingenieursbureau Oesterbaai voor een informatiecampagne van de overheid. In België is dit al veel ­voortvarender opgepakt dan in Nederland. Hij zag ook een rol voor make­laars om huiseigenaren te informeren over de risico’s van asbest. Asbestsaneringen van Klasse 2 mogen alleen worden uitgevoerd door een SC-540-gecertificeerd bedrijf. Een organisatie als Schiphol heeft een zeer stringent asbestbeleid. Jeroen Kersten van Sodexo is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Dit is gericht op de voorkoming van blootstelling aan asbest voor alle passagiers en medewerkers op het vliegveld.

Aardbeving

De tijdens het ochtendprogramma besproken onderwerpen werden in de middag middels parallelsessies uitgediept. Naast de presentatie van verschillende innovatieve ­methoden om asbest te verwijderen, lichtte Ron Symonds van Royal Mail het asbestbeleid van een groot bedrijf toe, dat in veel van haar panden te maken heeft met asbest. Omdat sanering in alle panden op korte termijn niet haalbaar is, investeert het bedrijf in voorlichting en training van het personeel om op een veilige manier met het in de panden aanwezige asbest om te gaan. Heinz Kropiunik (Ateas) ging in op de grootschalige asbestsanering van het kantoor van de Verenigde Naties in Wenen.

Overigens is ook het asbest dat van de daken via het ­hemel­water in de bodem terechtkomt een probleem. ­Ingeborg Smit van de Antea Group ging hier tijdens het con­gres nader op in. Dit betekent dat in voorkomende gevallen niet alleen de asbestdaken moeten worden vervangen, maar ook de bodem moet worden gesaneerd. Arjen Eindhoven ging tenslotte in op de negatieve invloed van asbest op de waarde van vastgoed.

Indrukwekkend was ook het verhaal van Terry Coleman ­(Coleman Consulting) uit Nieuw Zeeland. Hij liet beelden zien van de aardbeving in Christchurch op 22 februari 2011, en de nasleep ervan. De beving verwoestte de stad grotendeels en kostte aan 185 mensen het leven. Coleman stelde dat het aantal slachtoffers in de toekomst nog zal stijgen
omdat met name de honderden hulpverleners zijn bloot­gesteld aan asbestvezels. In de paniek en de urgentie van de eerste uren na de beving is er onvoldoende nagedacht over bescherming tegen de inademing van asbestvezels. De organisatie van het congres stelde dat Nederland hier in verband met de aardbevingen in Groningen lering uit moet trekken.

Aan het slot van het European Asbestos Forum werd Mavis Nye voor haar activiteiten onder­scheiden met de Recognition Award. Ze ontving de award uit handen van organisator Yvonne Waterman en dagvoorzitter Hans van der Wart (Shield Group International). Waterman drukte de aanwezigen op het hart werk te maken van de vergroting van het bewustzijn van deze problematiek. Volgend jaar zal weer een nieuwe editie van het ­ European Asbestos Forum worden georganiseerd, waarbij men ervan uit mag gaan dat tegen die tijd de ontwikke­lingen rond dit heikele onderwerp verder op gang zullen zijn gekomen.