Zoeken

Roofs 2016-11-24 Vereniging Gebouwschil Nederland is in oprichting

Het Hellende Dak (HHD), de branchevereniging voor de hellende ­dakenbranche, bereidt een fusie voor met twee branchevereni­gingen voor de gevelbranche. Het is de bedoeling dat uit deze fusie de ­Vereniging Gebouwschil Nederland (VGN) zal ontstaan.

De fusie zal gaan plaatsvinden met de brancheverenigingen Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) en Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV). Om de fusie voor te bereiden is inmiddels een zogeheten ‘omni-vereniging’ opgericht, een vereniging waar de drie branchepartijen lid van zijn. Vanuit deze omni-vereniging zal verder worden gewerkt aan de fusie. Op deze manier kunnen zaken als de organisatieopzet, vermogens, contributie, etc. worden geregeld. Het is de bedoeling dat de fusie tussen de drie verenigingen in de loop van 2017 voltooid zal zijn en de Vereniging Gebouwschil Nederland een feit zal zijn.

Veranderende markt

Waarom is deze stap nodig? “De markt verandert,” aldus bestuurslid van HHD Geert Segers. “De rol van de branchevereniging in de markt dus ook. Het is minder dan voorheen vanzelfsprekend dat een bedrijf zich aansluit bij, en tijd en energie investeert in, een branchevereniging. Alle brancheverenigingen hebben te maken met teruglopende ledenaantallen. Dan kun je twee dingen doen: het aantal activiteiten terugschroeven of de contributies verhogen. Beide maatregelen dragen het gevaar van een neerwaartse spiraal in zich, van nog minder zichtbaarheid en teruglopende ledenaantallen.”

“Dat is onwenselijk omdat het werk van een branchevereniging onverminderd groot blijft. De vereniging regelt en organiseert (vaak achter de schermen) een groot aantal zaken die in het belang van de hele branche zijn. Denk daarbij aan zaken als scholing, normering, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en imago.”

“Om in de toekomst de belangen van de branche op een goede manier te kunnen blijven behartigen, moet de samenwerking worden gezocht met verwante branchepartijen. Gezamenlijk kunnen we efficiënter en slagvaardiger opereren. De verschillen tussen de brancheorganisaties liggen immers voornamelijk op inhoudelijk, vaktechnisch vlak. De hele organisatie daarachter is voor alle brancheverenigingen ongeveer hetzelfde. Alle verenigingen hebben een secretariaat, bestuurs- en ledenvergaderingen, een website, etc. Door samen te werken krijg je niet alleen een efficiënte ­orga­nisatie, maar ook meer slagkracht omdat je gezamenlijk een sterker blok vormt. Tenslotte zal samenwerking naar onze verwachting leiden tot meer synergie en een ­groter begrip en respect voor elkaars werk. De Wet Private Kwaliteitsborging, die per 1 januari 2017 ingevoerd moet worden, is bijvoorbeeld een onderwerp die noopt tot samenwerking. De VGN stelt ons in staat om een uniform beleid te vast te stellen en uit te voeren.”

Alle betrokken partijen zijn lid van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL). Hoe verhoudt deze samenwerking zich tot de koepelorganisatie? “De AFNL ondersteunt deze ontwikkelingen,” vertelt Segers desgevraagd. “Het is ook niet onze bedoeling te concurreren tegen de AFNL. Onze activiteiten zijn erop gericht om het draagvlak van de respectievelijke brancheverenigingen te vergroten. Daar ligt ook het belang van de AFNL.”

Integrale aanpak

“Het is bij deze stappen van belang dat de brancheverenigingen kritisch naar de eigen rol kijken. De leden doen dat zelf immers ook. Waarom is de vereniging relevant? Op welke wijze is het lidmaatschap van de vereniging van waarde? Er zijn verschillende thema’s die de nieuwe vereniging zal kunnen oppakken, zoals bijvoorbeeld innovatie en duurzaamheid. Ook wordt nagedacht over de samenwerking met kennisinstituten. De leden zullen nadrukkelijk bij de oprichting en ontwikkeling van de nieuwe vereniging worden betrokken, o.a. via deelname aan diverse commissies.”

Bij de oprichting is tevens goed gekeken naar de oprichting van een vergelijkbare vereniging in Zwitserland. De ­Gebäudehülle is een branchevereniging en kennisinstituut voor de gebouwschil. Duurzaamheid en energie zijn binnen deze vereniging belangrijke thema’s en dat zal in Nederland niet anders zijn. “Uit het thermisch optimaliseren van de gebouwschil is al veel winst te halen,” aldus Segers. “Daarna komt pas de installatietechniek in beeld. Bij dit onderwerp zie je goed de meerwaarde van een integrale aanpak, en daarmee een goede afstemming tussen de diverse specialisten.”

De leden van de respectievelijke verenigingen hebben positief gereageerd op deze ontwikkeling. De gekozen richting en het voorgestelde tempo zijn inmiddels onderschreven. Segers: “Het besef groeit dat samenwerking de beste garantie voor de toekomst is. Traditioneel werken de verschillende disciplines vanuit hun eigen eilandje en als er iets misgaat wordt naar elkaar gewezen. Met een gedeelde verantwoordelijkheid, en een gedeeld belang, wordt deze weinig productieve werkpraktijk voorkomen.”

In de toekomst zal wellicht de deur worden opengezet naar andere branchepartijen om zich aan te sluiten, maar in ­eerste instantie zal worden gestart met deze drie partijen. Roofs zal u op de hoogte houden van de ­ontwikkelingen.