Zoeken

Roofs 2016-11-30 Integrale aanpak voor de sanering van particuliere asbestdaken

Edwin Buijsman, Batteryspray

Is het haalbaar om per 2024 alle asbestdaken in Nederland te saneren? Wel als de particuliere woningen met de juiste middelen kunnen worden gesaneerd door mensen die op de arbeidsmarkt worden gereïntegreerd. De leverancier van één van die middelen, Batteryspray, pleit voor een integrale aanpak.

Er ligt ongeveer 120 miljoen m² aan asbestdaken in Nederland. Ruim 75% hiervan ligt op daken in de agrarische sector, de overige 25% op andere daken. Zo kun je er grofweg
van uitgaan dat ruim 30 miljoen m² in onze directe woonomgeving ligt.

De overheid richt haar beleid op de grote getallen in de agrarische sector en in 2024 zou ­Nederland vrij van asbestdaken moeten zijn. Er resten ons nog maar zeven jaar om dit gigantische probleem op te lossen. Er is een stimulans bedacht door o.a. de agrarische sector van subsidie te voorzien en de daken te vervangen door bijvoorbeeld daken met zonnepanelen. Dan snijdt het mes aan twee kanten: er wordt gelijk aan duurzaamheid gewerkt. Ook voor de sanering van asbestdaken van particuliere woningen zijn subsidies beschikbaar. De grens om als particulier asbest te mogen verwijderen is gesteld op maximaal 35 m².

Het probleem

De agrarische sector is zich bewust van de noodzaak en neemt het probleem zeer serieus, maar dan is er nog altijd sprake van een ongelooflijke hoeveelheid werk. De particulier daarentegen is zich niet altijd bewust van het gevaar. De saneringen die mensen zelf uitvoeren, brengen oncontroleerbare risico’s met zich mee. Stelt u zich voor, uw buurman gaat zijn schuur vervangen. Is hij zich ervan bewust dat zijn dak asbest bevat? Dan mogen we al van geluk spreken, want hij zal dan in ieder geval geneigd zijn om bij zijn gemeente een asbestzak en bijbehorende tape te halen om het veilig af te kunnen voeren. Maar menig buurman zal het materiaal in stukken breken of in stukken zagen, met alle risico’s van dien. Er zijn ook situaties bekend waarbij asbest, meestal vanwege het kostenplaatje, niet professioneel of op kleine schaal, en dus onveilig, wordt verwijderd en gedumpt.

Als er een dak afgaat, moet er een nieuw dak op. Daarbij is het meest voor de hand liggend dat een professionele dakdekker deze werkzaamheden uitvoert. Zodra een dak asbest bevat, denken we aan een asbestsaneerder, maar die zijn niet per definitie opgeleid om professioneel een dak te vernieuwen.

De oplossing

De werkmethodiek van Batteryspray is een mogelijke oplossing die door de dakdekker kan worden toegepast. Het betreft een bewezen veilige techniek (zie kader) waarbij het risico op het vrijkomen van asbestvezels nihil is. Diverse validatiemetingen hebben dit reeds aangetoond. Volgens onze methodiek ligt het antwoord voor het probleem in de combinatie van een goede dakdekker met de juiste benattingsmethode. En ook in een goed geïnformeerde particulier waarvoor dezelfde methode beschikbaar is. Wij beschikken over een eenvoudige instructie over hoe men met dit product de asbesthoudende materialen dient te benatten. Daarmee worden deze saneringen beduidend veiliger.

Nederland kent een hoog werkeloosheidspercentage, waarbij veel tijd en energie wordt gestoken in het re-integreren van mensen op de arbeidsmarkt. Die tijd en energie bestaat uit het aanbieden van opleidingen en begeleiding. Hier zien wij de oplossing waarbij er op veel grotere schaal ook nog een social return on investment kan worden behaald. Door mensen zonder werk of met een afstand op de arbeidsmarkt specifiek te leren en te begeleiden in hoe ze veilig en effi­ciënt een asbestdak kunnen verwijderen, is 2024 naar onze mening haalbaar. Lokale overheden zouden een rol kunnen spelen door in deze zin voorlichting en/of subsidie te bieden. Vanuit re-integratiebudgetten en in samenwerking met de brancheopleidingen zijn (aspirant-) dakdekkers naar onze mening eenvoudig te trainen in het veilig saneren met onze methode.

Wij zijn ervan overtuigd dat, als wij samen met de provincies, gemeenten, opleidingsinstituten en bedrijven rond de tafel gaan, er een praktische oplossing is te realiseren om Nederland in 2024 vrij van asbestdaken te hebben.

Het systeem betreft een spuitapparaat dat werkt op basis van een accu die een constante druk levert. Feitelijk fungeert het apparaat als bronmaatregel: het voorkomt dat asbest vrijkomt door het oppervlak vochtig te maken. Het systeem maakt hiertoe gebruik van een vloeistof op waterbasis. BS Wetting Agent wordt aangebracht met de spuitapplicatie Batteryspray. Deze zorgt voor een constante druk en de speciaal ontwikkelde ´nozzles´ zorgen voor de verneveling. Er is geen sprake van luchtverplaatsing, geen verhoogde luchtvochtigheid en geen vervuiling van de werkomgeving. Deze applicatie werkt geheel stand alone, heeft geen extra aansluitingen nodig en is zodoende overal inzetbaar. Het product is gepatenteerd.