Zoeken

Roofs 2017-02-12 "Over vier jaar staat de bouw er geweldig voor

Verkiezingen Tweede Kamer 2017

Vooruitlopend op de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, op 15 maart 2017, brengt Roofs middels interviews met de (kandidaat-) Tweede Kamerleden in kaart wat de plannen van de grootste partijen zullen betekenen voor de dakenbranche. Een gesprek met Roald van der Linde, Tweede Kamerlid van de VVD en woordvoerder Wonen en bouwen.

Hoe verwacht Van der Linde dat de bouw zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen? “Ik ben optimistisch,” antwoordt hij. “Ik voorspel de bouw gouden tijden. Momenteel zie je de opdrachten zich herstellen, maar de gemiddelde bouwonderneming, zeker de kleinere, merken daar nog niet zo veel van in hun portemonnee. De kansen voor de bouwsector liggen met name in de verduurzaming. De bouw is een traditionele sector, maar als gevolg van het Verdrag van Parijs en het Energieakkoord moeten de nodige stappen hoe dan ook worden gezet. We moeten dus nu inzetten op verduurzaming. Iedereen moet op den duur een nieuw dak of nieuw huis. In 2020 is alweer de eerste deadline voor corporaties, dan dient men gemiddeld een B-label te hebben. Op dit moment overweegt minister Blok de woningcorporaties die de deadline niet halen een sanctie op te leggen. Dat is een paardenmiddel, maar we moeten wel.”

“De overheid schept de randvoorwaarden voor verduur­zaming, de markt moet er vervolgens invulling aan geven. Mijn indruk is dat de bouw te weinig actief is in het bena­deren van klanten. Wat is erop tegen om met iedereen die verhuist of gaat renoveren eerst eens door het pand te lopen en te adviseren over de maatregelen die kunnen worden genomen om het pand te verduurzamen? In de meeste gevallen verdient de woningbezitter daar op de lange termijn nog geld mee ook. Wat betreft het dak, kunnen we van die foeilelijke zonnepanelen niet eens iets moois maken? Er zijn mooie systemen beschikbaar, bij sommigen is misschien het rendement nog onvoldoende, maar laten we hier alsjeblieft mee aan de slag gaan.”

Er moet veel gebouwd worden. Dat betekent dat er wellicht een capaciteitsprobleem zit aan te komen. Hoe ziet Van der Linde dit? “Het gebrek aan vakmanschap is momen­teel bouwbreed een groot probleem, maar de overheid kan daar maar een marginale rol in spelen. Belangrijk is dat het besef weer doordringt dat het werken in de bouw mooi is. Veel jongeren worden door hun ouders tegengehouden om in de bouw te gaan werken omdat in het verleden de arbeidsomstandigheden in de bouw slecht waren. Maar de tijden zijn veranderd. De bouw is juist een prachtige sector om in werkzaam te zijn.”

Alleen maar winnaars

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Wet Kwaliteitsborging nog vóór de verkiezingen worden aangenomen. Een goede zaak, volgens Van der Linde. “Er is ruim 10 jaar over gepraat, wat er nu ligt is een mooi resultaat. De prikkels gaan de goede kant uit, de professionaliteit van de bouwers krijgt voorrang boven bureaucratie en de positie van de kopers wordt versterkt. We gaan toe naar een situatie waarin aan een bouwwerk dezelfde eisen worden gesteld als aan bijvoorbeeld een auto. Als een gebouw met ‘ nul op de meter’ wordt opgeleverd, wordt geborgd dat het gebouw ook echt ‘nul op de meter’ is. En denk eens aan de reductie van de faalkosten! Die maken zo’n 10% van de totale bouwkosten uit dus dat is een enorm potentieel. Ik zie alleen maar winnaars.”

“De bouw beschikt mijns inziens ruimschoots over de expertise om op een goede manier invulling te geven aan de nieuwe wet. Wel zul je zien dat de toegenomen consumentenpositie in het begin tot rechtszaken zal gaan leiden. Dat is onderdeel van proces. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de hoofdaannemer en de onderaannemer de verantwoordelijkheden regelen. Na die rechtszaken weet iedereen waar hij staat.”

Elke renovatie aangrijpen voor verduurzaming

“Over het beleid ten aanzien van de asbestdaken kan ik weinig zeggen omdat ik belanghebbende ben. Ik ben zelf bezitter van een dak met asbesthoudende leien. Bij de inhoudelijke behandeling hiervan draag ik dan ook de portefeuille over. In zijn algemeenheid kan ik wel zeggen dat het jaar 2024 een harde deadline is. Dan dienen alle asbesthoudende daken te zijn vervangen. Dat is niet voor niets want dan zijn deze daken aan het einde van hun levensduur, dus hoe dan ook moeten deze daken worden vervangen. Het is er de hoogste tijd voor.”

“Ik realiseer me dat dit voor veel particulieren financieel problematisch is. Verduurzaming is geen klassiek VVD-thema, maar het is de komende jaren wel degelijk een belangrijk speerpunt van ons beleid ten aanzien van de bouw. Verduurzaming is een belangrijke trigger voor veel asbestdaken. Dat heb ik ook voor mijn eigen asbestdak voor ogen. Men zou elke renovatie moeten aangrijpen om iets te doen aan verduurzaming. Technisch is al veel mogelijk. De innovaties komen traditioneel van de (internationaal opererende) leveranciers, want aannemers opereren in een geografisch afgeschermde markt. Ik heb veel mooie dingen gezien, dus zelf ga ik op korte termijn met mijn buren om tafel om te kijken hoe we onze daken op de beste manier kunnen vervangen.”

Als de VVD na de komende verkiezingen opnieuw in de regering komt, waar staat de bouw dan over vier jaar? “Daar kan ik kort over zijn,” reageert Van der Linde. “Met alles wat er nu in de pijplijn zit, staat de bouw er in dat geval over vier jaar geweldig voor! Er is enorm veel slagkracht in de branche, de uitdaging is om de sector zodanig te prikkelen dat deze zich goed kan ontwikkelen. We zijn volgens mij wat dat betreft op de goede weg.”