Zoeken

Roofs 2017-05-16 De nieuwe verordening voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (premium)

Wetgeving PBM herzien

Op maandag 27 maart 2017 was er bij het Nederlandse ­Normalisatie-­instituut (NEN) in Delft een informatiemiddag met als onderwerp ‘Persoonlijke ­Beschermingsmiddelen: de nieuwe Europese Verordening en ­Compatibiliteit & Ergonomie’. In dit ­artikel wordt besproken wat dit ­ betekent voor ­persoonlijke ­beschermingsmiddelen die door dakdekkers­bedrijven worden gebruikt. Bij de aankondiging van de informatiemiddag werd al duidelijk dat de belangstelling zeer groot was en bij intekening ontstond zelfs een wachtlijst. Voor een volle zaal gingen diverse sprekers in op de veranderingen in de wetgeving die zijn ingezet en gaan komen.

Dit artikel is van toepassing op de uitrusting van dakdekkers, waar­onder lijnen, schokonderbrekers, harnassen, helmen, veiligheidsschoeisel, handschoenen, beschermende kleding, etc. Deze acces­soires worden kortweg Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) genoemd. In 1989 is de Europese richtlijn in werking getreden ‘inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen’(directive 89/686/EEG). Deze richtlijn geeft waar het PBM’s betreft aan waar deze aan moeten voldoen wanneer ze in het Europese handelsverkeer worden gebracht.

Alle producten, dus ook alle PBM’s, moeten CE-markering hebben. De partij die het product in het Europese handelsverkeer brengt, is verplicht hiervoor te zorgen. De manier van beoordeling of het product aan de wetgeving voldoet, vindt plaats door een daartoe aangewezen instantie, een zogenaamde ‘notified body’. De beoordeling verschilt per categorie.

PPE Verordening (EU) 2016/425

De CE-markering en het daarbij behorende EC-type­keurings­certificaat geven dus aan dat het PBM voldoet aan de ­Europese Richtlijn voor PBM. Om aan te tonen dat een product daadwerkelijk voldoet, kan gebruik worden gemaakt van geharmoniseerde normen. De productnormen beschrijven de eisen aan de PBM’s en ook de testen die moeten worden uitgevoerd door, of onder toezicht van, een ‘notified body’. De fabrikant/ leverancier moet in de meeste gevallen in een gebruiksaanwijzing aangeven op welke wijze het PBM gebruikt moet worden en ook het onderhoud staat beschreven. De fabrikant of de importeur is ervoor verantwoordelijk dat de goederen voldoen aan de richtlijn. Er geldt een ‘vermoeden van overeenstemming’ dat de PBM’s voldoen aan de richtlijn, wanneer zij zijn geconformeerd aan de betreffende Europese geharmoniseerde normen.

Die PPE Directive 89/686/EEC uit 1989 zal per 21 april 2018 worden vervangen door de PPE Verordening (EU) 2016/425. Er start dan een overgangsperiode van een jaar. Fabrikanten en importeurs moeten vanaf dat moment naar de nieuwe verordening leveren. PBM’s die voldoen aan de PBM Richtlijn, kunnen tot 21 april 2023 nog verhandeld worden, daarna niet meer. Alle producten moeten dan voldoen aan de PBM Verordening.

Geharmoniseerde normen

Omdat de verantwoordelijkheid duidelijker bij degene komt te liggen die het product in het Europese handelsverkeer brengt, is dit aspect nader uitgewerkt. De nieuwe richtlijn kent ‘Economic operators’, waaronder wordt verstaan: fabrikanten, importeurs en distributeurs, maar ook degene die de producten online verkoopt. Er moet één centraal Europees contactadres worden vermeld om de afnemer een aanspreekpunt te bieden voor verantwoording over het product. Deze economische operateur is onder andere verplicht een klachtenregister bij te houden.

In de nieuwe verordening staat vermeld dat het certificaat een beperkte geldigheid krijgt van vijf jaar. Na deze vijf jaar wordt het product opnieuw beoordeeld, afhankelijk van wijzigingen die wel of niet zijn aangebracht en de dan geldende geharmoniseerde normen. Notified body’s blijken Europees gezien nog niet allemaal gelijk te werken, daar wordt de komende jaren aan gewerkt. Zij zijn onder andere verplicht om deel te nemen aan onderlinge afstemmingsoverleggen over de manier van testen.

Dit laatste is niet onbelangrijk, want de toetsing van het product moet actueel blijven en de normen worden continu ­geactualiseerd. De huidige lijst van geharmoniseerde normen is gekoppeld aan de Richtlijn 89/686/EEC. De normen moeten straks opnieuw via het ­Official Journal worden geharmoniseerd conform de nieuwe Verordening 2016/425. Op deze manier kan worden aangetoond dat producten die aan de betreffende normen voldoen, ook in overeenstemming zijn met de actuele wetgeving.

Waar als afnemer op te letten? De economische operateur moet de klant inzichtelijk kunnen maken dat het product aan de wetgeving voldoet. Een conformiteitsverklaring moet beschikbaar zijn en kan op internet worden gepubliceerd. De opmaak van deze verklaring is voorgeschreven vanuit de wetgeving. Een conformiteitsverklaring moet bij de verorde­ning altijd worden meegeleverd door de economische operateur. Het is handig als een distributeur ook een kopie hiervan bewaart, bijvoorbeeld voor als de fabrikant failliet gaat en de website niet meer bestaat. De economische operateur moet altijd een gebruiksaanwijzing in de taal van het land hebben bijgevoegd. ?

Stephanie Jansen, NEN.