Zoeken

Roofs 2017-07-54 Nieuwe regelgeving opbouw rolsteigers per 1 januari 2018 van kracht

Special veilig werken op hoogte

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe ­regels voor de opbouw van een rolsteiger. ­Vanaf die datum is het namelijk verplicht om altijd rondom een leuning te hebben bij betreding van een platform in een rolsteiger. Deze nieuwe regel­geving geldt ook voor rolsteigers die vóór deze datum zijn aangeschaft. In dit artikel een uitleg wat de nieuwe regelgeving inhoudt en hoe de bestaande rolsteiger is aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel in het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de jaarlijkse inspecties van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bleek dat leuningen van rolsteigers vaak ontbreken of slechts deels worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk groter. Mede op aandringen van de Inspectie SZW en de werkgevers- en werkne­mersorganisaties, die waren verenigd in stichting Arbouw (nu: ­Volandis), is de nieuwe opbouwmethode geformaliseerd met het uitbrengen van het nieuwe A-blad.

Volgens de nieuwe regelgeving mag een werkplatform pas worden betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform. Dit is niet eenvoudig uit te voeren met de traditionele systemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van horizontaal en diagonaalschoren omdat deze eenvoudigweg te hoog moeten worden geplaatst.

Productaanpassingen

De nieuwe regelgeving komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al in 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB gevraagd om nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw). Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van een boven- en tussenleuning en kantplank zijn voorzien. Tijdens Bouwbeurs 2013 werd de nieuwe regel­geving ­gepresenteerd.

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers, die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:

  • het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • het aanbrengen van samengestelde systeemelementen, die leuningwerk en diagonalen vervangen.

De nieuwe, veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van de techniek en geven invulling aan door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.

Handhaving

Inspectie SZW wijst er op dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voorkomende ­gevallen zal overgaan tot stillegging van de werkzaamheden en het opleggen van een boete.

Stel dus vooraf vast of aan de regelgeving wordt voldaan. Veel risico’s worden met een gedegen voorbereiding ondervangen of gereduceerd. Al in de voorbereidingsfase moeten de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Inventariseer daarom voorafgaand aan de werkzaamheden of het gebruik van de rolsteiger inderdaad de veiligste optie is, of dat wellicht een alternatief als een vaste steiger of hoogwerker beter is. Bij de keuze voor een rolsteiger moet deze vanzelfsprekend worden opgebouwd volgens de handleiding van de producent/leverancier. Bij afwijkingen, of gebruik van verschillende materialen door elkaar, moet dit worden gemotiveerd en gedocumenteerd. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van goed onderhouden rolsteigers, die aantoonbaar voldoen aan de norm NEN-EN 1004.

Bij uitgifte van steigermaterialen moet een eerste controle worden uitgevoerd. Aandachtspunten hierbij zijn onder ­andere de compleetheid van de set, of de onderdelen vrij zijn van vuil, verf of sneeuw, en of er een handleiding ­aanwezig is in een voor de gebruiker begrijpelijke taal, of de inspectieperiode niet is overschreden, etc.

Het A-blad formuleert de aanbeveling dat de branche ­samen met de toeleverende industrie blijft zoeken naar betere werkmethoden. Op dit moment bestaan er verschillende  opbouwmethodes. Dit verhoogt de kans op het maken van fouten. Gepleit wordt dan ook voor een eenduidige opbouwconstructie die door alle fabrikanten wordt gevolgd. Ook verdient het aanbeveling om eindtermen te formuleren voor de deskundigheid van de personen die rolsteigers opbouwen en inspecteren.

Brancheorganisatie VSB heeft een flyer uitgegeven rondom het veilig werken met rolsteigers. Aan de hand van checklists zijn daarin tips opgenomen voor het veilig opbouwen en gebruiken van de rolsteiger. De flyer kan worden gedownload van de VSB-website.