Zoeken

Roofs 2017-07-58 Nieuwslijn special ‘Veilig werken op hoogte’

Werken op hoogte vanuit een werkbak

Inspectie SZW publiceert de brochure Werken op hoogte vanuit een ­werkbak. Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde werkbak. Een dergelijke machine moet voor personenvervoer zijn bedoeld en ­ingericht, en op een juiste manier worden gebruikt. Iedereen die in een werkbak staat, moet er van op aan kunnen dat veiligheid is gegarandeerd. Daarvoor zijn regels opgesteld. In de brochure, die is te downloaden vanaf de website van ­Inspectie SZW, leest u wat u moet doen om veilig vanuit werkbakken te werken.

Week van de RI&E 2017

Van 12 t/m 16 juni 2017 vond de derde Week van RI&E plaats. In deze week draaide alles om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Overal in het land vonden speciale acties en activiteiten plaats. Dit jaar was het thema: ‘De RI&E als onderdeel van zakelijk succes’. De RI&E is immers een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Veel ondernemers hebben al ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een gezonde en veilige werkplek draagt namelijk bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

Waarom??

Eén van onze redactiemedewerkers maakte bijgaande foto’s in juni 2017 in IJsselstein. Deze mensen zijn via de ladderlift het dak op geklommen en voerden vervolgens zonder enige vorm van veiligheid hun werkzaamheden uit. Helaas betreft het hier geen uitzondering. De vragen die deze foto’s oproepen, zijn o.a.: waarom zijn er nog steeds ondernemers die willens en wetens de concurrentie willen afbluffen met een ‘scherpe’ prijs ten koste van de gezondheid hun werknemers? Waarom vinden werkgever en werknemer het normaal dat ze bewust het risico nemen dat straks iemand bij de familie van de dakdekker langs moet om te vertellen dat hun man, vader, zoon, etc. niet meer thuis komt?

VeiligheidNL introduceert Safety Vloggers

VeiligheidNL heeft een concept ontwikkeld voor de invulling van een veiligheidsdag: Safety Vloggers. Hiermee leert men van elkaar via vlogs over risicovolle werkzaamheden. ­Werknemers worden op een ludieke en actieve manier uitgedaagd een bijdrage te leveren aan veilig werken. De veiligheidsdag ‘Safety Vloggers’ is een dag(deel) waarop medewerkers onder begeleiding gaan vloggen over onveilige werkzaamheden. Safety Vloggers zorgt er ook voor dat bewustwording rondom veilig gedrag op de werkvloer wordt vergroot. Collega’s gaan op een interactieve en innovatieve manier in gesprek over (de regels over) veilig werken, discussiëren met elkaar over de meest veilige werkwijze en leren van elkaar. Via de website van VeiligheidNL vindt u meer informatie
over dit concept.

Dodelijke val als gevolg van het niet hebben van een RI&E

Onlangs is een uitspraak gedaan over de volgende zaak:

In juni 2015 is een werknemer als gevolg van val om het leven gekomen. Het slachtoffer was op het moment van het ongeval bezig met het plaatsen van zonnepanelen op het hellend dak van een koeienstal. De werkgever wist dat het hellende dak van de koeienstal niet geschikt was om een persoon te dragen. Als beschermingsmiddel is daarom aan de werknemer een valstopapparaat ter beschikking gesteld.

De strafrechter veroordeelt de werkgever tot een boete van 40.000 euro. De werkgever wordt o.a. verweten dat hij geen RI&E heeft gemaakt. De strafrechter zegt hierover: “De wettelijke verplichting tot het opstellen van een RI&E geeft invulling aan de algemene onderzoeksplicht die een zorgvuldig werkgever behoort te vervullen.”

Als gevolg hiervan heeft de werkgever onvoldoende voorlichting en onderricht kunnen geven en het verkeerde beschermingsmiddel ingezet. Zeker omdat het hier (risicovol) werk betrof dat moest worden uitgevoerd boven de 2,5 meter. In artikel 3.16 van het Arbobesluit staat aangegeven dat bij dit soort werk de nodige veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen, waarbij de Arbeidshygiënische strategie moet worden gevolgd. De werkgever heeft deze Arbeidshygiënische strategie niet gevolgd en gekozen voor een individueel beschermingsmiddel (valstopapparaat) boven een collectief beschermingsmiddel (bijv. een verreiker).

BRON: Rechtspraak.nl

De ‘RI&E bouwnijverheid 3.0’ blijft beschikbaar

Volandis heeft als kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector veel producten en diensten van Arbouw overgenomen. Zo ook de Risico Inventarisatie en Evaluatie, ‘RI&E bouwnijverheid 3.0’, die is en blijft beschikbaar!

De RI&E bouwnijverheid 3.0 is een erkende branche RI&E, volledig toegeschreven naar sectorspecifieke risico’s en maatregelen. Het gebruiken van de RI&E heeft onder andere als voordeel dat toetsing voor bedrijven t/m 25 werknemers niet verplicht is. Het instrument is geschikt om te gebruiken ook zonder ervaring met het maken van een RI&E.

In 2016 meer dodelijke ongevallen en uitbuiting werknemers

Vorig jaar kwamen er 70 mensen om bij een arbeidsongeval, blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. Dat zijn er negentien meer dan in 2015. Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg zodoende in 2016 met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer. ‘Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren. Al deze offers raken niet alleen de bedrijven waar dit is gebeurd, maar ook alle ondernemingen waar datzelfde ongeval morgen plaats kan vinden. Ook als overheid moeten we ons maximaal inspannen om herhalingen te voorkomen’, aldus Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

Ook ziet de Inspectie dat er werknemers uitgebuit worden. Werkuren die niet worden uitbetaald, uurtarieven die niet kloppen en het ten onrechte inhouden van vergoedingen op het salaris.