Zoeken

Roofs 2017-08-26 Dakdekkers optimistisch gestemd

Marketingrapport Dakenbranche 2017

Uit het recent verschenen Marketingrapport Dakenbranche 2017 blijkt dat het goed gaat met de dakenbranche. Maar liefst 69 procent van de ­dak­dekkerbedrijven zag de omzet in het jaar 2016 stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling voedt tevens het vertrouwen van de ondernemers voor het lopende jaar 2017. Van de dakdekkerbedrijven voorziet 62 procent een omzetgroei in 2017.

Voor de dakenbranche was 2016 een bijzonder goed jaar. Slechts 8 procent van de dakdekkers heeft in dat jaar minder omzet gerealiseerd dan het jaar ervoor. 69 procent van de ondernemers wist een omzetstijging te realiseren. Het onderzoeksrapport onderscheidt drie typen dakdekkerbedrijven, te weten: dakdekkers platte daken, dakdekkers hellende daken en rietdekkers. Onderstaand figuur toont de omzetontwikkeling van de verschillende segmenten in de dakenbranche.

De economische voorspoed is terug te vinden bij alle te ­onderscheiden typen dakdekkers. Onderstaand figuur toont het percentage van de dakdekkerbedrijven dat een nomi­nale stijging van de omzet in het desbetreffende jaar heeft gerealiseerd of verwacht te gaan realiseren ten opzichte van het voorgaande jaar. De gegevens over het jaar 2004, 2011, 2013 en 2016 zijn gerealiseerde cijfers. De andere jaren zijn verwachtingen die men in de loop van het jaar heeft uitgesproken.

Bovenstaand figuur toont een stijgende lijn in de omzetontwikkeling van dakdekkerbedrijven tot 2008. In de jaren direct na de kredietcrisis is, met uitzondering van het jaar 2011, het aandeel dakdekkerbedrijven met een omzetstijging fors lager dan in de voorgaande periode. De jaren 2016 en 2017 laten een sterke groei zien. Naast een inhaalslag van uitgesteld onderhoud aan daken speelt ook de opleving in de woningmarkt een belangrijke rol.

Volgens het CBS bedroeg de netto brancheomzet in het jaar 2015 1,3 miljard euro excl. BTW. Ad Hoc Data registreert de ­(geschatte) omzet van alle ondernemingen in ­Nederland. Naast harde cijfers van het meest recent afgeronde jaar wordt een schatting berekend van bedrijven die niet verplicht zijn de jaarcijfers bekend te maken. Op basis van deze cijfers komt de brancheomzet van dakdekkerbedrijven (als hoofdactiviteit en economisch actief) uit op circa 1,3 miljard euro excl. BTW per jaar. In onderstaand figuur is de geografische omzetverdeling in beeld gebracht. Het figuur toont de geografische spreiding van de omzet per provincie. Opgemerkt dient te worden dat de geografische omzet kan worden beïnvloed door hoofdvestigingen die ook de omzet van nevenvestigingen/filialen in de boekhouding hebben, waardoor er enige verschuiving in de geografische verdeling kan optreden. Daarnaast heeft de omzet alleen betrekking op ondernemingen die de SBI-code 4391 als hoofdactiviteit hebben.

In de provincie Zuid-Holland is de jaaromzet met circa 245 miljoen euro het grootst, gevolgd door Noord-Brabant met circa 218 miljoen euro. De jaaromzet is in de provincie Flevoland beperkt en betreft circa 15 miljoen euro.

Ontwikkelingen en trends

In het onderzoek onder dakdekkers is gevraagd naar de verwachte ontwikkelingen en trends voor het komende jaar. Deze kunnen zowel betrekking hebben op producttrends
als op algemene bedrijfseconomische ontwikkelingen in de branche. De belangrijkste ontwikkelingen en trends in de dakenbranche zijn de volgende:

  • Zonnepanelen, zonne-energie;
  • Duurzaam bouwen, duurzaamheid, circulair bouwen;
  • Samenwerking, ketenpartners, RGS;
  • Wateropvang, waterbuffering;
  • Energieneutraal bouwen en wonen;
  • Energiedaken, energiebesparing, energiezuinig maken van bestaande woningen;
  • Dakisolatie, verhoging isolatiewaardes;
  • Groendaken, tuin- en terrasdaken;
  • Groeiend tekort aan vakkundig personeel.

De belangrijkste ontwikkelingen in de dakenbranche zijn terug te voeren op duurzaam bouwen en energiewinning en –besparing. Deze punten kwamen bij de voorgaande editie van het onderzoek (2014) reeds naar voren.

Ten opzichte van de voorgaande editie van het onderzoek zijn de volgende drie punten nieuw genoemd of sterk toegenomen.

Samenwerking, ketenpartners, RGS

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) staat voor het ­gezamenlijk werken met de opdrachtgever en andere ­ketenpartijen aan vastgoedprojecten vanuit een doordachte visie en complexstrategie. Hierbij krijgt de opdrachtgever aan de hand van verschillende scenario’s met kosten­berekening inzicht in de noodzakelijke en/of gewenste ­investeringen over een langdurige onderhoudsperiode vanuit de thema’s die de opdrachtgever belangrijk vindt. ­Resultaatgericht Samenwerken leidt tot lagere investerings- en onderhoudskosten, een optimale kwaliteit en een ­efficiënter proces.

Wateropvang, waterbuffering

Mede als gevolg van de klimaatverandering stellen steeds meer gemeenten nieuwe eisen aan woningen en gebouwen met betrekking tot wateropvang en waterbuffering.

Groeiend tekort aan vakkundig personeel

De sterke opleving in de dakenbranche heeft tot gevolg dat er een groeiend tekort aan vakkundig personeel ontstaat. ?

Marketingrapport Dakenbranche 2017

Het Marketingrapport Dakenbranche 2017 van marktdata biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de toeleveranciers en hun marktposities, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de dakenbranche in Nederland. Het onderzoeksrapport telt 73 pagina’s op A4-formaat en is in kleuren­druk uitgevoerd. Het rapport
is Nederlandstalig.