Zoeken

Roofs 2017-10-78 Bouwwereld positief over regeerakkoord Rutte III

Regeerakkoord biedt inderdaad ‘vertrouwen in de toekomst’

Op 26 oktober 2017 stonden de ministers en staatsecretarissen van Rutte III op het bordes. Wat zijn de reacties uit de bouwwereld op het regeerakkoord? Een overzicht.

Onder de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ presenteerde het nieuwe kabinet, dat bestaat uit bewindspersonen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, het nieuwe regeerakkoord. De bouwregelgeving is de verantwoordelijkheid van het ­Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (minister Kajsa Ollongren, D66). Energievraagstukken vallen onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ­(minister Eric Wiebes, VVD) en ruimte- en milieubeheer valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ­(minister Cora van Nieuwenhuizen, VVD). De bouw heeft opgetogen gereageerd op de plannen van het nieuwe kabinet, al wordt hier en daar ook een kritische kant­tekening geplaatst.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland noemt het regeerakkoord ‘een goede basis voor de toekomst van de bouw- en infrasector.’ De branchevereniging stelt dat het in aanloop naar de ­verkiezingen op twee zaken heeft ingezet: investeren in ­Nederland en het aantrekkelijk maken van werkgeverschap. Het regeerakkoord toont aan dat dit kabinet deze visie deelt.

Voor de woningmarkt zet het kabinet in op het bouwen van voldoende huizen door afspraken te maken met lagere overheden en markt. Het is opvallend dat het kabinet geen standpunt formuleert over inkomensafhankelijk huurbeleid. Ook is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de aanpassing van de hypotheekregels. Bouwend Nederland had liever rust op de woningmarkt gezien. Bouwend Nederland is blij met de verwijzing naar de Bouwagenda. Deze biedt een goed handvat om de verschillende doelstellingen uit het regeerakkoord in te vullen. Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord grote ambitie zien: 49 procent reductie van de CO2 uitstoot in 2030. Nederland wil tot de koplopers van het klimaatakkoord van Parijs behoren. Het fundament is gelegd, maar om deze ambitie te realiseren is wel verdere versteviging nodig.

Ook toont Bouwend Nederland zich tevreden met de aangekondigde maatregelen om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen, zoals de loondoorbetaling bij ziekte en de inzet van zzp’ers. Bouwend Nederland heeft zich hard gemaakt om het werkgeverschap weer aantrekkelijk te maken. Dit regeerakkoord biedt daarvoor openingen.

AFNL

Ook de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) toont zich positief over het regeerakkoord: dit biedt de bouw een paar noodzakelijke perspectieven waarop de sector al geruime tijd wacht. Zo wordt de MKB-toets op wet- en regelgeving ingevoerd, worden de loondoorbetalingsplicht en reïnte­gratieplicht in het tweede ziektejaar afgeschaft en wordt er gesleuteld aan het systeem van contractperiodes in het ontslagrecht.

AFNL is tegen de aangekondigde verhoging van het lage BTW-tarief en het verlagen van de zelfstandigenaftrek: dit zijn volgens de koepelorganisatie bepaald geen stimu­lansen voor MKB-aannemers in bouw, afbouw en infra. ­Kanttekeningen plaatsen zij daarnaast bij de nieuwe opdrachtgeversverklaringen ter vervanging van die bij de wet DBA en de compensatie voor oudere werknemers bij afschaffen van de doorsneeproblematiek in pensioenen. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt door inperking van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van het eigenwoningforfait geschaad.

Holland Solar

Holland Solar is van mening dat het regeerakkoord investeringszekerheid biedt aan de consument die zonnepanelen koopt. In het nieuwe regeerakkoord is aangekondigd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2020 wordt vervangen door een nieuwe regeling. De nieuwe regeling wordt een terugleversubsidie die de consument investeringszekerheid biedt. De branchevereniging is blij dat het nieuwe kabinet besloten heeft de groeiende markt van zonne-energie op deze manier te blijven ondersteunen. Uit het regeerakkoord is op te maken dat er financieel in de eerste jaren netto niet veel verandert. Potentiële kopers kunnen dus gerust tot aanschaf overgaan.

Men is verrast door de snelle invoering. Door eerdere uit­spraken van minister Kamp was de verwachting dat de salderingsregeling pas in 2023 vervangen zou worden. Doordat de huidige regeling door consumenten en de zonnestroomsector als zeer succesvol beschouwd wordt, ligt iedere berichtgeving hierover vanzelfsprekend gevoelig. Volgens Holland Solar geeft het aanpassen van het salderen naar een terugleversubsidie aanleiding tot optimisme. De vervangende regeling biedt investeringszekerheid en is bovenal lang houdbaar. Er moet dan wel haast gemaakt worden met zekerheid bieden over subsidiebedragen en de wijze van overgang.

UNETO-VNI

UNETO-VNI verwacht dat de energietransitie met het regeerakkoord van Rutte III extra vaart krijgt. De ondernemers­organisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel ziet vooral het plan om de nieuwbouw én een groot aantal bestaande woningen aardgasvrij te maken als een signaal dat het roer van de energievoorziening omgaat. Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord ambitie zien. Een CO2-reductie van 49% in 2030 is geweldig nieuws voor de installatiebranche. UNETO-VNI heeft steeds gepleit voor een Klimaatwet en een nieuw energie- en ­klimaatakkoord. Dit regeerakkoord sluit daar goed op aan. De energietransitie krijgt hiermee een stevig fundament voor de lange termijn en biedt daarmee investeringszekerheid en vertrouwen.

NVDE

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is eveneens positief over de te verwachten versnelling van de energietransitie. De klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord biedt hier enkele aanknopingspunten voor, maar ook zorgpunten. Zo krijgt de doorgroei van hernieuwbare energie weinig aandacht. NVDE is van mening dat de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) ingezet dient te worden voor het vergroten van het aandeel duurzame energie en niet geschikt is om emissiereductie in het algemeen te stimuleren, zoals wordt voorgesteld in het regeerakkoord. Beter is het om een separaat instrument in te richten voor emissiereductie, anders dan via hernieuwbare energie. Bovendien dienen er voldoende middelen beschikbaar te blijven voor de doorgroei van hernieuwbare energie.

De vereniging verwelkomt het streven naar een Klimaatwet. Het kabinet kondigt tevens aan te willen werken aan een nieuw Klimaat- en Energieakkoord. Na het succes van het eerste Energieakkoord, waarin zo veel verschillende partijen zich wisten te verenigen, ziet de NVDE ernaar uit om samen met dit kabinet te werken aan een nieuw Energieakkoord. Dit betekent wel dat de omslag naar een schone economie voorop dient te staan. Het belang van een schone energievoorziening in 2050 mag niet uit het oog worden verloren met kortetermijnoplossingen.