Zoeken

Roofs 2018-11-74 Nieuwslijn special brandveiligheid

IJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur IFV

Het dagelijks bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft IJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur van het instituut. Hij kwam op 1 september 2016 in dienst bij het IFV als directeur brandweer. In die functie heeft hij bijge­dragen aan de versterking van het IFV als de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s in de volle breedte. Stelstra volgt Leo Zaal op.

Brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ geactualiseerd

De brochure Vuistregels brandveiligheid van ROCKWOOL bevat vuistregels aangaande brandveiligheid in relatie tot het Bouwbesluit 2012. De brochure werd in samenwerking met ARCADIS ontwikkeld en kreeg recentelijk een inhoudelijke update.

De brochure handelt over de brandveiligheid van con­structieonderdelen. De prestatie-eisen worden toegelicht aan de hand van de gebouwfuncties wonen, gezondheidszorg, logies, kantoren, onderwijs, winkels en ­industrie. Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, ­monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van het Bouwbesluit. De brochure Vuistregels brandveiligheid reikt tips en adviezen aan om de brandveiligheid van gebouwen naar een hoger niveau te tillen dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Norm voor brandveiligheid voor gebouwen wordt herzien

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) gaan samenwerken aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’.
Stan Veldpaus, penvoerder van de BBN productwerkgroep licht toe: “De huidige versie van NEN 6093 stamt uit 1995, aangevuld met een wijzigingsblad uit 2004. De norm is toe aan een herziening zodat deze weer aansluit op de huidige stand der techniek, de huidige bouwtechnieken en bouwvormen en de huidige kijk op brandveiligheid. Er is verder een sterke behoefte de norm uit te breiden met handvatten voor het bepalen van de brandomvang en het warmtevermogen in de meest voor­komende situaties. Uiteraard zijn de natuurkunde en thermodynamica niet gewijzigd maar de ervaringen uit de praktijk tonen aan, dat er behoefte is om afspraken duidelijker te omschrijven en zodoende beter te laten aansluiten op diezelfde praktijk.”

Brandweer mag vliegen met drones

Brandweer Nederland heeft de landelijke ­beschikking ontvangen waarin ontheffingen zijn verleend, zodat de brandweer in heel Nederland kan vliegen met drones bij incidenten. Eén van die ontheffingen is ook dat er mag worden gevlogen in de nacht.

Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 1 februari 2019. NEN2757-1 betreft gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm. Voor grotere installaties bestaat NEN 2757-2. Daarvoor is ook een herziening in voorbereiding.

Bouwprofs Nederland organiseert trainingen brandveiligheid

Als een brand ontstaat kunnen de gevolgen voor gebouw en bewoners enorm groot zijn. Daarom is het belangrijk te weten welke richtlijnen je moet volgen als je een gebouw brandveilig wilt ontwerpen en bouwen. Begin 2019 organiseert Bouwprofs tweemaal een training over dit onderwerp. De training wordt gegeven door docent bouwfysica en bouwkunde ir. Rens ten Hagen.

Tijdens deze dag geeft Ten Hagen tips hoe je op een effectieve manier ervoor zorgt dat een gebouw brandveilig ontworpen en gebouwd wordt en gaat hij dieper in op de eisen die gesteld moeten worden aan bouwmaterialen als het gaat om brandveiligheid. Als cursist krijg je volop de gelegenheid om zelf cases aan te dragen. De trainingen vinden plaats op 23 januari 2019 in Van der Valk Houten en op 6 februari in Van der Valk Hoofddorp.

Aanpak voor brandveiligheid in bestaande stallen

In het nieuwe actieplan stalbranden wordt de nadruk gelegd op de aanpak van bestaande stallen om het aantal stal­branden te verminderen. Daarbij gaat het met name om het periodiek keuren van elektra, met name in stallen voor varkens, kippen en kalveren. Kortsluiting is één van de meest voorkomende oorzaken van stalbranden. Dat staat in actieplan Brandveilige veestallen 2018-2022 dat is gepresenteerd op 16 juli 2018. Het plan is opgesteld door de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland en de Producentenorga­nisatie Varkenshouderij POV.

Bij brand geen lift?

“Bij brand geen lift!”, zo luidt al jaren het devies. Maar hoe actueel is zo’n voorschrift met een toename van de hoogbouw en de groeiende vergrijzing? Uit onderzoek van de Brandweeracademie blijkt dat 50% van de mensen die omkomen bij brand, ouder zijn dan 60 jaar. Dit wordt onder andere veroorzaakt, omdat zij slecht ter been zijn. Zijn er liftoplossingen mogelijk, zodat senioren bij brand wel met de lift kunnen? Of blijft het een no-go? Tijdens het landelijk congres Liftgebruik bij Brand, op woensdag 7 november in het FiGi theater te Zeist, schetsen brandweer, gebouweigenaren, liftenbranche, overheid, adviseurs en Liftinstituut hun visie. Daarnaast worden ook de resultaten van vier recente onderzoeken over een mogelijke evacuatie per lift gepresenteerd. Daaronder een groot ministerieel onderzoek naar aanleiding van Kamervragen.