Zoeken

Roofs 2018-11-80 Groenvoorziener brengt theorie in praktijk

Stichting Roof Update

Het dak kan steeds meer rollen vervullen in het streven naar een ­duurzamere en gezondere leefomgeving. De groene gebouwschil helpt in tijden van ­wateroverlast en droogte. Vanuit de groenvoorzieners gezien is er met goede samenwerking tussen hen en dakdekkers een (gezonde) wereld te winnen.

Onlangs realiseerde Van de Bijl & Heierman bv een groen dak onder een hellingshoek. De sedummatten zijn aangebracht op een versterkte drager. Het bedrijf ziet de toepassingen van groen in en om de woning en in steden toenemen. “In nauw overleg met de architect en/of de bouwer van het pand, of met de stedenbouwkundige planners, maken wij de plannen voor het groen en voeren wij die uit,” zegt Kees Linder, commercieel en ICT manager bij het bedrijf en groendeskundige bij de Stichting Roof Update. “De voordelen van groen zijn evident: groene daken en gevels vormen een meerwaarde voor de omgeving. Het groen geeft gebouwen een natuurlijke en vriendelijke uitstraling. Maar het groen geeft ook een posi­tieve bijdrage met betrekking tot de technische levensduurverwachting, het opvangen van CO2, fijnstof en regenwater. Ook die waarden kunnen we steeds beter in kaart brengen.”

Nat en droog

Hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht publiceerde eind oktober zijn bevindingen op het gebied van droogte in nieuwe rekenmodellen voor Nederland op basis van gegevens van wetenschappers uit Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Met hulp van nieuwe droogtemodellen kan grote schade voor de landbouw, de scheepvaart, de natuur en de drinkwater­voorziening worden voorkomen. Het is dan mogelijk om ­water in Nederland eerder vast te houden en beter te verdelen, stelt Wanders.

In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, kortweg VPdelta, werken de TU Delft en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter samen met verschil­lende partners. Onlangs realiseerden de Dakdokters in de TU-wijk een polderdak boven de collegezalen van Civiele Techniek. Delft krijgt er een polder bij. Het groendak met actieve water­berging dient als onderzoeks- en test-locatie voor urban farming en draagt daarnaast bij aan energiebesparing door isolatie en duurzaam materiaal­gebruik. Het zogenaamde fieldlab Polderdak is tot stand ­gekomen in een samenwerking tussen Stowa, het Hoogheemraadschap van Delfland, Rioned, de gemeente Delft en de TU Delft en bestaat uit een polderdak en uit een gangbaar referentiedak ernaast.

In dit soort proeftuinen koppelt VPdelta productontwikkeling door ondernemers aan kennisontwikkeling door onderzoekers. De proeftuinen leveren nieuwe wetenschappelijke inzichten op. Zo vindt actuele kennis aan de hand van tests, demonstraties en grootschalige toepassing door ‘launching customers’ (gebiedsbeheerders) haar weg naar de dagelijkse praktijk van het deltabeheer.

SBR-CUR brengt met het Praktijkboek Bouwfysica & ­bouwtechniek in oktober kennis op de markt die men vooral bij de uitvoering van een project nodig heeft. De publicatie biedt bouwfysische kennis en geïntegreerde oplossingen “waarmee u fouten die in de werkvoorbereiding en uitvoering geregeld ontstaan terugbrengt,” beloven de opstellers.

Alle informatie in de publicatie is gerangschikt naar ­bouwdelen (bijvoorbeeld fundering, casco, dak en ­gevel), waarbij de paragrafen eenzelfde opzet volgen: het ­begint met een uitleg over de bouwfysische werking en de ­problemen die kunnen optreden. Daarna volgt een samenvatting van de eisen, zowel uit het Bouwbesluit als andere eisen. De ‘Tips voor Kwaliteitsborging’ wijzen op de belangrijkste punten in de uitvoeringsfase. Verder gebruikt de publi­catie Referentiedetails, waarvan de meeste afgeleid zijn van de SBR-Referentiedetails.

Praktijk

“We krijgen bij Van de Bijl & Heierman nu regelmatig ver­zoeken om dakfuncties te combineren met ecologische moestuinen, wateropslag voor grijs-water toepassingen, zonnepanelen en installaties voor het opwekken van zonne-energie,” zegt Linder. “Eén en ander is natuurlijk sterk afhanke­lijk van de ligging, de fysieke belasting en de bereikbaarheid. Daarom zijn wij graag vanaf het begin betrokken als co-maker bij dergelijke projecten. Als bouwteam kunnen we dan werken naar het beste eindresultaat: esthetisch, gebruiksvriendelijk en financieel. Praktische mensen laten meedenken in het voortraject geeft vaak financiële voordelen, ook als er vanuit een budget gewerkt moet worden.”

In de ideale situatie ziet Linder een samenwerking tussen twee gecertificeerde bedrijven die als co-makers samenwerken. “Groendakbewerkers maken een inrichting op een waterdichte laag die aangebracht is door dakdekkers. In nauwe samenwerking met de dakdekker, in overleg met en binnen het eisenpakket van de opdrachtgever, kunnen we hierin verrassende toepassingen verwerken.”

Linder ziet kansen voor groen in de ontwikkelingen van ­Nul-op-de-Meter-projecten. “De meerwaarde van groen op daken en tegen gevels zal zich ook in deze projecten gaan bewijzen. Extreme kou en warmtepieken worden met een groene gebouwschil afgevlakt. En andere ­voordelen, zoals het dempen van geluiden en verhogen van de ­luchtkwaliteit, zijn ook waarden die het comfort van het ­gebruik van het pand verhogen.”

De mogelijkheden lijken eindeloos, maar binnen het strakke stramien en tijdsdruk van de bouwplaats houdt Linder vooral ook de veiligheid van zijn vakmensen in de gaten: “Heel belangrijk is dat we veiligheid voorop stellen. Met name de ­mogelijkheid op valgevaar en veiligheid rond het hijswerk houden we goed in de gaten. Daarnaast lopen we op eieren: de betere groenvoorzieners op daken gaan als een goede huisvader om met de waterdichte dakbedekking.”