Zoeken

Roofs 2019-05-20 Green Deal Groene Daken wordt Nationaal Daken Plan

Groendaken en biodiversiteit

Op 28 maart 2019 kwamen de ruim 40 partners van de Green Deal Groene Daken (GDGD) bijeen in het NIOO-KNAW in Wageningen. Naast een bespreking van de verschillende onderwerpen werd ook de afronding van de Green Deal, die op zijn einde loopt, besproken. De GDGD zal in de loop van dit jaar worden getransformeerd naar het platform Nationaal Daken Plan.

De bijeenkomst stond in het teken van het bepalen van de doelstellingen en acties voor het Nationale Daken Plan. Tijdens haar welkomstwoord stelde Louise Vet, directeur NIOO-KNAW en kwartiermaker Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat we van een ‘nice to have’ naar een mindset van ‘need to have’ moeten. Ze benadrukte de vijf succesfactoren van het herstel van biodiversiteit:

  1. Draagvlak en gedeelde waarden;
  2. Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen;
  3. Stimulerende en coherente wet- en regelgeving die stuurt op doelen;
  4. Nieuwe kennis, innovatie en educatie;
  5. Samenwerking op gebiedsniveau.

Toekomstperspectief

Met behulp van het online hulp­middel Mentimeter werd het gezamenlijk toekomstperspectief verkend: wat zijn de maatschappelijke opgaven? Welke verbreding van maatschap­pelijke partners is gewenst? Duidelijk was, dat de partners, naast netwerken en kennis delen, ook willen blijven samenwerken aan concrete producten voor de realisatie van meer en betere groene daken.

Tijdens de bijeenkomst werd de Handreiking Natuurdaken gepresenteerd. Voorzitter Egbert Roozen stelde dat natuurinclusief bouwen goed past bij de activiteiten van GDGD. Directeur natuur bij ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Donné Slangen kreeg het eerste exemplaar uitgereikt. Gastvrouw Louise Vet en auteur Wilco van Heerewaarden (BTL Advies) verzorgden vervolgens een pitch over het belang van het werken aan natuurdaken. Vet vertelde over ecologisch onderzoek naar daken en biodiversiteit bij het NIOO-KNAW en gaf aan dat het dak een belangrijke rol speelt bij de versterking van de lokale biodiversiteit.

Van Heerewaarden memoreerde de goede samenwerking binnen het werkspoor biodiversiteit. Aan de handreiking werkten mee: NIOO-KNAW, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Wageningen Universiteit, gemeente Amsterdam en ZinCo Benelux. Branchevereniging VHG maakte de uitgave mede mogelijk. Van Heerewaarden schetste een toekomst­perspectief waarom we de natuur in de stad als nutsvoorzieningen gaan beschouwen. Elders in dit nummer wordt inhoudelijk uitgebreider ingegaan op de Handreiking Natuurdaken.

Paneldiscussie

Een panel met Louise Vet (NIOO-KNAW), Donné Slangen (ministerie LNV), Aart Veerman (Van der Tol), Jeannine van Bree (Natuur- en Milieufederatie Utrecht) en Jan van Hoek (Waterschap Vechtstromen) ging vervolgens in op de rol van het daklandschap in de stad en de rol van de overheid hierin. De sectorale organisatie van overheden maakt het soms lastig om belangen bij elkaar te brengen vanuit een integraal perspectief.

Alle panelleden waren het eens over de belangrijke rol die daken kunnen spelen in het terugdringen van het biodiversiteitsverlies en andere maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Dit gezegd hebbende, is het van belang dat voor particulieren goede informatie beschikbaar is en dat er financiële prikkels worden gegeven. Voor het bedrijfsleven is op dit gebied beleid nodig, goede randvoorwaarden (denk daarbij bijvoorbeeld aan het draagvermogen als basiseis) en een duidelijke uitvraag op te leveren prestaties.

Het blijft de uitdaging om de diverse opgaven aan elkaar te verbinden. Dit is de rol van het Nationale Daken Plan: het platform brengt de belanghebbenden bij elkaar zodat ze met elkaar in gesprek kunnen gaan over de diverse ontwikkelingen. Het platform faciliteert vervolgens de activiteiten die tot concrete resultaten moeten leiden.