Zoeken

Roofs 2019-07-60 Nieuwslijn special

Inspectie SZW legt werk stil op 11 bouwlocaties

De Inspectie SZW heeft bij een bouwcontrole in Amsterdam veel overtredingen geconstateerd. Bij meer dan de helft van de 29 bouwlocaties bleek dat controle noodzakelijk was. Elf keer heeft de Inspectie het werk tijdelijk stilgelegd. Daarnaast werden 7 bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken.

De controle van de Inspectie betrof zowel de veiligheid op de bouwplaats als het eerlijk werken in de bouw. Vooral in binnenstedelijke gebieden wordt niet altijd even veilig gewerkt. Dat bleek ook wel, want in 11 gevallen werd het werk direct stilgelegd. Zeven keer omdat er sprake was van ernstig valgevaar, twee keer omdat een zaagtafel niet goed was afgeschermd en twee keer omdat bouwvakkers aan het gevaarlijke kwartsstof werden blootgesteld.

NCI reikt 100ste Veiligheidsladder certificaat uit

NCI (Nederlands Certificatie Instituut) uit Oostvoorne heeft op 17 juni 2019 haar 100ste Veiligheidsladder-certificaat heeft mogen uitreiken. Men reikte het certificaat uit aan Smart Install bv uit Capelle aan den IJssel. De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm met als doel de onveilige situaties bij organisaties terug te dringen.

In tegenstelling tot andere schema’s vindt bij de Veiligheidsladder de audit niet plaats op basis van documentbeoordelingen, maar door het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Door medewerkers van alle lagen binnen de organisatie te interviewen en projecten te bezoeken toetst NCI het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie aan de hand van deze resultaten.

Eurosafe Solutions behaalt KOMO® Safety Keurmerk

Eurosafe Solutions heeft het KOMO® procescertificaat ontvangen van SGS INTRON Certificatie. Dit certificaat geeft aan dat zij voldoen aan de gestelde eisen in de Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935). Als houder van dit certificaat mag Eurosafe Solutions nu het KOMO® Safety keurmerk voeren.

De eisen liggen onder meer op het gebied van het correct ontwerpen, aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente veiligheidsvoorzieningen tegen valgevaar op platte daken. Het keurmerk geeft duidelijkheid over wat veilig is en wat niet, voor zowel voor­schrijvende partijen als voor uitvoerende partijen. De BRL 9935 is ontwikkeld door Stichting Nivoh in samenwerking met SGS INTRON en verschillende marktpartijen.

Zakboek Veiligheid en Gedrag

Veiligheid en gedrag door Helger Siegert (uitgeverij Kerkebosch) beschrijft onder andere de rol die communicatie heeft bij het (veiligheids)gedrag. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om succesvol te zijn bij het beïnvloeden van gedrag? Een belangrijk deel van dit boek is ingeruimd voor praktische maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn ­programma’s met het maken van foto’s, het bespreekbaar maken van veiligheidsgedrag en het uitvoeren van werkplekinspecties.

Beroepsziekten te lijf in Week van de RI&E

Van 17 tot en met 21 juni organiseerde Steunpunt RI&E de 5e Week van de RI&E. In deze week extra aandacht voor het aan de slag gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’.

Op basis van de RI&E worden maatregelen genomen om werknemers tegen deze risico’s te beschermen. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals valgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden. Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.

Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht

Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Het initiatief voor de GPI is eind 2018 door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Steeds meer organisaties sluiten zich als Onderschrijver aan bij de Governance Code.

Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheidsbewustzijnsniveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. De GPI moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven.

Eyecatcher introduceert X1250 Mobile Grabber

De X1250 Mobile Grabber is een mobiel valbeschermingsysteem tot een werkhoogte van 9 meter. Het is geschikt voor elk werkgebied. Daar waar vanwege diverse redenen geen permanent valsysteem of tijdelijk hekwerk geplaatst kan of mag worden, biedt dit systeem een oplossing. Het aanhaakpunt met valstopapparaat bevindt zich boven de gebruiker en geeft daarmee een valfactor 0. De gebruiker is direct vanaf grondniveau aangelijnd en heeft een grote mate van bewegingsvrijheid. Eyecatcher bv is voor de X1250 Mobile Grabber betreffend geheel Europa de strategisch importeur.