Zoeken

Roofs 2019-08-40 De kwaliteit van parkeerdaken

Special parkeerdaken

Parkeerdaken worden intensief belast en fungeren vaak als het uithangbord van het bedrijf. Ze moeten dus netjes blijven en liefst vele jaren meegaan. Hiertoe zijn kwaliteitseisen op diverse gebieden geformuleerd. In dit artikel een kort overzicht.

De kwaliteitseisen gelden op verschillende gebieden, variërend van de productie van de tegels tot en met de belasting van het systeem. Tenslotte is ook het onderhoud van het parkeerdak een belangrijk aandachtspunt.

Normen

De BRL2315 geeft de privaatrechtelijke voorschriften voor de materialen, eigenschappen, eisen en ­beproevingsmethoden met betrekking tot ongewapende, cementgebonden daktegels en hulpstukken van beton die doorgaans gebruikt worden voor dakbestrating. Zij is van toepassing op geprefabriceerde betontegels en hulpstukken van beton voor toepassing in parkeerdaken, dakterrassen, galerijen, looppaden, tuindaken en rand- en hoekballast. Deze BRL handelt ook over waterpasserende daktegels en hulpstukken van beton.

Producenten van daktegels en hulpstukken van beton zijn publiekrechtelijk verplicht hun producten te laten voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Voor ongewapende betonproducten (waar deze producten onder vallen) worden de producteisen in BRL5070 geformuleerd, op basis waarvan productcertificatie wordt verleend. Denk hierbij aan zaken als de maattoleranties van de afmetingen, profilering zoals nokken, uitsparingen, etc. Deze toleranties moeten zijn afgestemd op het type bevestiging, de verkeersbelasting en het passeren van water.

Voor daken die toegankelijk moeten zijn voor voertuigen bestaan geen specifieke NEN-normen. In de NEN 6723 en de NEN 6788 zijn as- en wiellasten te vinden, die de constructeur in zijn berekeningen kan gebruiken. Het verkeer op parkeer­daken verschilt normaal gesproken niet van dat op de openbare weg. Wel is het aantal aslasten en de snelheden aanzienlijk geringer. Het zonder meer toepassen van de NEN-normen leidt zodoende tot overdimensionering van de constructie. Daarom dienen van tevoren duidelijke ­afspraken te worden gemaakt over het toelaatbare gebruik en de maximaal toegestane belasting van het parkeerdak.

Milieu

Daktegels en hulpstukken van beton die aantoonbaar ­voldoen aan BRL2315 en BRL5070 en vervaardigd zijn met grof toeslagmateriaal dat gedeeltelijk vervangen is met beton-, meng- en/of AEC granulaat, komen ook in aanmerking om gecertificeerd te worden volgens het Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58). Het certificatieschema Milieukeur voor ongewapende betonproducten (SMK.58) geeft de privaatrechtelijk voorschriften waaraan de ongewapende betonproducten betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, daktegels van beton en grasbetontegels die gedeeltelijk vervaardigd zijn met beton-, meng- en/of AEC granulaat, van een Milieukeuraanvrager (of -houder) moeten voldoen. Deze producten moeten voor de functionele kwaliteit voldoen aan de wettelijke

algemene kwaliteit essentiële vereisten (CE markering), de algemene kwaliteit aanvullende eisen van het KOMO- en Kiwa keurmerk en voor de milieuhygiënische eisen aan het Besluit Bodemkwaliteit.

Het toegepaste granulaat dient aan kwaliteitseisen te voldoen. Het grove toeslagmateriaal voor betonstraatstenen en betonbanden dient voor ten minste 10% te bestaan uit beton-, meng- en/of AEC granulaat; bij betontegels, dak­tegels van beton en grasbetontegels voor ten minste 25%. Een product kan alleen gecertificeerd worden als het binnen de afbakening van de productgroep valt.

Een belangrijke eis van Milieukeur is de verplichte ­toepassing van menggranulaat, onder meer afkomstig uit gebroken puin uit de bouw en sloop of van AEC-granulaat. Dit draagt bij aan recycling en voorkomt dat het landschap wordt aangetast door grindwinning en stortplaatsen. Op basis van certificatieschema Milieukeur voor ongewapende betonproducten (SMK.58) geeft Kiwa een Kiwa Productcertificaat Milieukeur Ongewapende betonproducten (SMK.58) af.

Onderhoud

Een parkeerdak heeft onderhoud nodig. Het dak krijgt immers veel extremen te verwerken. De invloeden waar een parkeerdak aan onderhevig is, zijn naast de weersomstandigheden (regen, wind, sneeuw, etc.) vanzelfsprekend ook het rijden, remmen, keren en parkeren van de auto’s. Met regelmatige inspectie- en onderhoudsrondes wordt de levensduur van het parkeerdak verlengd. Tijdens de inspectie dient de conditie van het parkeerdak te worden bepaald aan de hand van enkele vaste punten, namelijk:

 • de stabiliteit van het parkeerdaksysteem
  Door overbelasting, of veel draai- en remacties op één plek, kan de stabiliteit worden aangetast. Deze wordt hersteld door de ruimte onder de tegel op te vullen.
 • de conditie van (en de spanning op) de tegels
  Door overbelasting of vandalisme kunnen parkeerdak­tegels beschadigd raken. Zeer lichte beschadigingen doen geen afbreuk aan de functionaliteit van het ­parkeerdak. Scheuren, breuken of grote beschadigingen zijn daarentegen schadelijk voor de onderliggende isolatie en kunnen dan ook gevaarlijke situaties opleveren met voertuigen of personen.
 • de conditie van de op- en afritten (overgang hellingbaan naar het parkeerdak)
  Elke auto die op het dak parkeert, rijdt over de op- en afrit. Deze plekken worden door deze hoge verkeers­intensiteit (en te hard rijden) het zwaarst belast. Als hier in het ontwerp geen of onvoldoende rekening mee is ­gehouden, verdienen deze plekken extra aandacht tijdens een ­onderhoudsbeurt.
 • de gesteldheid van de eventueel aanwezige stootbanden en/of snelheidsremmers
  Parkeerdaken zijn vaak uitgerust met stootbanden, ­snelheidsremmers of lantaarnpalen. Deze kunnen door aanrijdingen losraken of beschadigd raken.
 • de conditie van de isolatie
  Door overbelasting (te zware voertuigen) of door ­agressieve vloeistoffen (benzine, terpentine, etc.) kan de onderliggende isolatie beschadigd raken en zorgen voor een ongelijke ondergrond voor het tegeldaksysteem. Dit heeft invloed op de stabiliteit van de rijvloer en kan dan ook schade aan de tegels tot gevolg hebben.
 • de conditie van de randafwerking
  Aan de randen van het parkeerdak rijden geen auto’s, waardoor deze zones sneller vervuild kunnen raken.
 • vervuiling van naden en hemelwaterafvoeren
  De ruimte onder de tegels kan een verzamelplaats worden van zand en ander vuil, met het dichtslibben van de naden en hemelwaterafvoeren als gevolg.
 • de aanwezigheid van vegetatie
  Vooral op plekken die weinig of niet worden bereden of belopen, kan zonder onderhoud vegetatie ontstaan. Op de lange duur kan dit leiden tot hinderlijke vervuiling of verstopping van de afvoeren.

De frequentie van de onderhoudswerkzaamheden is ­afhankelijk van de grootte en het gebruik van het parkeerdak (veel of weinig verkeer). Door de onderhoudswerkzaamheden periodiek te herhalen wordt de levensduur van het parkeerdak verlengd en worden grote schades (door tijdige signalering) voorkomen. Bovendien is regel­matig onderhoud, waardoor het dak op een goed ­kwaliteitsniveau blijft, minder kostbaar dan één keer in de vijf of tien jaar grootschalig onderhoud te laten uitvoeren.