Zoeken

Roofs 2019-12-42 Sociale verzekeringen in de dakbedekkingsbranche

Helpdesk VEBIDAK

Onlangs verscheen de jaarlijkse publicatie Informatie sociale verzekeringen naar sectoren – 2018 van het UWV. In de jaarlijkse rapportages worden door het UWV de ontwikkelingen binnen de sectoren ten aanzien van het beroep op de sociale verzekeringen en de uitvoering van de bijbehorende sociale verzekeringswetgeving weergegeven.

Herm Tuiten, stafmedewerker/ledenadviseur VEBIDAK

Het UWV rapporteert ook voor sector 58 (dakdekkersbedrijven). De werkingssfeer van sector 58 is vrijwel identiek aan die van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven. Het aantal werknemers en werkgevers dat het UWV hanteert, wijkt dan ook maar licht af van het aantal CAO-werkgevers en -werknemers. We hebben de cijfers over meerdere jaren op een rijtje gezet en er enkele onderdelen uitgelicht. Het biedt een interessante inkijk in het gebruik van de sociale verzekeringen in dakbedekkingsbranche door de jaren heen. Onderstaande cijfers betreft overigens het totaal van werknemers in de dakbedekkingssector. Er wordt door het UWV geen onderscheid gemaakt in dakdekkers en UTA-werknemers.

Minder werknemers en steeds ouder

De opmars van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is er mede debet aan. Hoewel het aantal werk­nemers sinds het dieptepunt van de economische crisis weer stijgt, is het nog lang niet op het niveau van 2010. En het aantal oudere werknemers neemt relatief toe.

Mannenwereld

De dakbedekkingsbranche is een echte mannenwereld. Alleen bij de afbouw (stukadoors) en in de mortelbranche werken nog minder vrouwen. Anno 2018 bestond slechts 8,1% van de dakbedekkingssector uit vrouwen. Ter vergelijking: bij de sector onderwijs en wetenschappen (overheid), is het percentage vrouwen 67,2%. Maar het tij keert. Sinds het laagste aandeel in 2014, toen 7,5% van de sector uit vrouwen bestond, stijgt het percentage ieder jaar.

Hoogconjunctuur

Schaarste aan gekwalificeerd personeel is momenteel veel gehoord in de dakbedekkingsbranche. Dat het goed gaat met de economie is in onderstaande grafiek goed te zien. Hierin staan nieuwe en lopende uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW). In de afgelopen tien jaar werd er vanuit de sector nog nooit zo weinig beroep gedaan op een WW-uitkering als in 2018.

Steeds minder nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheids­verzekering (WAO). De wet, die sinds 2005 bestaat, regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalings­termijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 ­arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen. De WIA bestaat uit twee soorten uitkering: de WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten.

Hoewel het totaal aan uitkeringen oploopt, komen er de laatste jaren steeds minder nieuwe WIA-uitkeringen bij in de dakbedekkingsbranche. Vanaf 35%  arbeidsongeschiktheid komt iemand in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze kan worden aangevuld vanuit de WGA-hiaatverzekering Uitgebreid, die op grond van de CAO voor iedere (UTA-)werknemer in de BIKUDAK-sector moet zijn afgesloten. Het aantal volledig arbeidsongeschikten is veruit in de meerderheid.

Ziektewet

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering. Beroep op de ZW staat open voor werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie hun dienstverband afloopt tijdens ziekte. Ook biedt de Ziektewet een uitkering voor werknemers die onder de no-risk polis vallen, orgaandonoren en zwangere vrouwen. Omdat deze groepen onder de werkingssfeer vallen van het vangnet van de ZW, worden zij ook wel vangnetters genoemd.

Na jaren van dalingen stijgt het aantal toegekende Ziektewet-uitkeringen alweer enkele jaren. Onduidelijk is waar dat in de dakbedekkingsbranche precies mee te maken heeft. Mogelijk gaan er steeds meer dakdekkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst.