Zoeken

Roofs 2020-01-62 Politiek zet zich in voor veilig werken op daken

Stichting Veilig Dak Nederland bestaat 15 jaar

In 2005 richtte Con van Meer de Stichting Veilig Dak Nederland (SVDN) op om het veilig werken op daken te bevorderen. 15 jaar later is er veel ten goede veranderd, maar is veilig werken op daken nog altijd niet vanzelf­sprekend. De stichting blikt in een symposium terug op wat er is bereikt en welke stappen er nog te zetten zijn. Eén van de stappen is het onderwerp in de politiek op de kaart zetten.

De directe aanleiding voor Van Meer om met een stichting het veilig werken op daken tot stand te brengen, was een ongeval bij een bouwproject. Daarom heeft hij SVDN opgezet als een onafhankelijke instelling, die niet is gebonden aan leveranciers en heeft zich ten doel gesteld veilig werken vast onderdeel te laten zijn van alle werkzaamheden op en aan daken. Valveiligheid is sinds de jaren negentig een issue geworden. In aanvang was valveiligheid tijdens de dakwerk­zaamheden het belangrijkste aandachtspunt. Op dat gebied is al veel bereikt, er wordt door uitvoerende bedrijven steeds veiliger gewerkt. Dat is mede het gevolg van het direct kunnen aanwijzen van één partij die daar de verantwoorde­lijkheid heeft, namelijk de werkgever c.q. dakdekker. Het uitvoerende dakwerk kan nog altijd veiliger en daar wordt door de branchepartijen ook volop aan gewerkt.

Van het dak vallen is het grootste aan dakwerk gerelateerde risico voor dakwerkers en daarom het speerpunt van SVDN. De stichting geeft voorlichting aan gebouweigenaren, maakt Risico Inventarisaties & Evaluaties, controleert val­veiligheidssystemen en geeft voorlichting. Dit alles lijkt echter niet genoeg te zijn om de veiligheid van dakwerkers écht te ver­beteren. Er zijn nog steeds te veel dakwerkers die onder onveilige omstandigheden werk verrichten. SVDN heeft daarom een strategie ontwikkeld, waarbij het opleiden van dakwerkers en het in kaart brengen van risico’s het uitgangspunt is.

Veiligheidslabel

Men zet zich in om uitsluitend goed opgeleide personen op het dak te laten werken. Het gaat hier over iedereen die het dak betreedt, dus niet alleen dakdekkers, maar ook monteurs, personen die zonnepanelen plaatsen en dakhoveniers. SVDN heeft daarom samen met diverse branchepartners gerealiseerd dat er een onafhankelijk opleidingsinstituut wordt opgericht, waar mensen worden onderwezen in alle facetten van veiligheid en risico’s van het werken op hoogte. Na het afronden en behalen van de opleiding wordt er een certificaat uitgereikt, wat betekent dat de dakwerker zich bewust is van alle risico’s met betrekking tot het werken op hoogte en veilig het dak op kan.

Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de gebouw­eigenaren een RI&E van zijn daken heeft gemaakt en daarvan blijkt ook dat de RI&E niet geactualiseerd is. Er is in het verleden wel wat aan gedaan om dit te verbeteren, maar dat is onvoldoende geweest. Wat er op de daken aan valveiligheid is aangebracht, wordt niet of verkeerd gebruikt. SVDN zou willen dat daken een veiligheidslabel krijgen. Dit label zou moeten bestaan uit vijf categorieën: van zeer veilig werken op hoogte tot zeer onveilig werken op hoogte. Het label moet opdrachtgevers en dakwerkers bewust maken van risico’s. Daaraan zou een systeem moeten worden gekoppeld, waarin veiligheidsvoorschriften zijn vastgelegd, zodat opdrachtgevers in de aanbestedingsfase van een project een reëel beeld hebben bij de veiligheidsmaatregelen die genomen zouden moeten worden, met de daarbij behorende kosten.

Om de ideeën te bewerkstelligen, heeft SVDN de landelijke politiek benaderd. Tweede Kamerlid Bart Smals van de VVD was geïnteresseerd en heeft een bezoek gebracht aan een dak in Amsterdam. Zijn belangstelling voor dit onderwerp was gewekt door het nog altijd hoge aantal ongevallen per jaar met dodelijke afloop. Het leed van de nabestaanden, de onduidelijkheid omtrent de aan­sprakelijkheid bij ongevallen en de hoge medische en maatschappelijke kosten zijn problemen die de politiek moet oplossen, aldus de heer Smals. Hij had zeker geen last van hoogtevrees, maar ervoer wel aan den lijve wat dakveiligheid betekent. “De dakveiligheid moet echt beter,” concludeerde de VVD’er. “Het is goed dat er werk van wordt gemaakt. Zelf ga ik in Den Haag aan de slag met de suggesties die vanuit de branche worden gedaan, zoals het kwalificeren van daken en het certificeren van personeel.”

Symposia

SVDN heeft in 15 jaar haar takenpakket behoorlijk uitgebreid en de inzet om veiligheid op daken te verbeteren verhoogd. Gedurende twee symposia op donderdag 16 januari en dinsdag 21 januari 2020 wordt in samenwerking met Ten Holter Noordam advocaten en Comforthome bv nader ingegaan op veiligheid op daken. De jarenlange ervaring én de toelichting van gespeciali­seerde advocaten en een futuroloog op verschillende ­onderwerpen maken deze bijeenkomst uniek. De ochtend wordt afgetrapt met een welkomswoord van Con van Meer, bestuurder bij Stichting Veilig Dak Nederland. Vervolgens gaan Casper Dekker en Marcel Smit van Ten Holter Noordam advocaten in op de vraag wat de gevolgen zijn van een inspectiebezoek van SZW en de te voeren verweren bij een Arbo-boete. Ton Berlee van Comforthome bv legt daarna de toekomst voor en Mark Blaakman, eveneens bestuurder bij Stichting Veilig Dak Nederland, sluit af met een presentatie over veilig werken op hoogte.