Zoeken

Roofs 2020-04-38 Wat betekent Wkb voor de dakdekker?

Special Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het realiseren van een pannendak, het bouwen van een kapverdieping of het aanbrengen van bitumen op een plat dak vormt het tot stand brengen van een stoffelijk werk. Dit is te kwalificeren als de aanneming van werk en bete­kent dat ook de dakdekker te maken heeft met de Wet Kwaliteitsborging (Wkb). De Wkb heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken. Maar wat betekenen de vijf wijzigingen in de titel aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek (BW) nu feitelijk voor de dakdekker in de rol van (onder)aannemer? Aan de hand van een schema, een drietal voorbeelden en een aantal tips zal ik dit verduidelijken.

Lieke Brouns, Poelmann van den Broek Advocaten

Inwerkingtreding en afwijkingsmogelijkheid

Het streven is dat de Wkb op 1 januari 2021 in werking treedt. De definitieve beslissing over de datum van inwerking­treding zal in juni 2020 worden genomen. Wanneer dient de dakdekker aan welke ­verplichting te voldoen en in hoeverre is het mogelijk van deze verplichtingen af te wijken? Het schema op de rechterpagina maakt dat duidelijk.

Hoe werkt het in de praktijk?

Aan de hand van een drietal voorbeelden (waarbij ik ervan uitga dat de Wkb op 1 januari 2021 daadwerkelijk in werking treedt) geef ik meer inzicht in de concrete uitwerking van de Wkb.

Voorbeeld I

Familie Jansen (consument opdrachtgever) en Dakdekkersbedrijf X hebben in februari 2021 een aannemingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van een pannendak. Tijdens de opname van het werk blijkt dat een stuk dakisola­tie ontbreekt. Dit had opdrachtgever Jansen moeten zien. In het proces-verbaal van oplevering staat hierover niets vermeld. Twee maanden na de oplevering verzoekt opdrachtgever Jansen aan Dakdekkersbedrijf X dit gebrek te herstellen. De familie Jansen zegt dit gebrek niet te hebben gezien. Op grond van de Wkb is Dakdekkersbedrijf Dakpan als aannemer in beginsel aansprakelijk voor alle niet-ontdekte gebreken. Dit betekent dat de vraag of Jansen dit had moeten zien niet meer relevant is onder de Wkb. Dat was anders geweest indien de aannemingsovereenkomst met Jansen was gesloten vóór 1 januari 2021 (en het huidige recht van toepassing was).

Voorbeeld II

Onderneming Gerritsen (professionele opdrachtgever) en Dakdekkersbedrijf X hebben in februari 2021 een aannemings­overeenkomst gesloten. Tijdens de opname van het werk lijkt alles in orde te zijn. In het proces-verbaal van oplevering staan geen gebreken vermeld. Twee maanden na oplevering meldt Gerritsen dat een deel van de dakisolatie ontbreekt en verzoekt hij aan Dakdekkersbedrijf X het gebrek te herstellen. Wie is aansprakelijk? Om te beginnen is het belangrijk om te controleren of in de aannemingsovereenkomst een afwijkende clausule over de aansprakelijkheid na oplevering is opgenomen (het is immers mogelijk om met een professio­nele opdrachtgever af te wijken van de Wkb). Indien dat niet het geval is, is Dakdekkersbedrijf X op grond van de Wkb aansprakelijk voor alle niet-ontdekte gebreken, tenzij deze niet aan hem zijn toe te rekenen. Dit zal Dakdekkersbedrijf X moeten aantonen.

Voorbeeld III

Stel: onderneming Klaasen sluit met Dakdekkersbedrijf X op 1 augustus 2020 een aannemingsovereenkomst om het dak van haar bedrijfspand te vernieuwen. Op 15 maart 2021 keurt Klaasen het werk goed en wordt het dak opgeleverd. Rust op Dakdekkersbedrijf X de plicht tot het afgeven van een opleverdossier? In dit geval vindt de oplevering plaats na de inwerkingtreding van de Wkb en dus rust op Dakdekkersbedrijf X deze (ruime) wettelijke verplichting tot afgifte van een opleverdossier, tenzij partijen in de aannemingsovereenkomst hiervan zijn afgeweken. In aanvulling hierop een zijstapje naar de aangescherpte waarschuwingsplicht: deze verplichting treedt immers eveneens onmiddellijk in werking op 1 januari 2021 (en geldt daarmee dus ook voor overeenkomsten gesloten vóór 1 januari 2021).

Een aantal belangrijke tips voor de dakdekker

 1. Spreek af en leg in de aannemingsovereenkomst vast of u als dakdekker wel of geen opleverdossier aan de opdrachtgever/hoofdaannemer verstrekt. Zo ja:
  • leg de inhoud en de vorm (digitaal/papier) van het opleverdossier in de overeenkomst vast om discussies over de reikwijdte te voorkomen. Sluit (vanuit praktisch oogpunt) bij de invulling van het opleverdossier aan bij de wijze en de documenten die op dit moment al bij de oplevering worden verstrekt.
  • leg dezelfde verplichting voor de opdrachtgever/hoofdaannemer over de invulling van het opleverdossier één op één naar beneden door aan de onderaannemer, toeleverancier en installateur, zodat zij de stukken tijdig aanleveren.
  • start op dit moment al met het verzamelen van de mogelijk noodzakelijke documenten voor het opleverdossier en wacht niet tot de peildatum van 1 januari 2021.
  • ontwikkel een format/checklist waarop de documenten staan genoemd die in het opleverdossier moeten worden opgenomen. Dat voorkomt dat bij ieder werk opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.
  • laat de opdrachtgever/hoofdaannemer tekenen voor de ontvangst van het opleverdossier en noteer de inhoud van de stukken (bewijsfunctie).
 2. Richt de (interne en externe) werkprocessen zodanig en tijdig in dat (bij de inwerkingtreding van de Wkb) wordt voldaan aan de aangescherpte waarschuwingsverplichting.
 3. Leg de oplevering van het werk vast in een proces-verbaal met foto’s/video’s (“Ipad-oplevering”), dat door de ­opdrachtgever/hoofdaannemer is ondertekend.
 4. Denk als dakdekker vóór het sluiten van de aannemingsovereenkomst na over de verdeling van de aansprakelijkheid na oplevering. Door middel van een clausule in de overeenkomst is het mogelijk af te wijken van artikel 7:758 lid 4 BW. Let op: dit kan alleen bij een professionele opdrachtgever.