Zoeken

Roofs 2020-04-52 Nieuwslijn special Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

HEO-bouwsysteem nu ook verzekerbaar onder Energie Prestatie Garantie BouwGarant

House Energy Optimum (HEO) is een nieuwbouwsysteem voor ontwikkelaars, aannemers en woningbouwcorporaties om BENG, energieneutraal en NOM te bereiken. BouwGarant-aannemers die nieuwbouwwoningen met HEO realiseren, kunnen hierop nu een Energie Prestatie Garantie afgeven. Eerder was dit al mogelijk voor deelnemers van SWK.

HEO is een geïntegreerd bouw- en installatiesysteem en een initiatief van ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink. Uitgangspunt is een optimale balans tussen betaalbaarheid en prestaties van de woning door bouwkundige en installatietechnische maatregelen naadloos op elkaar af te stemmen. Door gebruik te maken van HEO, weten woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers al in de ontwerpfase dat hun koop- of huurwoningen gegarandeerd energiezuinig, comfortabel en gezond worden.

Naast SWK biedt nu ook BouwGarant een Energie Prestatie Garantie op het HEO-systeem. Deze is op maat naar de individuele woonsituatie van de toekomstige bewoner. SWK en BouwGarant gaan daarbij niet uit van klimaatgemiddelden maar van gemeten weervariabelen. Door big data krijgen corporaties en huiseigenaren een harde en verzekerde garantie op de gebouwgebonden prestaties van de woning. Wanneer een bouwondernemer onverhoopt in financiële problemen raakt, kunnen bewoners of corporaties een beroep doen op de verzekeraar van BouwGarant en SWK.

Opleidingseisen kwaliteitsborging

Om de Wkb per 1 januari 2021 in te kunnen voeren, is het essentieel dat er voldoende goed opgeleide kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Op dit moment werken er zo’n 200 personen in Nederland als kwaliteitsborger en dat zullen er uiteindelijk ca. 900 moeten worden. Dit aantal is niet meteen bij invoering nodig – bouwprojecten aangevraagd voor invoering vallen nog onder het oude regime – maar het is wel zaak vroegtijdig met opleiding van nieuwe kwaliteitsborgers te beginnen. Drie opleiders – Berghauser Pont Academy, BOB-KOB opleidingen en PAO techniek en management hebben om die reden het voortouw genomen om de opleidingseisen die zijn opgenomen in de conceptregeling Kwaliteitsborging te vertalen naar praktische eindtermen waaraan een kwaliteitsborger moet voldoen. In een oplegnotitie hierbij wordt toegelicht welke doel­groepen mogelijk in aanmerking komen om als kwaliteitsborger aan de slag te gaan en wat de potentiële opleidingsbehoefte van de verschillende doelgroepen is.

Tijdens het overleg van de Regiegroep Kwaliteitsborging op 31 januari 2020 is besloten om het document te verstrekken aan alle opleiders zodat partijen voortvarend aan de slag kunnen met het ontwikkelen van doelgerichte opleidingen tot kwaliteitsborger/medewerker kwaliteitsborging. De Regiegroep beoogt hiermee te stimuleren dat op korte termijn meer trainingen worden aangeboden in de markt.

Centrale marktplaats voor proefprojecten kwaliteitsborging gelanceerd

Om ervaring op te doen met de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) is het noodzakelijk om te weten welke expertise waar beschikbaar is. Een plek voor uitwisseling van deze informatie ontbrak echter. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarom, in samenwerking met het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK), een centrale marktplaats voor vraag en aanbod van proefprojecten Wkb gelanceerd. De marktplaats is te vinden via de website van iBK.

Met deze centrale marktplaats hopen VNG en iBK te bereiken dat relevante spelers binnen de Wkb (aannemers, kwaliteitsborgers en initiatief­nemers) elkaar sneller kunnen vinden. Gemeenten krijgen zo goed zicht op welke kwaliteitsborgers en bouwers er in hun regio actief zijn. Aannemers zien voor welk soort project, welke kwaliteitsborger en welk instrument beschikbaar zijn. En kwaliteitsborgers kunnen hun bedrijfsstrategie waar nodig aanpassen.

Eerste proefproject in het kader van de Wkb gestart voor het project ‘Bosvilla’s’ in Etten-Leur

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Om ervaring op te doen met deze wet worden de komende tijd landelijk diverse proefprojecten uitgevoerd. Samen met PlanGarant Nederland BV en Gemeente Etten-Leur heeft Sprangers Vastgoedontwikkeling BV het eerste proefproject gestart in het kader van deze wet. Bij het proefproject wordt zoveel ­mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling na inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet. Het proefproject is opgestart zodat alle partijen waardevolle praktijkervaring kunnen opdoen en eventuele knelpunten in het stelsel zichtbaar worden.

Sprangers Vastgoedontwikkeling BV heeft PlanGarant aangewezen als de kwaliteitsborger. PlanGarant toetst of de ‘Bosvilla’s voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor dit project heeft de gemeente Etten-Leur dan ook niet meer getoetst aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en is daarmee de eerste gemeente die ervaring opdoet met de nieuwe spelregels van de Wkb.

VMRG Keurmerk met bouwplaatskeuring voorbereid op Wet Kwaliteitsborging

Onder het keuringsregime van het VMRG Keurmerk vallen vanaf januari 2020 bouwplaatskeuringen voor elk VMRG lid. Met het VMRG Keurmerk laten de leden van de VMRG zien dat hun opdrachtgevers gegarandeerde kwaliteit in gevels mogen verwachten. De bouwplaatskeuringen sluiten goed aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die ingaat op 1 januari 2021.

Gegarandeerde kwaliteit levert een VMRG Keurmerk bedrijf niet alleen op productniveau af fabriek, maar tot en met het in het bouwwerk geïnstalleerde eindproduct. Om dit aan te kunnen tonen, voert SKG-IKOB Certificatie naast fabriekskeuringen, IKB-keuringen en proefkastkeuringen ook bouwplaatskeuringen uit. Tijdens de onaangekondigde bouwplaatskeuringen beoordeelt zij of het VMRG lidbedrijf de gevelelementen monteert volgens de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. Ook checkt zij of de prestaties van de gevelelementen, inclusief de bouwkundige aansluiting, overeen komen met de prestaties die gelden voor het bouwwerk.

Legeskorting kwaliteitsborging 2020

Rowiq Advies heeft recent weer de lijst met gemeenten gepubliceerd die leges­korting geven voor projecten onder kwaliteitsborging. Ten opzichte van 2019 is één gemeente gestopt met korting en zijn er twaalf bijgekomen. In totaal geven nu 44 gemeenten korting indien een project onder kwaliteitsborging wordt uitgevoerd. De hoogte van de korting varieert: van 10% bij een groot aantal gemeenten tot werkelijke kosten bij onder meer Horst aan de Maas en Eindhoven.

Meer circulair bouwen in de bouwregelgeving

Minister Kajsa Ollongren van BZK heeft aangekondigd dat circulair bouwen extra aandacht krijgt in de bouwregelgeving. De Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken zal het instrument zijn om circulair bouwen te bevorderen. In de huidige versie van de MPG wordt het effect van gebruik van secundaire grondstoffen en producten al berekend. Zo resulteert een gebouw met secundaire grondstoffen in een betere (lagere) MPG-score dan een gebouw waarbij het materiaal volledig met primaire grondstoffen is gemaakt.