Zoeken

Roofs 2020-05-12 Protocol 'Samen veilig doorwerken' aangepast aan ontwikkelingen

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

Het samenscholingsverbod, zoals dat sinds 22 maart van kracht is, geldt niet voor bouwplaatsen. Wel is het van belang om de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand aan te houden. Om hier bij bouwwerkzaamheden invulling aan te geven, is op 30 maart het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van kracht gegaan. Tijdens een webinar op 31 maart werd de praktische invulling hiervan toegelicht.

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Het protocol is één van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Continuïteit

Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en ­werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor ­bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duide­lijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt voor ­continuïteit in de bouwproductie en het behoud van ­werkgelegenheid. Tegelijk met het protocol werd het ­helpdesk Corona Bouw en techniek ingesteld.

De gedragsregels worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine, vaste teams op vaste locaties, houd 1,5 meter afstand, ook bij overleg en eten in een bouwkeet. Voor werkzaam­he­den in huis is het belangrijk dat bewo­ners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

De partijen vinden dat alles op ­alles gezet moet worden gezet om te voorkomen dat de bouwsector stilvalt. Daarom is er de komende periode intensief overleg met opdrachtgevers, corporaties, netbeheerders om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk ­doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen. Naast het door laten gaan van lopende projecten en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel. Het Rijk en de bouw- en technieksector roepen daarom provincies en gemeenten op door te blijven gaan met ­vergunningverlening, zodat de orderportefeuilles gevuld blijven en het werken aan de woningbouw- en verduur­zamingsopgave doorgaat. Ook wordt bekeken of renovatie- onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden. Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.

Tijdens een webinar op 31 maart werd besproken hoe in de praktijk invulling kan worden gegeven. Onder leiding van Angelina van Weerdenburg (Bouwend Nederland) werd het protocol toegelicht door arbeidshygiënist. Theo-Jan Heesen (ArboTechniek) en arbeidsepidemioloog Johan Timmerman (Volandis). Meer dan 2300 deelnemers waren er online bij en inmiddels is het webinar duizenden keren teruggekeken.

Samen reizen

Het protocol is op 17 april 2020 aangepast. Aanleiding hiertoe is het onderdeel ‘samen reizen’, waarover veel vragen werden gesteld aan de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Hierop hebben cao-partijen waaronder Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FNV en CNV geanticipeerd en intensief overleg gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het advies is: rijd zoveel mogelijk apart, samen rijden naar een project of klant mag alleen als er geen andere opties zijn.

Het advies is en blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. Zijn er geen andere mogelijkheden, als eigen of openbaar vervoer of een andere planning, dan kan men met twee personen in een vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij de nodige extra hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Bij meer dan twee personen in één vervoersmiddel moet minimaal 1,5 meter afstand tussen alle personen aanwezig zijn. Als men met drie of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar is, kan men worden beboet (tenzij men een gezin vormt of huisgenoten is).

Een veelgehoord initiatief is het aanbrengen van een scherm of schot in de bus/auto. Een scherm of schot in de bus plaatsen is niet nodig als je de regels van het RIVM opvolgt. Een dergelijk scherm kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen en is niet acceptabel als vervanging van de regels uit het protocol. Als je alle regels uit het protocol opvolgt en je tóch veiliger voelt met een scherm, dan kun je dit uiteraard aan laten brengen. Let er dan goed op dat deze het zicht niet belemmert en maak het schot of scherm na elke rit schoon met een ontvettend sopje of 70% isopropylalcoholdoekjes.

Samen werken en lunchen

Voor samen werken binnen 1,5 meter blijft het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Als het onvermijdbaar is, mag met twee of meer personen gewerkt worden met minder dan 1,5 meter afstand. Wees hierbij extra alert, maak afspraken over hoe veilig gewerkt kan worden, raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan, gebruik afscherming als dit mogelijk is en volg de hygiëne­regels (was handen zeer regelmatig, hoest en nies in de elleboog, raak het gezicht niet aan). Ook samen lunchen met meer dan twee personen mag wanneer er voldoende afstand, minimaal 1,5 meter, wordt gehouden. ?

Contactgegevens:
Helpdesk Corona Bouw en techniek
Telefoon (gratis): 085 – 080 1544
E-mail en chat via website: www.helpdeskcorona